Ph芍t hin c s sn xut khu trang kh芍ng khun tr芍i ph谷p

22:50 13/02/2020

V角o 9h ng角y 13-2, t li那n ng角nh thuc Ph辰ng Cnh s芍t Kinh t-CATP (PC03), Cc Qun L th trng v角 Thanh tra S Y t th角nh ph tin h角nh kim tra xe t BKS 15C-31080 ang tr那n ng vn chuyn 350 hp cha 17.500 khu trang kh芍ng khun 4 lp nhn hiu DAHAKI.

Ti thi im kim tra, lái xe là Nguyn Quang Chính, sinh 1979, xã Quyt Tin, huyn Tiên Lãng, không xut trình c hoá n, chng t.

ss
ss
ss

S khu trang thu gi

Qua xác minh, t công tác xác nh s khu trang trên cha c kim nghim cht lng sn phm và cha tin hành t công b cht lng sn phm.

S hàng hóa này c sn xut ti nhà xng xóm 4, thôn ào Yêu, xã Hng Thái, huyn An Dng, thuc Công ty TNHH Thng mi và Sn xut DAHAKI do ng Hùng Cng, sinh 1982, xóm 2, thôn Kiu ông, cùng xã Hng Thái, làm Giám c.

Mt s hình nh nguyên liu và máy móc sn xut khu trang ti xng ca ng Hùng Cng:

ss
ss
ss
ss
ss

Tin hành kim tra nhà xng này, t công tác phát hin ti ây có 2 công nhân ang iu hành máy sn xut và óng gói khu trang thành phm a ra ngoài th trng tiêu th.

ss

Lc lng chc nng ang tin hành lp biên bn v hành vi vi phm ca Công ty DAHAKI

Hin, Phòng PC03 phi hp vi các c quan chc nng thành ph tm gi s khu trang trên và ình ch sn xut i vi Công ty TNHH Thng mi và Sn xut DAHAKI.

Khc oàn

T kh車a:
B足nh lun ca bn v b角i vit...

captcha