Phng chng dch bnh ni ng ba vng ng Bc

14:38 29/03/2020

Thc hin nghim vn bn ch o ca UBND tnh v vic thnh lp cht kim sot lin ngnh kim sot ngi v phng tin vo tnh Qung Ninh bng ng b, vi quyt tm khng dch bnh ly lan i t khu vc tnh Lng Sn vo a bn, thi gian qua Cng an huyn Tin Yn tng cng trin khai nhiu bin php trong cng tc kim sot, phng chng dch bnh, nht l nhng khu vc gip ranh,trng im tp trung ng ngi trn a bn huyn.

Trin khai k hoch, phng án kim soát ti cht kim soát liên ngành

Cht kim soát liên ngành t ti huyn Tiên Yên c b trí trên quc l 4B, tuyn ng t Lng Sn v Tiên Yên on qua xã in Xá; Cht kim soát do lc lng Công an làm t trng, phi hp vi các lc lng y t, quân s tin hành kim soát 100% ngi nc ngoài n Qung Ninh, thc hin o thân nhit, khai báo y t, lch s i li; kim soát cht ch ngi Vit Nam n và i khi a bàn tnh Qung Ninh, nht là các trng hp tr v/ i qua vùng dch; kim tra công tác phòng chng dch trên các phng tin vn ti công cng, m bo 100% hành khách eo khu trang; phng tin có trang b nc ra tay sát khun…

Thiu tá Phm Nh Thnh, Phó trng Công an huyn Tiên Yên cho bit: “Ngay t chiu 17, Công an huyn ã có quyt nh xut vi UBND huyn thành lp cht kim tra dch xã in Xá, huyn Tiên Yên. Hin nay tt c các xe ra vào t Lng Sn và các tnh lân cn i qua cht này u c kim tra thân nhit. Nu trng hp nào có biu hin st, nghi bnh thì s c Trung tâm y t a vào cách ly ngay. T ngày 17 n nay vn cha có trng hp nào st cao và có nguy c lây bnh. Hin nay cht làm vic 24/24, vn m bo an toàn cho giao thông i li”.

Theo thng kê, hàng ngày trên tuyn ng này ghi nhn trung bình khong 163 phng tin giao thông các loi chy qua. Tính n ht ngày 26-3, tc sau 10 ngày trin khai thc hin vic lp cht kim dch ã ghi nhn kim tra 1.630 phng tin, 4.129 lt ngi lu thông trên Quc l 4B (trong ó có 9 ngi Trung Quc, 1 ngi Hàn Quc).

Tt c ngi iu khin phng tin tham gia giao thông u chp hành nghiêm các quy nh và hng dn ca t cht liên ngành yêu cu, cha phát hin trng hp nào có các biu hin nghi nhim Covid-19. Anh Hoàng Công Tin, trú ti TT Ph Mi, Qu Võ, Bc Ninh cho bit: “Vic lp cht ây m bo sc khe cho mi ngi cng nh lái xe chúng tôi vn hành trên ng. Nu cht có yêu cu gì chúng tôi là lái xe s chp hành nhim v ây theo cht ra”.

Bên cnh vic kim soát ti im cht liên ngành, Công an huyn luôn duy trì kt hp thc hin các k hoch tun tra kim soát, kim tra, giám sát i vi phng tin vn ti hàng hóa, hành khách ti các u mi giao thông trên các tuyn giao thông nhm hn ch vic lây lan dch bnh.

 Kim tra thân nhit các tiu thng và ngi dân n trao i, mua bán ti ch Tiên Yên

T im cht kim soát liên ngành i khong 10 km theo hng Lng Sn - Móng Cái s n 1 a im tp trung ông dân c nht ca huyn Tiên Yên, ó là ch Tiên Yên. Ni ây ã t lâu là trung tâm giao thng ca khu vc ông Bc ca tnh. Là ni tp trung nhiu tiu thng t các a bàn lân cn, biên gii cng nh ngi dân bn a, quá na là ng bào dân tc thiu s n trao i mua bán.

Do vy, công tác tuyên truyn, phòng chng dch bnh cho ngi dân ti ây c xem là nhim v ht sc quan trng. Công an huyn Tiên Yên ã phi hp cht ch vi Ban Qun lý ch cùng các lc lng chc nng, y t trong công tác m bo an ninh, trt t phc v công tác kim soát y t, phòng chng dch bnh c hiu qu, quyt lit.

Ông Nguyn S Hin, giám c doanh nghip qun lý trc tip ch Tiên Yên cho bit: “Doanh nghip ã xut vi thng trc, hi ng th trn và ch tch th trn tng cng thêm lc lng m bo trt t ch, là ni tp trung ông ngi nht Tiên Yên. ng thi ngh ch chuyên ngành ca th trn, an ninh vào cuc vi doanh nghip có hình thc x lý nghiêm khc tình trng không thc hin eo khu trang vào ni công cng ch Tiên Yên”.

Nhng ngày qua ,Công an huyn ã xây dng phng án, k hoch b trí lc lng kim soát an ninh, trt t ti 4 im cách ly và iu tr bnh nhân vi 155 trng hp nghi nhim, m bo các trng hp c cách ly và iu tr theo úng theo quy nh. Hin trên a bàn huyn còn 2 im cách ly vi 5 trng hp tr v t vùng dch; 150 trng hp còn li ht thi gian cách ly u kt lun âm tính và c a tr v a phng an toàn.

m bo an toàn ti khu cách ly c bit

Cùng vi công tác phòng chng dch bnh ti các khu vc giáp ranh, các tuyn quc l và ni tp trung ông ngi, Công an huyn Tiên Yên ã tng cng công tác qun lý c trú, nm ngi, nm h theo úng phng châm “n tng ngõ, gõ tng nhà” theo dõi kim soát cng nh tuyên truyn phòng chng dch bnh; ng thi trin khai các bin pháp phòng chng dch bnh ngay trong ni b m bo an toàn, sc khe cho cán b chin s trong khi thc thi nhim v nh: b trí cán b s dng máy do thân nhit, dung dch sát khun kim soát 100% ngi ra vào tr s ti phòng trc ban cng CAH, ghi chép ây thông tin vào s sách, trang b khu trang, dung dch sát khun n các i, th trn, xã; thc hin ch trc ban, trc chin u 24/24h; thng xuyên rà soát, lp danh sách và báo cáo i vi CBCS thc hin nhim v ti khu vc, a im có ngi nghi nhim bnh, nu phát hin có phng án cách ly tp trung.

Vi v trí a lý có nhiu tuyn ng giao thông an xen phc tp t ra nhiu khó khn, thách thc trong công tác kim soát, phòng chng dch bnh. CBCS Công an huyn Tiên Yên ã và ang làm tt công tác tham mu cho cp y, chính quyn, trc tip là lc lng nòng ct m bo ANTT kim soát dch bnh ni ngã ba vùng ông Bc ca tnh.

QUC XÃ - HÀ TÂM

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha