Nhng chin s Cng an chng dch vng bin Hi H

08:23 09/03/2020

Trong hn mt thng cng mnh bm nm a bn, phi hp ngn chn dch Covid-19, nhiu cn b, chin s vng cao bin gii ca huyn Hi H, tnh Qung Ninh ly tr s c quan hay cc im, cht kim sot dch chnh l ni n ngh. Nhng ba cm on t vi v con ca khng t Cng an x lun vi v, thm ch ch m trn u ngn nay d gia nh ch cch c quan vi trm mt.

i úy Phùn Phúc Khng chun b thc phm trc mi ln lên cht kim soát biên gii

Huyn Hi Hà có 2 xã giáp biên gii vi nc bn Trung Quc là Qung Sn và Qung c. ây cng chính là nhng a bàn nóng nht trên mt trn chng dch Covid-19 t sau Tt Nguyên án Canh Tý n nay Hi Hà. i úy Phùn Phúc Khng, Trng Công an xã Qung Sn c giao nhim v T trng ch huy 2 im cht chng dch khu vc biên gii.

Ch có mt mình là công an chính quy c iu ng v xã nên anh “ôm” tt c các phn vic có liên quan n lc lng Công an, t gii quyt công vic thng xuyên v ANTT trên a bàn xã n chm lo công tác hu cn phc v lc lng cm cht.

Thi im này, t tr s Công an xã Qung Sn, n c 2 im cht kim soát biên gii nu i bng ô tô hoc xe máy thì mt gn 2 gi vì phi i ng vòng qua a bàn xã ng Vn, huyn Bình Liêu (Qung Ninh) hoc qua xã Qung c, huyn Hi Hà do ng lên các v trí trên xã Qung Sn hin ang c trin khai thi công.

Trong hn mt tháng qua, trung bình 2 ngày/ln, i úy Phùn Phúc Khng b trí phng tin a ón anh em Công an xã bán chuyên trách và mt s lc lng phi hp t xã n các cht luân phiên làm nhim v. Trc mi chuyn i, anh chu toàn mua tng con cá, m rau, chai du n, gói du gi u... m bo công tác hu cn cho các cht.

Vào gi cao im, nht là bui ti, Phùn Phúc Khng phi hp tun tra biên gii, canh gác tng ng mòn, li m, cht chn ngn chn ngi xut nhp cnh trái phép, hn ch s xâm nhp, lây lan ca dch bnh Covid-19.

Vùng biên nhng ngày sau Tt thng có sng mù dày c, bui ti nhit xung rt thp, các im cht là nhng lán tri tm c mn ca dân bn hoc dng tm bng tôn vì vy, vic i li, sinh hot ht sc khó khn song công tác kim soát luôn c Phùn Phúc Khng và các lc lng phi hp duy trì vi cng cao bi xã Qung Sn có hành lang biên gii dài, ranh gii li là t lin, không phi sông sui, còn tn ti mt s ng mòn, li m nên ngi dân c hai nc i li d dàng nh cách nói ca ngi dân Qung Sn “ch mt bc chân là sang t ca nhau”.

Ngoài nhim v ch huy các cht kim soát biên gii, anh thng xuyên rà soát, nm bt thông tin v s ngi lao ng ti Trung Quc hoc thng xuyên qua li biên gii ch ng báo cáo Công an huyn phc v công tác lãnh o, ch o chung, ng thi tuyên truyn, vn ng thân nhân ca h chp hành nghiêm các quy nh ca chính quyn trong công tác phòng chng dch. 100% s h có i tng thuc din rà soát c anh cp nht thông tin hàng ngày. Bn thân anh thuc nm lòng xã có bao nhiêu ngi ly chng, lao ng Trung Quc, s ngi hin vng mt ti a phng… 

Sinh ra, trng thành ni ây, khi c lãnh o Công an huyn b trí m nhim chc danh Trng Công an xã, anh có li th nm bt a bàn.

Anh tâm s: “c b trí v xã, nhà ch cách tr s “my bc chân”, vy mà trong hn mt tháng qua, s ln n cm vi v con ch m trên u ngón tay. Bn thân khá mt mi, gic ng tra ngn ngi cng không có. V con phàn nàn mình phi ng viên thông cm, vì vic chung, bi tôi bit không riêng bn thân tôi mà trong cuc chin chng Covid-19 tt c mi ngi u vt v nên phi c gng”. 

Công an huyn Hi Hà phi hp trao i, nm tình hình, m bo kim soát cht ch khu vc biên gii

Cùng vi thành ph Móng Cái và huyn Bình Liêu, Hi Hà c xác nh là mt trong nhng a bàn trng im cn tp trung lc lng phòng chng dch Covid-19 trên a bàn tnh Qung Ninh. Trong gn mt tháng qua, Công an huyn Hi Hà b trí lc lng Công an chính quy và Công an xã bán chuyên trách phi hp duy trì 2 cht kim soát trên tuyn biên gii thuc a bàn các xã Qung c và Qung Sn.

Cn c chc nng, nhim v và c thù a bàn, Công an huyn xây dng phng án c th v bin pháp phòng, chng dch Covid19. Trong ó, tp trung làm tt công tác m bo ANTT các khu vc cách ly; rà soát các trng hp thông tin không úng v dch bnh, li dng dch bnh có hành vi vi phm pháp lut; huy ng ti a lc lng các n v nghip v và công an c s tng cng công tác qun lý nhà nc v an ninh trt t, qun lý nhân h khu, tm trú, tm vng, ch ng rà soát s ngi Vit Nam mi nhp cnh t Trung Quc v a phng.

Thng tá Nguyn Ho Hà, Trng Công an huyn Hi Hà, tnh Qung Ninh cho bit, hn mt tháng qua, t lãnh o n mi CBCS ca n v u cao tinh thn trách nhim, khc phc khó khn, tích cc tham gia thc hin hiu qu các phn vic c phân công. Ni bt là lc lng Công an chính quy ti các xã trng im ã phát huy vai trò gng mu, tính tin phong trong công tác phi hp ngn chn dch bnh. n thi im này, huyn Hi Hà cha có trng hp nào nghi nhim, nhim dch.

Trc nhng din bin phc tp mi ca dch Covid 19, hin nay các lc lng chc nng ca Công an huyn tip tc duy trì tuyên truyn nâng cao ý thc ca ngi dân trong vic phòng chng dch bnh, không ch quan, l là, nht là ti các tuyn biên gii, ng thi rà soát s trng hp c trú, hc tp, lao ng ti Hàn Quc kp thi báo cáo chính quyn, các lc lng chc nng; có phng án ch ng phòng nga, sn sàng x lý các vn phc tp ny sinh liên quan n ANTT.

TNG MINH

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha