Pht trin sn xut kinh doanh gn vi bo v mi trng

14:09 14/02/2020

Sng 14-2, Cng ty Xi mng Vicem Hi Phng t chc hi ngh tng kt sn xut kinh doanh nm 2019, trin khai nhim v sn xut kinh doanh nm 2020. Ti d c cc ng ch: L Vn Thnh, y vin Trung ng ng, B th Thnh y, Ch tch HND TP; Nguyn Xun Bnh, Ph Ch tch thng trc UBND TP; lnh o Tng Cng ty Xi mng Vit Nam cng cc s, ngnh thnh ph.

Nm 2019 là nm c bit ca Công ty Xi mng Vicem Hi Phòng, ánh du mc son 120 nm xây dng và phát trin. Công ty ã tp trung lãnh o, ch o và t chc thc hin tt các ni dung trng tâm theo ch “ Th trng - Thi ua - i mi”; thc hin thành công chng trình sáp nhp thng hiu xi mng Vicem sông Thao vào xi mng Vicem HP theo úng nh hng ca Tng công ty. Sau khi sáp nhp ã n nh kênh phân phi, tng c giá bán, tng quy mô v sn lng, th phn và ph, ng thi nâng tm giá tr, thng hiu xi mng Vicem Hi Phòng ti a bàn khu vc phía Bc. Tng sn phm tiêu th t gn 2,349 triu tn, tng 30,4% so vi cùng k và là sn lng tiêu th cao nht t trc ti nay. Công ty ã trin khai thc hin 7 d án trong ó, hoàn thành bàn giao và a vào s dng 4 d án; c bit ã khi công và hoàn thành d án n th Bác H và d án Nhà truyn thng ngành Xi mng Vit Nam úng tin .

Bí th Thành y Lê Vn Thành phát biu ch o ti hi ngh

Nm 2019, Công ty tip tc tái cu trúc v t chc và lao ng; xây dng Quy ch tr lng theo chc danh gn vi hiu qu công vic. Tin lng bình quân ngi lao ng là 13,44 triu ng/ngi/tháng, cao nht t trc ti nay. Bên cnh ó,công ty còn thc hin tt chng trình hành ng v công tác an toàn lao ng, v sinh môi trng, phòng chng cháy n, an ninh trt t. Xây dng và t chc ánh giá ni b H thng qun lý môi trng ISO 14001 và An toàn sc khe ngh nghip OHSAS 18001. Công tác v sinh môi trng luôn c duy trì tt, gi gìn môi trng cnh quan luôn xanh, sch, p.

Nm 2020, Công ty Xi mng Vicem Hi Phòng t mc tiêu i mi, sáng to, nâng cao nng lc sn xut theo hng xanh, bn vng v kinh t, tit kim v tài nguyên và bo v môi trng bng vic x lý “nút tht” công on sn xut clinker nâng công sut lò nung 3.800-4.000 tn clinker/ngày. ng thi tái cu trúc, sáp nhp thng hiu, m rng quy mô th trng c trong nc và xut khu. Hoàn thin th ch ni b; Sp xp, x lý, ào to nâng cao cht lng ngun nhân lc, m bo k cng k lut an toàn lao ng. Nghiên cu, ng dng các thành tu khoa hc ca cuc cách mng công nghip 4.0 trong các lnh vc sn xut, tiêu th và qun lý nâng cao hiu qu hot ng sn xut kinh doanh, phù hp vi nh hng chin lc ca VICEM...

Phát biu ch o ti hi ngh, Bí th Thành y Lê Vn Thành ghi nhn và biu dng nhng kt qu mà Công ty Xi mng Vicem Hi Phòng t c trong nm qua. Theo ó, ln u tiên công ty t c sn lng k lc, doanh thu, li nhun cao, óng góp ln cho ngân sách nhà nc cng nh i sng ngi lao ng không ngng c nâng cao. Nhng kt qu ó rt áng phn khi, góp phn ln vào thành công chung ca thành ph Hi Phòng trong nm qua.

Các tp th, n v c khen thng do có thành tích xut sc trong công tác nm 2019

Bí th Thành y ch rõ, trong quá trình trin khai công tác, công ty ã có nhng cách làm mi, sáng to, hiu qu, là doanh nghip i u trong khi doanh nghip thc hin các chính sách an sinh xã hi trên a bàn thành ph. ng thi có nhng óng góp quan trng i vi s phát trin chung ca ngành Xi mng Vit Nam nói chung... Vic sáp nhp vi thng hiu xi mng Vicem sông Thao là du mc mi cho s phát trin ca Xi mng Hi Phòng. Qua ó n v không ch phát huy vai trò là nhà máy u tiên ca ngành vi b dày truyn thng lch s lâu i mà còn phi tr thành n v tiên phong trong phát trin sn xut kinh doanh ca ngành trong thi gian ti.

Thi gian ti, vic sn xut kinh doanh ca công ty không ch chú trng n sn lng mà phi c hiu qu kinh t; phi i mi v phng thc tiêu th, bám sát các chng trình phát trin kinh t xã hi ca thành ph xây dng chin lc kinh doanh hp lý. Bên cnh ó, công ty cn tip tc i mi thit b, công ngh sn xut, thu hút nhân tài, quan tâm i sng ngi lao ng. ng thi u t chiu sâu nhm ci thin, bo v môi trng theo nh hng ch o chin lc mà ngành Xi mng ã hoch nh...

Nhân dp này, Công ty Xi mng Vicem Hi Phòng phát ng phong trào thi ua nm 2020 và khen thng nhiu tp th, phòng ban có thành tích xut sc trong công tác.

BH

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha