Nhng chin cng xut sc trn mt trn phng chng ma ty

15:06 15/03/2020

Cch y 22 nm, ngy 2-3-1998, Phng Cnh st phng, chng ti phm v ma ty - Cng an tnh Qung Ninh c thnh lp (nay l Phng CST ti phm v ma ty). T n nay, n v khng ngng trng thnh v ln mnh v c s lng v cht lng, thng xuyn i mi phng php cng tc, lm tt nhim v tham mu cho cp y, chnh quyn a phng v cng tc phng chng ti phm ma ty, gp phn kim ch s gia tng ca ti phm v t nn ma ty trn a bn tnh.

Nguyn Vn Tráng và s ma túy b thu gi

Trong giai on 2014-2019, n v ã bt, x lý hình s 258 v 795 i tng phm ti v ma túy, thu gi 42,92kg heroin, 55,1kg ma túy tng hp, 18,9kg cn sa, 23 khu súng, 400 viên n các loi, cùng nhiu tài sn tr giá hàng t ng. ã xác lp và u tranh 108 chuyên án, bt 499 i tng, các chuyên án ã ánh trúng các t chc, ng dây ti phm ma túy c bit nghiêm trng, liên tnh, có yu t nc ngoài, thu gi lng ma túy ln. in hình là các v án:

1. Khám phá ng dây mua bán, vn chuyn ma túy và v khí xuyên quc gia. Qua công tác nm tình hình, qun lý i tng, tháng 10-2014, trinh sát Phòng CST ti phm v ma túy nm c thông tin v mt ng dây mua bán, vn chuyn trái phép cht ma túy heroin t Sn La v TP Móng Cái a sang Trung Quc tiêu th sau ó a ma túy tng hp ngc tr li Vit Nam vi s lng ln. n v ã ch o trinh sát trin khai các bin pháp nghip v xác minh làm rõ.

Sau mt thi gian theo dõi, giám sát, lc lng Công an xác nh c i tng cm u ng dây là Hoàng Vnh Phúc, trú ti khu 7, TP Móng Cái. Phúc là i tng tng b c quan chc nng Trung Quc pht tù v ti vn chuyn trái phép cht ma túy. Sau khi ra tù, Phúc v sinh sng ti Móng Cái không có công n vic làm n nh, thng xuyên quan h vi các i tng phm ti v ma túy, hình thành ng dây mua bán, vn chuyn trái phép cht ma túy t Sn La v TP Móng Cái a sang Trung Quc tiêu th sau ó a ma túy tng hp t Trung Quc quay tr li tiêu th trong ni a.

Không trc tip vn chuyn ma túy, Phúc giao cho Nguyn Vn Hi, SN 1976, trú ti t 61, khu 5, phng Cm Bình, TP Cm Ph cm tin i nhn ma túy ti Sn La vn chuyn v TP Móng Cái giao cho Phúc. phc v vic vn chuyn trái phép cht ma túy, Hi mua nhiu loi ô tô và thng xuyên thay i xe che mt lc lng Công an. Ngoài ra, Hi và ng bn còn mua v khí quân dng bán cho các nhóm ti phm có t chc, ng thi t trang b v khí bo v hàng (ma túy) khi vn chuyn và chng tr li lc lng Công an khi b truy bt.

Vi quyt tâm phi trit phá ng dây ti phm c bit nghiêm trng này, Phòng CST ti phm v ma túy ã báo cáo Giám c Công an tnh xác lp chuyên án trinh sát bí s 294-H, huy ng lc lng, phng tin u tranh. Các t trinh sát c b trí theo dõi, giám sát mi di bin ng ca các i tng, ng thi thc hin các bin pháp nghip v bí mt tip cn, thu thp thông tin v hot ng phm ti ca Phúc, Hi và ng bn.

Ngày 29-10-2014,  trinh sát nhn c thông tin, Hi ang chun b vn chuyn mt lng ln ma túy t Tây bc tp kt ti Móng Cái. Xác nh ây là c hi bt gi Hi, Phúc và ng bn, Ban chuyên án ã hp và quyt nh t chc bt gi trong quá trình chúng vn chuyn ma túy. Do i tng luôn mang theo súng trong ngi nên sau khi cân nhc, Ban chuyên án quyt nh phng án phi hp vi lc lng CSGT dng xe kim tra giy t, ng thi b trí các lc lng khóa cht u, cui và bí mt bao vây xung quanh, khi thi c n áp sát và khng ch, không cho i tng chy thoát.

Vào hi 13h15’ ngày 29-10-2014, ti khu vc km 106+700, quc l 18A, khu n in, phng Hà Khu, TP H Long, Công an tnh Qung Ninh ã bt qu tang Hi ang vn chuyn 20 bánh heroin. Ngoài ra, trong quá trình bt gi tên này lc lng Công an ã thu gi 1 khu súng K59 vi 9 viên n trong ó có 1 viên ã lên nòng. Sau này, Hi thú nhn khu súng ó hn ã chun b sn sn sàng liu cht chng tr li nu chng may b bt gi.

Tang vt thu gi c ti nhà các i tng

Khám xét khn cp ni ca Nguyn Vn Hi, c quan Công an ã thu gi 46,75 gam ma túy tng hp, 1 súng AK, 1 súng colt t ch, 4 khu súng bn n hoa ci và 165 viên n các loi, 1 ô tô Camry bin kim soát 30A-275.44 và 250 triu ng. Ngay sau ó, t trinh sát ti Móng Cái ã tip cn bt, khám xét khn cp i tng Hoàng Vnh Phúc, sinh nm 1965, ng ký thng trú t 3, khu 7, phng Hi Yên, TP Móng Cái v hành v ti mua bán ma túy và v khí quân dng, thu gi 1,8 gam ma túy tng hp, 1.329.000.000 ng, 46.500 NNDT, 3 in thoi di ng.

Tip tc m rng chuyên án, lc lng Công an bt tng s 11 i tng trong ng dây. Quá trình iu tra, C quan Công an ã chng minh các i tng trong ng dây mua bán 76 bánh heroin, 200 gam ma túy tng hp dng á, 10 khu súng quân dng và 348 viên n các loi.

2. Bt gi “quái nhân ma túy” vùng biên. Xut thân trong mt gia ình trí thc và tng là sinh viên mt trng i hc danh ting Bc Kinh, Trung Quc nhng Trn Hot Toàn b d vic hc hành và dn thân vào con ng buôn bán ma túy vi cái tên A Sám. Nhc n A Sám, gii ti phm c TP. ông Hng, Trung Quc và Móng Cái u phi n s. Tt c nhng phi v buôn bán ma túy ln nh t trc n nay u do A Sám trc tip thc hin và cha tng b phát hin.

ây cng là u mi tp trung gn nh các ngun ma túy tng hp t ông Hng, Trung Quc sang Vit Nam, A Sám nói thành tho c hai th ting Vit - Trung, thông tho mi ngóc ngách, li mòn biên gii Vit Nam - Trung Quc và rt xo quyt. i tng này thc s là mt “quái nhân” trong gii ti phm ma túy ông Hng, Trung Quc. Bng s ranh ma ca mình, rt nhiu ln, A Sám  ã thoát khi vòng vây ca Cnh sát Trung Quc.

Da trên tài liu thu thp c và nhng kt qu xác minh v i tng, Phòng CST ti phm v ma túy ã báo cáo Giám c Công an tnh xác lp chuyên án mang bí s 315-T u tranh vi hành vi phm ti ca A Sám. Ban chuyên án c thành lp, các trinh sát dày dn kinh nghim nht ca n v c la chn tham gia. Các t trinh sát chia làm nhiu mi, không k ngày êm ln theo du vt ca ng dây này. Tuy nhiên, lu lng ngi và hàng hóa qua li khu vc biên gii Móng Cái ông, cùng các iu kin bt li khác ã gây ra nhiu khó khn cho quá trình u tranh.

Trn Hot Toàn và tang vt v án 

Sau nhiu ngày êm kiên trì theo sát, i tng ã bc l hành vi phm ti khi chun b vn chuyn mt lng ln ma túy tng hp t Trung Quc qua Vit Nam tiêu th. Ngay lp tc k hoch bt gi c xây dng. Vào hi 11h10’ ngày 3-3-2015 ti khu vc ch cây s 9 thuc thôn 11, xã Hi ông, TP. Móng Cái, trên chic xe taxi chy hng Móng Cái - H Long, lc lng Công an ã bt qu tang Trn Hot Toàn (tc A Sám) cùng 1 túi du lch ng 15 gói ma túy á, tng s ma túy có trng lng 14.106,1 gam.

3. Trit phá liên minh “Tam giác ma qu”. Qua công tác nm tình hình, u nm 2018, Phòng CST ti phm v ma túy phát hin mt ng dây mua bán, vn chuyn trái phép cht ma túy trên tuyn ông Bc vi s lng ln ln do Inthavong Paseth quc tch Lào là ch hàng. Inthavong Paseth thuê mt s i tng ngi Vit Nam vn chuyn trái phép cht ma túy t Lào v Vit Nam giao cho các ch hàng ngi Trung Quc, hình thành nên mt liên minh “Tam giác ma qu” xuyên quc gia.

Mi ln vn chuyn ma tuý, chúng ct giu ngy trang rt k vào hàng hóa, vt và khoang t to di sàn xe vi s lng t 50 n 300 bánh heroin. Trc ây, ng dây này hot ng trên tuyn Lng Sn, tuy nhiên do lc lng chc nng làm quyt lit nên chúng tìm kim hng vn chuyn mi qua a bàn Qung Ninh và tuyn bin. 

Ngày 23-1-2018, Giám c Công an tnh Qung Ninh quyt nh xác lp chuyên án trinh sát mang bí s 518-NT, ch o các n v chc nng xác minh, u tranh làm rõ hành vi phm pháp ca các i tng. Ban chuyên án c thành lp do i tá Thái Hng Công, Phó Giám c Công an tnh, Trng ban chuyên án và các ng chí lãnh o Phòng CST ti phm v ma túy và 1 n v nghip v là thành viên.

Sau mt thi gian kiên trì theo sát các i tng, ngày 14-6-2018  trinh sát Phòng CST ti phm v ma túy ã nm c thông tin bn chúng chun b thc hin mt chuyn hàng ln t Lào vào Vit Nam n Móng Cái a sang Trung Quc tiêu th. Ban chuyên án ch o các lc lng theo dõi, giám sát mi di bin ng ca các i tng và lp k hoch t chc phá án.

Vào hi 17h10’ ngày 16-6-2018 ti khu Nam Th, phng Trà C, TP Móng Cái, Phòng CST ti phm v ma túy ch trì phi hp cùng các n v nghip v bt qu tang i tng Nguyn Vn Tráng, SN 1976, h khu thng trú ti thôn Thái Ni, xã Vit Cng, huyn Yên M, tnh Hng Yên, thu gi 72 bánh heroin có khi lng 23,76 kg ct giu ngy trang rt k bên trong chic t bo ôn cùng nhiu vt chng khác.

Ngay sau khi bt c Nguyn Vn Tráng, các t trinh sát ng lot bt gi các i tng ch mu cm u là Inthavong Paseth, SN 1988, h khu thng trú ti bn May, Sisattanac, Tha Khet, Kham Muon, Lào; Huang Chuan, sinh nm 1977, h khu thng trú ti s 116, i 2, n Bn Ôn, thôn Liu Ban, th trn Bng Tng, TP Bng Tng, tnh Qung Tây, Trung Quc và Liang Yang Hai, sinh nm 1967, h khu thng trú ti s 12, ng ông Phng Nh, th trn T Thành, huyn T Vn, tnh Qung ông, Trung Quc và 7 i tng khác trong ng dây.

Chuyên án trên c trit phá có tm nh hng n t chc ti phm ma túy hot ng xuyên quc gia. ây là v án ma túy ln, thu gi nhiu vt chng, bt gi nhiu i tng, là v án ma túy u tiên ã bt gi ch hàng ngi Lào, ch mua hàng ngi Trung Quc và s ngi Vit Nam thc hin vic t chc giao dch, vn chuyn ma túy.

V án ã th hin tính ch ng ca Phòng CST ti phm v ma túy Công an Qung Ninh trong nm tình hình, phát hin, u tranh ngn chn kp thi t chc ti phm ma túy khi chúng mi manh nha hình thành. V án ã gây ting vang và c B Công an, UBND tnh ánh giá cao.

Vi thành tích ã t c, liên tc 5 nm lin phòng CST ti phm v ma túy Công an tnh Qung Ninh c tng C thi ua B Công an, C thi ua ca Tng cc Chính tr CAND; 48 lt tp th c khen thng (1 Huân chng chin công hng Nht, 1 Huân chng chin công hng Nhì, 1 Huân chng bo v T quc hng Ba, 2 bng khen ca Th tng Chính ph, 7 bng khen ca B Công an, 10 bng khen ca UBND tnh …); 151 lt cá nhân c khen thng (trong ó có 1 Huân chng chin công hng Nht, 3 Huân chng chin công hng Nhì, 5 Huân chng chin công hng Ba, 3 bng khen Th tng chính ph, 29 bng khen ca B Công an…), c bit nm 2015 n v ã vinh d c Ch tch nc phong tng danh hiu anh hùng lc lng v trang nhân dân.

MINH HOÀN

 

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha