Ph芍t hin c s cha s lng ln ph gia d迄ng ch bin tr角 sa, nc tr芍i cy khng r ngun gc

21:40 19/05/2020

V角o 15h ng角y 18-5, i CST ti phm v kinh t v角 chc v CAQ L那 Chn phi hp vi i QLTT s 6 每 Cc QLTT th角nh ph kim tra t xut v lnh vc kinh t, thng mi v角 lnh vc an to角n thc phm ti a ch s 1A/188 Ch H角ng, phng D H角ng K那nh, qun L那 Chn ph芍t hin c s n角y c車 cha s lng ln ph gia d迄ng ch bin thc phm khng r ngun gc, xut x.

 

Các gói bt dùng pha ch ung không rõ ngun gc

Qua kim tra, các lc lng chc nng phát hin ti c s trên có 68 thùng catton chc các máy móc, ph kin liên quan n ch bin thc phm có in nhãn mác bng ting nc ngoài; 18 thùng catton và 5 bao gói bên trong cha cht ph gia thc phm, cht h tr ch bin thc phm (khong 450 kg) nh trà sa, nc trái cây… Tng giá tr hàng hóa khong 100 triu ng.

Các gói bt  dùng pha trà sa 

Ti thi im kim tra, bà Nghiêm Th Dung (i din c s) cho bit ã mua toàn b s hàng hóa nêu trên t nhiu ngun khác nhau kinh doanh kim li. Tuy nhiên, bà Dung không xut trình c giy t chng minh ngun gc, xut x s hàng hóa trên.

Máy pha ch b thu gi

i QLTT s 6 ã ra quyt nh tm gi toàn b tang vt và lp biên bn thu gi lô hàng, tip tc iu tra làm rõ theo quy nh ca pháp lut.

Thái Bình

T kh車a:
B足nh lun ca bn v b角i vit...

captcha