Phng An ninh i ngoi - Cng an tnh Qung Ninh: Nm chc tnh hnh khch du lch, ngi nc ngoi hot ng trn a bn trc din bin phc tp ca dch Covid-19

16:09 01/03/2020

Thi gian qua, Phng An ninh i ngoi nghim tc thc hin ch o ca B Cng an v Cng an tnh v vic ch ng trin khai cc bin php phng chng dch bnh Covid-19 v phi hp m bo ANTT trc din bin ngy cng phc tp ca dch bnh trn th gii v trong c nc.

Xác nh công tác phòng chng dch là lâu dài, nhim v tham gia phòng chng dch là cp bách, Phòng An ninh i ngoi ã khn trng trin khai công tác rà soát, thng kê, qun lý 932 ngi nc ngoài (trong ó có 583 ngi Trung Quc) ang làm vic ti các ca hàng lu nim, các doanh nghip có vn u t nc ngoài, s khách du lch ang lu trú ti các khách sn và c s lu trú do n v qun lý.

Phi hp cht ch vi n v nghip v và ban ngành liên quan t chc nm, lp danh sách toàn b các trng hp tip xúc trc tip vi oàn khách ca tàu Diamond Princess (tàu có du khách xác nh dng tính vi Covid-19 có tham gia chng trình du lch ti Qung Ninh).

Ch ng tham mu, hng dn cho các doanh nghip du lch do n v qun lý trên a bàn m bo các iu kin phòng chng dch n nh hot ng kinh doanh sn xut; ng viên cán b nhân viên khc phc khó khn, không hoang mang lo lng quá mc v dch bnh và hot ng kinh doanh khó khn hin nay ca doanh nghip, tích cc tham gia vào các hot ng phòng chng dch bnh cho bn thân và du khách.

Tt c các vic làm trên ã góp phn xây dng Qung Ninh thành im n du lch an toàn, xng áng vi s yên tâm la chn ca du khách trong và ngoài nc.

Bên cnh ó, n v cng tng cng phi hp vi các lc lng chc nng kp thi nm và phát hin các vn phc tp  trên tuyn biên gii liên quan dch bnh tham mu cho lãnh o Công an tnh các gii pháp ng phó hiu qu. Thng xuyên nghiên cu các trang mng trong nc và nc ngoài phát hin, u tranh vi các cá nhân, t chc ng ti, phát tán các thông tin sai s tht v tình hình dch bnh, gây nh hng n công tác phòng chng dch ca c quan chc nng và to tâm lý hoang mang trong qun chúng nhân dân...

Vi tinh thn trách nhim cao nht, cán b chin s Phòng An ninh i ngoi quyt tâm bám sát yêu cu nhim v c giao, tích cc phòng chng dch bnh Covid-19, không dch bnh lây lan trong n v và cng ng.

HNG TRANG

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha