Qun on Ng Quyn: Khen thng cc tp th, c nhn tiu biu Hc tp v lm theo t tng, o c, phong cch H Ch Minh

08:54 20/05/2020

Nhn k nim 130 nm ngy sinh Ch tch H Ch Minh (19/5/1890-19/5/2020), chiu 19-5, Qun on Ng Quyn t chc chng trnh ta m Bc H vi thanh nin C Thanh nin vi Bc H; s kt 4 nm thc hin Ch th s 05-CT/TW ca B Chnh tr; biu dng, khen thng cn b on tiu biu ton quc ot Gii thng L T Trng nm 2020 v cc tp th, c nhn tiu biu trong hc tp v lm theo t tng, o c, phong cch H Ch Minh.

Ti l k nim, i biu ã ôn li cuc i và s nghip cách mng v vang ca Ch tch H Chí Minh; truyn thng xây dng, phát trin và trng thành ca t chc oàn qua s dìu dt, giúp ca ng và Bác H kính yêu.

Các i biu tham d hi ngh

Qua 4 nm thc hin Ch th s 05 ca B Chính tr v y mnh thc hin vic Hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh, công tác oàn và phong trào thanh thiu nhi qun ã t c nhng kt qu áng ghi nhn. Công tác tuyên truyn v t tng, o c, phong cách Bác H c u t i mi; vic “hc tp” ã gn cht vi “làm theo” thông qua nhiu phong trào hành ng c th, to hiu ng xã hi và sc lan ta mnh m nh: phong trào “Thanh niên tham gia xây dng vn minh ô th”, phong trào ng ký m nhn các công trình, phn vic thanh niên, phong trào thanh niên tình nguyn, hiu máu nhân o;, chng trình “Tui tr Hi Phòng chung tay xây dng nông thôn mi”...

 Khen thng các cá nhân xut sc trong thc hin Ch th s 05-CT/TW ca B Chính tr

Vic hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách ca Bác ã góp phn hình thành mt lp thanh niên qun Ngô Quyn trong thi i mi có “tâm trong, trí sáng, hoài bão ln”... Qua ó to môi trng giáo dc, rèn luyn lý tng cách mng, o c, li sng vn hóa cho thanh thiu nhi.

Ti hi ngh các i biu ã sôi ni tham gia ta àm “Bác H vi Thanh niên - Thanh niên vi Bác H”; cùng nhau trao i, tho lun, ánh giá v quá trình trin khai thc hin công tác “Hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh” trong oàn viên thanh niên thi gian qua và nhng xut, kin ngh, góp ý cho các nh hng trong thi gian ti.

 Khen thng các tp th xut sc trong thc hin Ch th s 05-CT/TW ca B Chính tr

Bí th oàn phng, Ch tch Hi LHTN Vit Nam phng ông Khê, qun Ngô Quyn Nguyn Khánh Ngc vinh d c la chn là 1 trong 82 cán b oàn tiêu biu toàn quc c nhn gii thng Lý T Trng cao quý nm 2020.

Nhân dp này, Qun oàn Ngô Quyn ã biu dng, khen thng 26 tp th và cá nhân tiêu biu có mô hình, công trình tiêu biu trong thc hin Hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh giai on 2016 - 2020.

PV

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha