Ph Hn Quc Hi Phng u hiu nhng ngy dch Covid 19

20:48 29/02/2020

Trc nhng thng tin v dch bnh Covid gy ra, ngi dn rt hn ch n nhng ni ng ngi, khin nhiu trung tm mua sm, khu ph, hng qun trn a bn thnh ph tr nn vng khch, m.

iu này nhn thy rt rõ ràng ti tuyn ph Vn Cao, phng ng Giang, qun Ngô Quyn, ni c mnh danh là ph Hàn Hi Phòng.

Ghi nhn ca phóng viên báo An ninh Hi Phòng vào tra nay 29.2 (ngày cui tun), ti nhiu ca hàng n ung, shop qun áo, quán massage... lng khách st gim rõ rt. Thm chí có không ít ca hàng còn óng ca, không thông báo ngày hot ng tr li dù cho ti hin ti, thành ph Hi Phòng cha ghi nhn trng hp nào nhim Covid-19.

 Mt nhà hàng phc v món n Hàn Quc nm trên ph Vn Cao vn rt ông úc, nay vng khách dù ang là gi n tra. Tính n ngày 24-2-2020 tng s ngi Hàn Quc (ni tình hình dch Covid-19 ang rt phc tp) tm trú trên a bàn qun Ngô Quyn là 783 ngi, trong ó nhiu nht là phng ng Giang có 137 ngi; phng Lch Tray: 48 ngi; ông Khê: 11 ngi; Cu t: 6 ngi; Cu Tre: 2 ngi.

                                     C tuyn ph Vn Cao vn rt sm ut nay tr nên ìu hiu nhng ngày dch Covid-19

Bo v  và nhân viên ca các ca hàng khá nhàn vì vng khách. nh chp lúc 11 gi 30 phút tra 29.2 ti ph Vn Cao, phng ng Giang, qun Ngô Quyn.  ây cng là tuyn ph tp trung nhiu nhà hàng phc v ngi Hàn Quc sinh sng và làm vic.

công tác phòng chng dch Covid-19 t hiu qu cao, mi ây, UBND thành ph Hi Phòng ã có công vn ngh tm dng tip nhn các chuyn bay t Hàn Quc v Cng hàng không Quc t Cát Bi, Hi Phòng. n thi im hin ti, Hàn Quc ang là quc gia có s ca mc Covid-19 ng th hai sau Trung Quc.

Thái Bình

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha