Nim hnh phc ngy hon lng

08:17 29/04/2020

Trong t xt gim thi hn chp hnh hnh pht t dp 30-4-2020, Tri tm giam CATP c 37 phm nhn c xt gim n pht t. Trong c 12 ngi c gim ht thi hn, c tr v on t vi gia nh, ti ha nhp cng ng sau thi gian phi cch ly vi x hi tr gi cho li lm qua. H c ci b b qun o k sc, c bc chn qua cnh cng tri giam. Nhng ngi thn, cha m, v con a n, n h vi nhng chic m tht cht, vi nhng n ci v c nhng git nc mt ca ngy on t gia nh

Thng tá Vn Hùng, Giám th Tri tm giam CATP trao quyt nh gim thi hn chp hành hình pht tù cho phm nhân

Di cái nng vàng nht ca chiu cui tháng 4, chúng tôi n Tri tm giam CATP, tham d l công b quyt nh gim thi gian chp hành hình pht tù cho phm nhân t 30-4, c hòa chung không khí vui ti và n ci rng r ca nhng phm nhân c nhn quyt dnh gim thi hn chp hành hình pht tù. Ch ít phút na, sau khi bui l công b quyt nh kt thúc, nhng phm nhân c tr v vi cuc sng i thng vi bao d nh cho tng lai.

Trong s 37 phm nhân c xét gim thi hn chp hành hình pht tù, có 12 phm nhân c gim ht thi hn. Nhng phm nhân c xét gim án ln này, trong quá trình chp hành án ã có nhiu tin b, có ý thc ci to tt th hin vic chp hành ni quy c s giam gi, tích cc hc tp, lao ng ci to và phi có k xp loi chp hành án pht tù t khá tr lên.

Mi ngi mt hoàn cnh gia ình, hoàn cnh phm ti khác nhau, nhng n thi im c gim án, tt c u v òa hnh phúc. H phn khi ng viên nhau sau khi mãn hn tù v gia ình s không tái phm, tu chí làm n chm lo cho gia ình.

Nhng phm nhân c gim ht thi hn chp hành hình pht tù (nh Hng Hi)

Cm t quyt nh gim án, tha tù trc thi hn, c cán b dn dò th tc khi v a phng, c tr li tin lu ký còn d, phát tin i ng, Phm nhân Lê Vn Ph. sinh 1993, thôn Nguyt Áng, xã Thái Sn, huyn An Lão, ã không giu c s xúc ng. K t khi bit mình có tên trong danh sách c gim ht thi hn chp hành án, ã my êm Ph. không ng c vì hi hi và ch i n ngày này. Trong câu chuyn Ph. k li v án do mình gây ra ch vì mâu thun nh nht:

Hôm ó, ngày 4-12-2017, Ph. và Nguyn ình A., là bn cùng xã Thái Sn, r nhau lên Kin An chi và xy ra xô xát vi nhóm thanh niên khác nhng A. không bênh Ph. nên Ph. ngh bn là k chi xu. Ti ngày 6-12-2017, Ph. cm dao và tìm A. ra hn. Ph. ã dùng dao gây thng tích, làm A. b gim 21% sc khe. Sau ó, Lê Vn Ph. b TAND huyn An Lão pht 30 tháng tù v ti “C ý gây thng tích”. B li phía sau ngi v tr và a con th, gác li bit bao hoài bão ca tui tr, Lê Vn Ph. phi sng cnh “cm tù, áo s”, trong s n nn hi hn n tt cùng. Sng trong Tri tm giam CATP, c cán b qun giáo ng viên, Lê Vn Ph. t nh lòng mình phi chp hành tt ni quy quy ch ca tri mong c gim án, sm tr v oàn t gia ình.

Tính n ngày c xét gim án, Ph., ã chp hành c 26 tháng tù. Nh nhng c gng n lc trong lao ng ci to, t này, Ph, c gim 4 tháng tù, ht thi hn chp hành án và c tr v gia ình. Trong nim vui ngày c t do, Ph. tâm s s phn u tu dng o c, li sng, phi bit “dn” cái tính s din hão ca mình xung sng im tnh hn và tìm kim vic làm n nh, bn thân không mc phi nhng sai lm ã qua…

Mt phm nhân va c gim án, tha tù trc thi hn ã không tic li cm n cán b qun giáo - ngi thy c bit ca h. ó là Nguyn c H. sinh 1997, thôn Trang Quan, xã An ng, huyn An Dng. Vào tháng 11-2017, xut phát t mâu thun nh nht gia nhóm thanh niên, H. ã dùng dao là hung khí nguy him gây thng tích cho anh Bùi Vn C., sinh 1990, thôn Hy Tái, xã Hng Thái, An Dng, làm gim 19% sc khe. Vi ti danh “C ý gây thng tích”, tháng 11-2028, Nguyn c H. b TAND huyn An Dng pht 30 tháng tù.

Bun chán và nh gia ình, khi vào tri ci to, b tc i cái quyn t do thiêng liêng ca mi con ngi, H. mi thy cái gi phi tr cho thói côn là quá ln. “Gi c v vi gia ình, c n vi b m và ngi thân ba cm oàn viên. Hnh phúc tng chng nh bé y bao tháng ngày qua là c m còn quý hn tt c nhng gì trc ây em tng là to tát”, Nguyn c H. tri lòng…

Trao i v công tác xét gim án t 30-4, thng tá Vn Hùng, Giám th Tri tm giam CATP cho bit: Trc khi xét gim án, cán b qun giáo rà soát các phm nhân iu kin gim án, sau ó trình danh sách lên Hi ng xét gim án ca tri xét duyt. Sau khi có danh sách các phm nhân gim án, Tri tm giam CATP tip tc chuyn v c quan thi hành án thành ph, Vin Kim sát nhân dân thành ph, Tòa án nhân dân thành ph. Bc cui cùng là Hi ng xét gim án ca thành ph quyt nh phê duyt danh sách các phm nhân c gim án. Các bc xét duyt luôn m bo minh bch, công khai, dân ch, úng i tng c gim án…

Trong ngày gim thi hn chp hành hình pht tù, 12 ngi gim ht thi hn, 25 phm nhân c gim t 2 n 12 tháng tù. Nhng ngi ã tng khoác lên b áo qun sc u mong mun sm r b quá kh, vun p trong mình nim tin quyt tâm và bng ngh lc, h s xóa b mc cm c thênh thang bc trên con ng hoàn lng.

Hng Hi

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha