Nui dy mt a tr thch c sch

09:04 20/05/2020

Nui dy mt a tr thch c sch ca tc gi Don Kin Li l cun sch c bit ni v b quyt lm th no gip con yu thch vic c sch m cha m khng phi p t, nhc nh.

Cun sách không ch trc tip trình bày nhng vn có liên quan ti c, hc ch, vit lách mà còn m rng n nhng tri thc và ch có liên quan ti c. Qua nhng trang sách, c gi s thy c nhng tri nghim, nhng quan im giáo dc, nhng suy t trn tr ca tác gi v vn hóa c và vic c có nh hng n s phát trin ca tr nh nh th nào.

ng thi, c gi, nht là nhng bc ph huynh s th tìm ra áp án v nhng nhng thc mc và nhng iu cn chú ý có liên quan ti vic c tr nh.

NP

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha