Phn lung giao thng tm thi trn ng Tn V-Lch Huyn phc v phng chng dch COVID-19

15:26 27/03/2020

Thc hin Quyt nh s 833 ca UBND thnh ph v vic thnh lp 06 cht kim sot dch COVID-19 lin ngnh ti cc ca ng vo thnh ph Hi Phng bng ng b. Hin, thnh ph t chc 06 cht kim sot ti cc ca ng ra vo thnh ph, trong cht s 4 t ti Trm thu ph ng cao tc H NiHi Phng nhnh xung QL.5, qun Hi An.

Tuy nhiên, tránh vic các xe ô tô lu thông trên ng ô tô cao tc Hà Ni÷Hi Phòng chiu t Hà Ni i Hi Phòng n nút giao vi ng Tân V÷Lch Huyn s r phi vào ng Tân V÷Lch Huyn mà không i qua Cht kim dch s 4. S Giao thông vn ti thành ph ã xut Tng cc ng b Vit Nam v phng án phân lung giao thông tm thi trên ng Tân V÷Lch Huyn on u tuyn giao vi ng ô tô cao tc Hà Ni÷Hi Phòng, nhm hng dn cho các phng tin lu thông trên ng cao tc Hà Ni÷Hi Phòng i qua Cht kim dch s 4 trc khi vào trung tâm thành ph.

Cht kim soát dch COVID-19 s 4 ti nhánh xung QL.5, qun Hi An.

Theo ó, lp t barie chn xe ô tô lu thông trên ng Tân V÷Lch Huyn on u tuyn giao vi ng ô tô cao tc Hà Ni÷Hi Phòng (ti Km 100+550 ng cao tc Hà Ni÷Hi Phòng, hng phi tuyn).

B trí lc lng, b sung bin ch dn hng dn xe ô tô i t ng ô tô cao tc Hà Ni÷Hi Phòng i vào ng Tân V÷Lch Huyn theo l trình: cao tc Hà Ni÷Hi Phòng qua cht kim dch COVID-19 s 4 t ti Trm thu phí ng cao tc Hà Ni÷Hi Phòng÷QL.5 ti Km 107+400 n Km 107+ 870 ÷ ng bao Tây Nam÷ng Tân V÷Lch Huyn.

Sau khi ht thi gian thc hin Cht kim soát dch COVID-19 ti các ca ngõ vào thành ph Hi Phòng bng ng b, S Giao thông vn ti s t tháo d rào chn, khôi phc li nguyên trng t chc phân lung giao thông trên ng Tân V÷Lch Huyn on nút giao vi ng cao tc Hà Ni÷Hi Phòng.

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha