Qun on Ng Quyn: Phong ph cc hot ng thin nguyn

08:46 24/03/2020

Thi gian qua, chung tay cng cc cp chnh quyn a phng m bo cng tc an sinh x hi, Qun on Ng Quyn t chc nhiu chng trnh, hot ng ph hp vi yu cu thc t a phng.
Qun oàn Ngô Quyn tng quà cho tr em vùng cao

Các hot ng tình nguyn thng xuyên, tình nguyn ti ch, giúp gia ình chính sách, gia ình có công vi cách mng cng nh các t: “Tình nguyn mùa ông”, “Xuân tình nguyn”, “Ngày hi thanh niên hin máu tình nguyn”, “Ngày hi thy thuc tr làm theo li Bác, tình nguyn vì sc khe cng ng”… c n v trin khai hiu qu.

Trong nm, Qun oàn ã phi hp vi t chc Tm nhìn th gii Hi Phòng t chc chng trình thm, giao lu, tng quà ti Trng Khim thính Hi Phòng. Phát ng Chng trình “Túi go ngha tình nm 2019”, n v ã vn ng cán b, VTN, các t chc, cá nhân, mnh thng quân quyên góp ng h c hn 52 tn go (tr giá 750 triu ng) tng các h nghèo, cn nghèo, i tng chính sách, thanh niên công nhân có hoàn cnh khó khn trên a bàn trong, ngoài qun. T chc Ngày hi “Thy thuc tr làm theo li Bác”, n v ã t vn sc khe, tng quà cho 80 i tng chính sách, h nghèo trên a bàn qun, vi tng tr giá hn 40 triu ng...

Ngoài ra, n v còn tng cng kt ni, dn dt, nh hng, h tr các CLB, i, nhóm tình nguyn mà trong ó thanh niên gi vai trò nòng ct. T chc các hot ng hin máu tình nguyn, khám bnh, phát thuc min phí; tích cc tham gia thc hin án “C nc chung tay vì ngi nghèo không ai b b phía sau giai on 2017 - 2022”. Theo ó, nm 2019, VTN qun ã tình nguyn hin 355 n v máu; t chc thm, t vn sc khe, tng quà, phát thuc min phí cho 15 gia ình chính sách, i tng khó khn trên a bàn qun vi tng tr giá gn 9 triu ng.

KC

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha