Qun on Kin An: Ch trng xy dng t chc i vng mnh

20:22 11/02/2020

Nm qua, thc hin k hoch cng tc i v phong tro thiu nhi nm hc 2018 - 2019, Hi ng i qun Kin An ch o cc Lin i hon thnh ton din cc ch tiu, nhim v cng tc i nm hc.
Phong phú các hot ng vn hóa, vn ngh dành cho các em thiu nhi

Các cuc vn ng nh: “Thiu nhi Vit Nam thi ua thc hin tt 5 iu Bác H dy”, phong trào “Nghìn vic tt”, “K hoch nh”, chng trình “Thp sáng c m thiu nhi Vit Nam thành ph Hi Phòng” u c n v trin khai bài bn, hiu qu. Qua ó, góp phn biu dng các em hc sinh có thành tích cao trong liên i, ng viên các em có hoàn cnh c bit khó khn tip tc vn lên trong hc tp. Trong nm, Hi ng i qun có 5 i viên tiêu biu c biu dng ti chng trình “Liên hoan thiu nhi tiêu biu” thành ph.

áng chú ý, n v ã t chc thành công và tham gia cp thành ph các cuc thi: “Hi thi Sn ca” (t 1 Huy chng Hoa phng hng Nht, 4 Huy chng Hoa phng Hng Nhì và 2 Ngôi sao tng lai), cuc thi v tranh “Thiu nhi tuyên truyn k chuyn sách báo hè”.

Ngày hi “Thiu nhi khe tin bc lên oàn” c Hi ng i qun ch o các Liên i t chc sâu rng vi các chuyên im cp thành ph, cp qun. Tiêu biu có th k n chuyên : “Thiu nhi vi k nng phòng chng tai nn thng tích” (Trng THCS Trn Phú), “Ngày hi Thiu nhi vui kho - Tin bc lên oàn” (TH Thc Hành). Các hot ng vn hoá, vn ngh, th thao và hot ng i c chú trng u t, i mi v ni dung, a dng v hình thc,thu hút c s tham gia, hng ng nhit tình ca ông o thanh thiu nhi toàn qun, to sân chi b ích, lành mnh cho các em. Qua ó góp phn chm sóc, giáo dc thiu niên nhi ng, phát hin và bi dng các ht nhân nng khiu, cng c, xây dng t chc i vng mnh, hoàn thành tt các ch tiêu nhim v ra.

KC

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha