Qun y L Chn: Tng kt cng tc kim tra, gim st v thi hnh k lut trong ng

17:49 22/05/2020

Sng 22-5, Qun y L Chn t chc Hi ngh tng kt cng tc kim tra, gim st v thi hnh k lut trong ng nhim k i hi ln th XXIII ng b qun. Ti d c ng ch ng ng Anh, Ph Ch nhim y ban Kim tra Thnh y.

Nhim k 2015 - 2020, công tác kim tra, giám sát và thi hành k lut trong ng ca cp y và y ban kim tra (UBKT) các cp trong ng b qun ã bám sát nhim v chính tr ca a phng, n v; có nhng chuyn bin tích cc trong nhn thc, hành ng, trách nhim ca các cp, các ngành, các t chc ng.

Phó Ch nhim UBKT thành y  ng Công Anh trao tng K nim chng vì s nghip kim tra ca ng ti 2 ng viên 

c bit là trách nhim ngi ng u trong vic lãnh o, ch o, t chc thc hin nhim v kim tra giám sát c nâng lên. Kt qu công tác kim tra, giám sát, thi hành k lut trong các t chc ng và ca UBKT các cp ã góp phn gi vng nguyên tc t chc ca ng, gi nghiêm k lut, s oàn kt thng nht trong ng.

Trong nhim 2015 - 2020, Qun y và các cp y, t chc ng trong ng b qun ã tin hành kim tra 222 lt t chc ng và 486 lt ng viên theo iu 30 iu l ng. Ni dung kim tra tp trung vào vic lãnh o, ch o t chc thc hin các nhim v chính tr, chp hành Ngh quyt, Ch th ca Trung ng, các cp y v phát trin kinh t - xã hi; quc phòng - an ninh; công tác xây dng ng, công tác lãnh o, ch o thc hin t phê bình, t soi, t sa theo tinh thn Ngh quyt Hi ngh Trung ng IV (Khóa XI, XII).

Ch tch UBND qun Nguyn Vn Phit tng giy khen các tp th, cá nhân có thành tích xut sc

Các cp y ng ã tng cng lãnh o, ch o, thc hin nhim v giám sát thông qua chng trình công tác hàng tháng, quý, nm; phân công các ng chí cp y viên, giao nhim v cho cp y, các t chc ng, ngi ng u t chc, n v có trách nhim thc hin nhim v giám sát i vi ngành, lnh vc, a phng c phân công ph trách.

Cùng vi vic giám sát thng xuyên, các cp y và t chc ng thc hin giám sát chuyên , nhim k qua, Qun y, Ban Thng v Qun y, các t chc c s ng ã tin hành giám sát 434 lt t chc ng và 1.086 lt ng viên.

Trong nhim k qua, ng b qun Lê Chân ã thi hành k lut 49 ng viên; cách chc 1 ng viên; khai tr 5 ng viên; thi hành k lut 1 t chc ng vi hình thc khin trách.

Phó Bí th thng trc qun y Phm Vn Tân trao tng giy khen ti các tp th, cá nhân

Nhim k ti (2020 - 2025), UBKT Qun y tp trung vào công tác qun lý, giáo dc, rèn luyn cán b ng viên ch ng phòng nga, ngn chn, u tranh chng nhng biu hin tiêu cc, suy thoái v o c, li sng, góp phn thc hin có hiu qu công tác kim tra, giám sát và k lut ng. Ch o các cp y, các t chc ng a ni dung kim im vic thc hin quy nh v nhng iu ng viên không c làm tr thành mt trong nhng ni dung sinh hot chi b nh k.

i mi và nâng cao hiu qu công tác kim tra giám sát trong ng, c bit là kim tra giám sát ngi ng u cp y, chính quyn, c quan n v trong vic thc hin chc trách và nhim v c giao. Tng cng kim tra, giám sát chuyên i vi cp y c s ng ch o thc hin chng trình thc hin Ngh quyt i hi ng các cp.

Nhân dp này, UBKT Trung ng tng K nim chng vì s nghip kim tra ca ng cho 44 ng viên (trong ó có 2 ng viên thuc ng b qun Lê Chân). Ban Thng v Qun y tng Giy khen cho 11 tp th và 10 cá nhân có thành tích xut sc trong công tác kim tra, giám sát và thi hành k lut trong ng nhim k 2015 - 2020.

Thái Bình

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha