Qung Ninh: Bn giao 112 cng dn thc hin ngha v Cng an nhn dn

10:37 17/02/2020

Chiu 11-2, ti TP H Long, Cng an tnh Qung Ninh t chc l bn giao cng dn c tuyn vo ngha v Cng an nhn dn (CAND) nm 2020. Tham d bui l c i din ch huy cc n v nghip v thuc B T lnh Cnh st c ng, Cc Cnh st qun l tri giam - B Cng an, lnh o Phng T chc cn b Cng an tnh, 112 cng dn thc hin ngha v tham gia CAND trong t ny cng ngi thn.

Cán b Cc Cnh sát qun lý tri giam im danh chin s ngha v trc khi di chuyn v n v

Trong t này, có 145 công dân trên a bàn tnh ng ký tham gia, trong ó có 112 công dân m bo tiêu chun  v chính tr, phm cht o c, sc khe, trình hc vn và các quy nh ca ngành Công an c tuyn vào thc hin ngha v tham gia CAND nm 2020. Trong s này, s có 10 chin s c bàn giao cho B T lnh Cnh sát c ng - B Công an, 12 chin s c bàn giao cho Cc Cnh sát qun lý tri giam - B Công an, 90 chin s thc hin nhim v ti Công an tnh Qung Ninh và do Công an tnh qun lý.

Vic tuyn chn công dân thc hin ngha v tham gia CAND nm nay có mt s im mi c iu chnh theo lut CAND nm 2018, ni bt là thi gian phc v ti ng rút ngn xung còn 24 tháng. Bên cnh ó, thân nhân trong din phi thm tra i vi công dân d tuyn ã thu hp li, gim bt th tc hành chính, to iu kin thun li hn trong vic thm tra, xác minh, kt lun v tiêu chun chính tr i vi công dân.

Thng tá Bùi Ngc Phng, Phó Trng phòng t chc cán b Công an tnh cho bit: Thc hin ngha v tham gia Công an nhân dân, các chin s tr s c trang b kin thc v chính tr, pháp lut, võ thut, iu lnh Công an nhân dân và c hc tp mt s k nng liên quan n nghip v ca cnh sát bo v, cnh sát c nhim, cnh sát phòng cháy cha cháy và cu nn cu h… Sau khi phc v ti ng 15 tháng, chin s s c xét tham gia d thi, xét tuyn vào các trng CAND, ly im xét tuyn là c s xét chuyn sang ch chuyên nghip”.

Tham gia bui l, tt c các chin s tr u rt hào hng. Chin s Phm Xuân Hi cho bit: “Em cm thy rt vinh d và t hào khi c thc hin ngha v tham gia CAND t này. Em s c gng hc hi, trau di kin thc có th chuyn sang ch chuyên nghip, phc v dài hn trong lc lng Công an…”.

Ch Phm Th Thanh (phng i Yên, TP H Long) có con trai thc hin ngha v tham gia CAND t này chia s: “Nguyn vng ca gia ình là cháu s hoàn thành tt nhim v c giao, trng thành và chng chc hn khi c rèn luyn trong môi trng lc lng v trang”.

L giao nhn quân nm 2020 ca Công an tnh Qung Ninh ã din ra nhanh gn, trang nghiêm và an toàn tuyt i.

Trc ó, sáng cùng ngày, Công an 13 n v, a phng trong tnh ã t chc l giao nhn công dân nhp ng thc hin ngha v quân s và ngha v tham gia CAND, to khí th phn khi, ng viên thanh niên lên ng làm nhim v bo v an ninh T quc.

HOÀNG TÂN - QUC XÃ

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha