Phng Cnh st C ng C CATP: Tuyn truyn phng chng dch Covid C 19

10:05 25/03/2020

Sng 25-3, ti Tiu on Cnh st C ng, Phng Cnh st C ng C CATP (PK02) t chc hi ngh tuyn truyn phng chng dch Covid C 19. n d c Thng t Thi An Chu C Ph Trng phng v Thc s, Bc s Nguyn Th Quyn C Ph Gim c Bnh vin CATP.
Các i biu d hi ngh

Phòng PK02 c giao nhim v thông qua công tác tun tra, kim soát lu ý phát hin các phng tin vn ti, hành khách, hàng hóa có nguy c, iu kin, yu t liên quan n dch Covid – 19 báo cáo kp thi Giám c CATP, các c quan chc nng. Phi hp vi các n v bn, c quan chc nng m bo ANTT ti 2 khu cách ly là Bnh Vin Vit Tip 2, Trng Cao ng Du lch; phi hp vi Bnh vin CATP kim soát và thc hin vic o thân nhit cho nhng ngi ra vào các mc tiêu bo v và khu vc trung tâm CATP.

Thc s, Bác s Nguyn Th Quyn – Phó Giám c Bnh vin CATP ph bin các bin pháp phòng chng dch Covid - 19

Thc hin các vn bn ch o ca thành ph, Giám c CATP, ng y, lãnh o Phòng PK02 ã quán trit n toàn th CBCS v din bin tình hình dch bnh ch ng trin khai các bin pháp phòng nga ti n v, gia ình, bn thân mi CBCS cng nh nâng cao ý thc, trách nhim i vi cng ng; không hoang mang, lo ngi quá mc hay ch quan, l là trong công tác phòng chng dch.

Phát t ri tuyên truyn phòng chng dch Covid – 19 ti CBCS

Trc din bit phc tp, khó lng ca dch Covid – 19 ang lan rng trên phm v toàn cu, ti hi ngh, CBCS n v ã c nghe Thc s, Bác s Nguyn Th Quyn quán trit, hng dn chi tit, c th các bin pháp phòng dch Covid – 19. Qua ó góp phn nâng cao hn na nhn thc, hiu bit cho i ng CBCS trc tình hình, din bin mi, phc tp ca dch bnh. T ó phát huy tinh thn xung kích ca lc lng, sát cánh cùng ngành Y t, các cp chính quyn a phng quyt tâm phòng chng hiu qu dch bnh.

KC

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha