ng k赤nh an ninh

09:12 23/01/2020

Nhng ng角y gi芍p Tt, tr那n ng L那 Hng Phong, nhiu ngi iu khin xe m芍y i v角o l角n d角nh cho xe t. H角nh vi n角y khng ch vi phm Lut Giao thng ng b m角 c辰n tim n nguy c xy ra TNGT rt cao.
Mt s ngi iu khin xe máy thm chí còn không i m bo him
TH
T kh車a:
B足nh lun ca bn v b角i vit...

captcha