Qun Hng Bng: T chc th thin nga trn sng Tam Bc

10:28 19/05/2020

Chiu 18-5, ti a im trn ng Th L (khu vc gn cu Tam Bc), Qun y, HND, UBND, y ban MTTQ qun Hng Bng t chc chng trnh th thin nga trn sng Tam Bc, khai mc tun l thin nga trn sng Tam Bc.

 Các i biu d chng trình th 65 ôi thiên nga vào sông Tam Bc

ây là mt trong nhng hot ng thit thc ca qun Hng Bàng chào mng K nim 65 nm Ngày Gii phóng Hi Phòng, 130 nm Ngày sinh Ch tch H Chí Minh và các ngày l ln trong tháng 5.

Giám c ài PTTH Hi Phòng Phm Vn Tun th thiên nga

Phát biu ti chng trình, ng chí Phm Vn oan, Phó Ch tch UBND qun khng nh, Hng Bàng là qun trung tâm thành ph, ang trong quá trình phát trin ô th nhanh vi nhiu d án trng im ã, ang c trin khai và hoàn thành a vào s dng hiu qu, áp ng nguyn vng ca c tri và nhân dân.

Các i biu thành ph th thiên nga

c bit trong tháng 5 này, nhân dân qun Hng Bàng vui mng phn khi chng kin nhiu d án c khi công và hoàn thành, nh thông xe k thut nút giao Nam Cu Bính, khánh thành và a vào s dng vn hoa Kim ng…

Các i biu thành ph th thiên nga

Các mnh ghép cui cùng này ã to nên s kt ni hoàn chnh di trung tâm thành ph - không gian cây xanh ô th quan trng bc nht ca Hi Phòng vi “Giao thông hng tâm”, “Lá phi xanh ca thành ph”, có giá tr v lch s môi trng và có bn sc riêng, dành ngh ngi th giãn cho các tng lp nhân dân và có sc hp dn khách du lch.

ng chí Trn Quang Tun, Bí th Qun y, Ch tch HND qun Hng Bàng th thiên nga trên sông Tam Bc

Cùng chung tay vi thành ph và qun, nhiu c quan, doanh nghip, các nhà tài tr, bên cnh vic h tr m bo công tác an sinh xã hi, ã tích cc có nhng óng góp vào vic chnh trang và phát trin ô th nói chung, chnh trang sông Tam Bc nói riêng.

Hng ng Tun l th thiên nga trên sông Tam Bc, 25 n v, doanh nghip ã chung tay góp sc tài tr 65 ôi thiên nga th vào sông Tam Bc, góp phn xây dng mt ô th hin i, thân thin, hài hòa gia con ngi và thiên nhiên trong lòng thành ph…

ng chí Dng ình n, Phó Bí th Qun y, Ch tch UBND qun Hng Bàng th thiên nga trên sông Tam Bc

 Phó Ch tch UBND qun Hng Bàng cng ngh toàn th cán b ng viên và nhân dân qun Hng Bàng nâng cao ý thc trách nhim trong vic s dng và bo v cnh quan môi trng di trung tâm thành ph; mi ngi dân, h gia ình trên a bàn qun nói chung và hai bên b sông Tam Bc nói riêng cn xác nh ngành ngh kinh doanh phù hp vi quy hoch ca tng tuyn ph, trang trí mt tin kin trúc m bo quy hoch ô th; xác nh mi cá nhân, t chc có vai trò nh mt hng dn viên du lch trong vic qung bá hình nh ca qun và thành ph vi du khách, to tin quan trng tuyn ph i b khi i vào hot ng t hiu qu cao.

Thng tá Nguyn Mnh Cng, Ch huy trng Ban CHQS qun Hng Bàng th thiên nga

Trc ó, ti L khánh thành d án u t chnh trang sông Tam Bc vào ngày 9-5-2019, qun Hng Bàng ã th 20 ôi thiên nga xung dòng sông. Sau ó, n ngày 21-6-2019, qun tip tc th thêm 15 ôi thiên nga.

Trung tá inh Trng Chim, Trng Công an qun Hng Bàng th thiên nga

Nh vy, di trung tâm thành ph Hi Phòng c kéo dài, tr thành lá phi xanh iu hòa không gian ô th, cng là công trình kin trúc thiên to và nhân to c áo nht trong các ô th ti Vit Nam hin nay.

àn thiên nga mi làm p thêm cnh quan sông Tam Bc

HI HU

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha