Ra qun tng kim sot phng tin giao thng ng b

10:50 15/05/2020

Thc hin ch o ca Cc CSGT v Gim c CATP, t ngy 15-5 n ngy 14-6, lc lng CSGT v cng an cc n v, a phng s b tr lc lng, thit b k thut ra qun thc hin t cao im tng kim sot phng tin giao thng ng b, tp trung vo xe ch khch, cng-ten-n, xe con v mt, xe my.

Nhiu li vi phm phi kim tra mi có th phát hin

Theo Cc CSGT, B Công an, tình hình TTATGT ang din bin phc tp tr li, nht là sau t ngh l 30-4 và vic ni lng thc hin giãn cách xã hi phòng chng dch Covid-19. Ch trong trong 4 ngày ca k ngh l 30-4, 1-5, toàn quc xy ra 132 v TNGT ng b, làm cht 79 ngi, b thng 75 ngi, thit hi tài sn c tính ban u khong 1 t 231 triu ng.

Lc lng CSGT ra quân tng kim tra phng tin

So vi 4 ngày u k ngh l nm 2019, tai nn tng 22 v. Qua thng kê, phân tích cho thy, TNGT ng b liên quan n mô tô, xe máy chim t l cao nht (60,96%). Nguyên nhân ch yu là do li ca ngi iu khin phng tin nh: i không úng phn ng, làn ng; không chú ý quan sát gây tai nn; chuyn hng không úng quy nh; s dng ru, bia; vi phm tc ; không gi khong cách an toàn vi xe chy lin trc.

TNGT xy ra ch yu trên các tuyn quc l (chim 34,09%), tnh l chim 22,72% và ng huyn (chim 17,44%); khung gi t 18h-24h xy ra nhiu TNGT nht (chim 43,18%). Chính vì vy, thc hin ch o ca Th tng Chính ph, B Công an, Cc CSGT ã ban hành k hoch tng kim soát phng tin giao thông ng b.

Bc tranh v TTATGT Hi Phòng

Theo báo cáo ca Phòng PC08 - CATP, trong tun u ca tháng 5-2020 (t 30-4 n ngày 6-5), n v ã kim tra x lý 387 trng hp vi phm Lut Giao thông ng b (gm: 184 ôtô, 199 môtô, 4 xe máy in); pht theo li 263,8 triu ng; tm gi 1 ô tô, 11 mô tô; tc GPLX 14 trng hp. Trong ó, 80 trng hp xe ô tô vi phm dng, sai quy nh; 63 trng hp xe ôtô u kéo kéo s-mi r-móoc, r-móoc và 26 xe ô tô ch khách vi phm TTATGT; 69 trng hp phng tin là xe thô s, xe gn máy t ch ch hàng cng knh, kéo y.

Sang tun th 2 ca tháng 5 (t ngày 7-5 n ngày 13-5), các i, trm trc thuc Phòng PC08 ã kim tra x lý 610 trng hp vi phm TTATGT (gm: 238 ôtô, 368 môtô, 4 xe máy in); ra quyt nh pht theo li 433 triu ng, tm gi 24 mô tô, tc GPLX 33 trng hp.

So vi tun trc ó, s vi phm b x lý và tin pht tng gp 1,6 ln vi t l tm gi phng tin và tc GPLX tng t 2-2,3 ln. Trong ó, có 11 trng hp ngi lái xe mô tô vi phm nng cn; 11 trng hp iu khin phng tin chy quá tc cho phép; 3 trng hp vi phm quy nh v ti trng. ây là nhng li c xác nh là nguyên nhân trc tip gây ra va chm, tai nn giao thông ng b.

Thc hin nghiêm tng kim soát phng tin

Ti Hi ngh trc tuyn trin khai quán trit K hoch tng kim soát phng tin giao thông c gii ng b va din ra, Cc CSGT – B Công an a ra mc ích hng ti là nhm lp li trt t k cng, chp hành Lut Giao thông ng b, xc li vic thc hin nghiêm Ngh nh 100 và Lut Phòng chng tác hi ca ru bia.

Theo ó, Công an các tnh, thành ph trc thuc trung ng ch o làm tt t khâu chun b b lc lng, phng tin và t chc tuyên truyn ngi dân bit v t kim soát chp hành nghiêm các quy nh (hoàn thành trc ngày 14-5). T ngày 15-5 n ht ngày 14-6, c nc ng lot ra quân, t chc thc hin nghiêm vic tng kim soát i vi xe khách, container, xe hi, xe máy.

Ti Hi Phòng, theo i Tham mu - Tng hp Phòng PC08 - CATP, t ngày 6-5-2020, Giám c CATP ã có K hoch s 723/KH-CAHP-PC08 ch o Công an các n v, a phng thc hin nghiêm túc ni dung Tng kim soát phng tin giao thông c gii ng b. Trong k hoch này, Giám c CATP ã có nhng ch o n tng n v, lc lng, công an qun, huyn. Phòng PC08, óng vai trò là lc lng ch công.

n v ã xây dng K hoch 715/KH-PC08-TM ngày 11-5-2020 trin khai thc hin trong toàn n v. Theo yêu cu, lc lng CSGT s tp trung phát hin, ngn chn và x lý nghiêm các vi phm pháp lut v TTATGT là nguyên nhân dn n tai nn nh: ma túy, nng cn, tc , tránh vt...

Thc hin nghiêm túc k hoch 723/KH-CAHP-PC08 ca Giám c CATP, lc lng CSGT thành ph s tng kim tra các tuyn ng chính, tuyn ng vn ti hành khách, vn ti hàng hóa trng im nh: Tôn c Thng, Nguyn Vn Linh, Nguyn Bnh Khiêm, Phm Vn ng, Worlbank; các tuyn ng khu vc ni ô; các nút giao thông phc tp, ngã t có èn tín hiu (khu vc ni thành); các tuyn Quc l 5, Quc l 10; các tuyn ng tnh 351, 353, 356, 359, 360... (khu vc ngoi thành).

i tng kim tra bao gm các loi phng tin giao thông c gii ng b, tp trung vào ô tô kinh doanh vn ti hành khách, ô tô vn ti công-ten-n; ô tô con và xe mô tô.

Thi gian kim tra vào các khung gi thng xy ra TNGT theo thc t tình hình tng ni và do công an các n v, a phng quyt nh.

oàn Lanh

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha