Qun o角n Kin An: Tng qu角 ng vi那n cao tui

16:23 12/02/2020

Thc hin ch nm ※T h角o tin bc di c ng§, nm 2020 Qun o角n Kin An phn u t mt s ch ti那u nh: 100% c芍n b, o角n vi那n, 80% thanh ni那n hc tp, qu芍n trit, tuy那n truyn v c芍c Kt lun ca Ban Chp h角nh, Ban Thng v Trung ng o角n kh車a XI, Ban Chp h角nh Th角nh o角n kh車a XIII v角 c芍c ngh quyt ca Ban Chp h角nh Trung ng ng kh車a XII; ng k m nhn 2 每 3 cng tr足nh thanh ni那n cp qun. C芍c c s o角n trc thuc Qun o角n thc hin 赤t nht 1 cng tr足nh, phn vic thanh ni那n.
Qun oàn Kin An tng quà ng viên cao tui nhân k nim 90 nm Ngày thành lp ng Cng sn Vit Nam

100% oàn phng xây dng c ít nht 1 mô hình, gii pháp t vn giúp , h tr thanh niên yu th; Kt np mi t 700 - 900 oàn viên; t l oàn kt tp hp thanh niên t ít nht 70%; gii thiu t 100 - 150 oàn viên u tú cho ng xem xét kt np. Phn u 70 % ng viên mi c kt np t oàn viên u tú; thành lp t 1 - 2 t chc oàn, Hi trong các doanh nghip ngoài Nhà nc, hp tác xã, n v s nghip ngoài công lp...

áng chú ý, ngay trong tháng 1, song song vi vic phi hp tham gia các hot ng k nim 70 nm Ngày truyn thng hc sinh - sinh viên (9-1) và 60 nm Ngày Bác H v thm Kin An (18-1); Qun oàn t chc thành công “Ngày hi tng chn m 2020”; làm tt công tác an sinh xã hi, thm, tng quà các gia ình chính sách, gia ình có hoàn cnh khó khn nhân dp Tt Nguyên án Canh Tý 2020. Và va qua, nh làm tt công tác tuyên truyn, vn ng, n v ã vn ng c các t chc, cá nhân, óng góp kinh phí t chc trao tng 15 sut quà (500 nghìn ng/sut) cho các ng viên cao tui trên a bàn qun nhân k nim 90 nm Ngày thành lp ng Cng sn Vit Nam (3-2)...

KC

T kh車a:
B足nh lun ca bn v b角i vit...

captcha