Nhng chin s Cng an ca nhn dn

20:02 09/12/2019

Trong giy pht him nguy nht, khi tnh mng v s an ton ca ngi dn b e da, cc ng ch quyt on p st, khng ch v bt gi thnh cng i tng, bo m an ton cho nhn dn. Thnh tch ca cc ng ch cnh st khu vc lng thm trn mt trn u tranh bo v s bnh yn khng ch l cu c tnh mng ca cng dn m hn th na, cn lm p hn hnh nh ngi chin s cng an trong lng dn...

i tá V Thanh Chng, Giám c CATP Hi Phòng cùng oàn n thm Thng úy Phm Tùng Anh, CSKV phng Minh Khai (Hng Bàng) b thng khi làm nhim v

Quên mình cu dân

Khi c hi ti sao li liu mình cu mt ngi ã có ý nh tìm n cái cht, Thng úy Phm Tùng Anh, CSKV Công an phng Minh Khai (qun Hng Bàng) chia s gin n: “Trong cuc sng hàng ngày, có nhng ngi gp hoàn cnh trái ngang, trong mt giây phút không kim ch c bn thân mà tìm n cái cht. Giúp c h vt qua giây phút y là trách nhim ca mi ngi…”.

Trc ó, vào lúc 15h30 ngày 26-11, ti khu vc cu Hoàng Vn Th, nhn c tin báo có ngi nh nhy cu t t, Công an phng Minh Khai ã nhanh chóng trin khai lc lng ti hin trng và phát hin mt nam thanh niên ang ng khu vc ngoài lan can nh cu.

Trong lúc thuyt phc, Thng úy Phm Tùng Anh ã nhanh trí tip cn, khng ch nam thanh niên trên không th lao xung nc trong tâm trng hong lon. Mc dù vy, ngi này vn chng c quyt lit, gây thng tích anh ti vùng mt, nhng anh kiên quyt ghì gi cht cho n khi ng i tip ng a c hai vào khu vc an toàn. Ngay sau khi cuc gii cu thành công, Thng úy Phm Tùng Anh ã c a vào Bnh vin a khoa quc t iu tr. Thng tích vùng mt gây lch vách ngn mi trái, gãy xng chính mi… Vi hành ng quên mình cu dân này, Thng úy Phm Tùng Anh ã c Giám c CATP ti thm và biu dng.

c bit, nm 2011, sau khi tt nghip Trng Trung cp CSND 1, chin s tr Phm Tùng Anh v nhn nhim v ti Công an phng Minh Khai. Nhìn thy s nng ng ca chin s mi này, Ban ch huy Công an phng phân công anh làm cnh sát hình s qun lý các tuyn ph chính trên a bàn nh: Lý T Trng, H Xuân Hng, Trn Hng o…

Trong quá trình công tác, Tùng Anh không ngng tìm tòi, hc hi kinh nghim ca nhng ngi i trc, nhanh chóng nm chc tình hình a bàn cng nh các i tng có biu hin hot ng phm ti kp thi tham mu, xut lãnh o n v có phng án phòng nga, u tranh, góp phn làm trong sch a bàn. in hình, khong cui nm 2015, t tài liu ca anh tìm ra, Công an phng Minh Khai ã bt gn i tng cp git nguy him.

Ngoài ra, chin s tr Phm Tùng Anh tích cc tham gia các v án khác ca Công an qun theo s ch o ca cp trên. Bên cnh nhim v chuyên môn, Phm Tùng Anh luôn có ý thc rèn luyn phm cht, không ngng phn u hc tp, nâng cao trình chuyên môn, nghiêm túc chp hành iu lnh CAND. Bám c s, gn dân, anh ã vn ng bà con ngõ s 9 Hoàng Diu, mt s h dân mt ng Lý T Trng lp t camera an ninh h tr công tác qun lý a bàn…

Dng cm khng ch k “ngáo á”

Khong gia tháng 5-2019, clip ghi li hình nh mt chin s cnh sát CATP Hi Phòng dng cm lao vào khng ch k "ngáo á" ang vung dao chém ngi nhn c hàng nghìn lt chia s, bình lun trên các trang mng xã hi. ó là Thng úy Th Vn, CSKV Công an phng Lch Tray (qun Ngô Quyn). S vic xy ra ti 10-5, khi ang tun tra khu vc gn cu vt Lch Tray, nhn c tin báo t Ban ch huy v vic có mt nam thanh niên “ngáo á”, dùng dao chém ngi gây thng tích, Thng úy Vn cùng ng i ã tc tc ti hin trng.

Thng úy Th Vn trn áp ti phm “ngáo á” dùng dao gây thng tích cho ngi dân

Trong vòng vây ông nght ngi, i tng Nguyn Khc Thanh, SN 1987, t dân ph 6, phng Bàng La, qun Sn, ang vung dao lên nh chém tip ngi àn ông mc áo lúc này nm gc di lòng ng, ngi bê bt máu. Không phút chn ch, Thng úy Vn lp tc lao vào. Thoáng thy sc phc cnh sát, tên Thanh bng git mình, khng li khong vài giây.

Chp khonh khc ó, anh Vn nhanh nh ct tc con dao trên tay hn ném ra xa ri bng ng tác võ thut qut ngã i tng... Sau khi a tên Thanh v tr s tm gi, trên ngi lúc này vn còn bm dp nhiu vt thng nhng Thng úy Vn vn tip tc cùng ng i quay li hin trng gii quyt nt v vic…

Thng úy Th Vn cùng các cán b t dân ph tun tra m bo ANTT trên a bàn

Cng nh Phm Tùng Anh, Thng úy Th Vn cng ã tt nghip Trng Trung cp CSND 1 và c phân công v làm CSKV ti Công an phng Lch Tray, ph trách các t dân ph s 8, s 9. ây là a bàn giáp ranh vi phng ng Giang, ng bao Nguyn Bnh Khiêm, b mng An Kim Hi, tim n nhiu phc tp v ANTT.

Trên a bàn anh qun lý không có nhng dãy ph hào nhoáng mà ch là nhng cn nhà cp 4 ca ngi dân lao ng, ca nhng ngi lang thang khp ni v gm cu vt vi s i tng có tin án, tin s cao nht toàn phng… Khi mi nhn a bàn, ngi dân khu vc còn nghi ngi khi Công an phng chn im tip dân t nhà i tng trong din qun lý: “Liu rng tip y thì ai dám vào cung cp thông tin?”.

Thng úy Vn khi y ã gi vng lp trng “Va tip dân, va qun lý i tng”, kéo gn khong cách gia i tng qun lý vi cng ng. in hình nh, anh Nguyn Vn Lâm, SN 1964, trú ti ngõ 54 Nguyn Bnh Khiêm, sau khi i cai nghin tr v nhà li thng xuyên có i tng xu tìm n giao du. Thng úy Vn ã n tn nhà thuyt phc.

n nay, anh Lâm thành công và ã c báo cáo in hình ti thành ph … Thng úy Th Vn hin là Bí th Chi oàn ca Công an phng Lch Tray…

Ht lòng vì nhân dân phc v nhng chin s công an nh Thng úy Phm Tùng Anh, Thng úy Th Vn ang công tác trên các lnh vc khác trên a bàn thành ph ang âm thm cng hin vì bình yên hnh phúc ca nhân dân. Không ch n thun thc hin chc nng gi gìn ANTT c s các anh luôn tâm huyt, tn tu trách nhim gn dân, sát dân và luôn c dân tin yêu ng h.

HI HU

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha