Hc sinh tiu hc ng nng trc cng trng: R sot, kim im xem xt trch nhim ca lnh o nh trng v gio vin ch nhim Trng TH Quang Trung, qun Ng Quyn

19:28 21/05/2020

Tra ngy 21-5, ng lc nng nng cc im, trn mng facebook lan truyn thng tin v vic mt ph huynh hc sinh Trng tiu hc Quang Trung, phng Vn M, qun Ng Quyn, than phin vic con mnh b ng ngoi tri cng trng gia ci nng chang chang v b c chp nh ph bnh v ti n sm...

Trng tiu hc Quang Trung, qun Ngô Quyn

Thông tin này ngay lp tc c lan truyn rng khp trên mng, gây nên s bc xúc ca d lun. Rt nhiu ngi ã phn ng, th hin s bt bình trc cách hành x quá cng nhc ca cô giáo ch nhim.

“Di thi tit nóng nc nh th này, vic hc sinh ng ngoài cng trng gia tri tra là rt phn giáo dc”; “Hc sinh có th b say nng hoc gp chuyn xu khi ng mt mình ngoài trng”...

Ngay sau khi nm c thông tin, phóng viên Báo An ninh Hi Phòng ã có cuc làm vic vi Ban giám hiu Trng tiu hc Quang Trung xác minh s vic. i din nhà trng cho bit, khong hn 1h ngày 20-5, ph huynh cháu Mai Tun Thiên Thanh, hc sinh lp 1A1, Trng tiu hc Quang Trung, qun Ngô Quyn, ch con n trng.

Do n sm nên cháu Thanh không vào lp mà ra cng trng ng. Sau khi i, thy không yên tâm nên khong 10 phút sau ph huynh cháu Thanh quay li thì gp cnh con ang ng trc cng trng gia tri nng chang chang nên ã chp nh li. 

Ph huynh cháu Mai Tun Thiên Thanh ti cuc làm vic

Do quá xót con nên ngay ti hôm ó, ph huynh cháu Thanh ã ng lên mng facebook vi ni dung: “Vì cha iu kin nên gia ình không cho con hc bán trú. Chiu 20-5, do công vic nên phi a con n sm hn gi vào lp 15 phút mà n bt con ng ngoài cng trng còn bit bao mi nguy him có th xy ra...

Không nhng th, cô giáo ch nhim lp 1A1 còn yêu cu nhng hc sinh i hc sm, trong ó có con ph huynh trên, phi ng lên bc ging, chp nh gi vào nhóm zalo ca lp phê bình vì li... i hc sm”.

Cô giáo ch nhim cháu Thiên Thanh

Ngay trong chiu 21-5, Ch tch UBND TP Nguyn Vn Tùng ã trc tip n làm vic vi nhà trng v v vic trên. Cùng i có Giám c S Giáo dc ào to thành ph Lê Quc Tin; Phó Ch tch UBND qun Ngô Quyn Khúc Vn Phung...

Báo cáo ti cuc làm vic, giáo viên ch nhim lp 1A1 Lê Th Kim Lan cho bit: Ngày 18-5, nhà trng bt u t chc li vic hc bán trú. u bui chiu hôm ó mt s cháu i hc sm và nô ùa bên ngoài làm nh hng n các cháu ang ng bán trú trong lp cô nên bt các cháu ng ngay trên bc ging phê bình ã chp nh gi vào nhóm Zalo nhm nhc nh ph huynh a con i hc úng gi. Vic chp nh này cô Lan tha nhn mình ã làm sai và ã xin li ph huynh hc sinh.

Còn s vic cháu Thanh phi ng ngoài tri nng ngày 20-5 thì cô giáo không bit là con ng ngoài cng trng gia tra nng và khng nh không có chuyn ui con ra ngoài.

Ch tch UBND TP Nguyn Vn Tùng kt lun cuc làm vic

Ti cuc làm vic, m cháu Thanh cho bit, gia ình ch có 1 m 1 con, vì lý do công vic nên phi a con i hc sm. 1h15 chiu 20-5, a con i hc xong ch i làm, thy không yên tâm, ch quay li thì thy con ng ngoài cng trng. Hi thì con nói là các ch Sao bo vào lp i nhng không dám vào lp vì s cô giáo mng. Ph huynh cháu Thanh cng khng nh không ng là cô giáo ui hc sinh ra ngoài và s vic con mình phi ng ngoài trng cô giáo ch nhim không bit.

Cô ào Th Cm Ly - Hiu trng nhà trng cho bit: Trng tiu hc Quang Trung có 71 cán b giáo viên, 1.575 hc sinh vi 38 lp. Hc sinh tham gia bán trú gm khi lp 1 và lp 2. Ngay sau khi nm c thông tin, ti 20-5, nhà trng ã ch ng liên h vi ph huynh cháu Thanh gii quyt s vic. 7h sáng ngày 21-5, nhà trng ã mi ph huynh và cô ch nhim lp 1A1 n làm vic.

Ti cuc làm vic này, nhà trng ã nghiêm túc phê bình cô Lê Th Kim Lan - giáo viên ch nhim cháu Thanh. Cô Lan ã nhn ra vic chp nh phê bình các cháu n sm là không úng và ã xin li ph huynh hc sinh ngay trong sáng 21-5. Ph huynh cháu Thanh cng ã ghi nhn thành ý ca cô Lan.

Cô ào Th Cm Ly cho bit thêm: Ngay trong sáng 21-5, nhà trng cng ã t chc quán trit n toàn th giáo viên nhà trng v trách nhim i vi hc sinh trong trng hp các cháu i hc quá sm. ng thi a ra nhng gii pháp trong iu kin khi hc sinh n trng không úng gi; yêu cu t bo v cn nâng cao tinh thn trách nhim, quan sát ý các cháu khi n trng, nhc nh các cháu vào ch râm mát ch úng gi vào lp.

Lãnh o S Giáo dc ào to cho bit, sau s vic trên ngành giáo dc thành ph, nhà trng, ngành và cô giáo ch nhim rút kinh nghim sâu sc trong vic dy d hc sinh. c bit là trong vic nhc nh nhng sai phm ca hc sinh. Phi trao i vi tng trng hp nm tâm t tình cm ca tng hc sinh. ng thi phi b trí a im ón các cháu trong thi im thi tit nng nóng.

Bên cnh ó, ngành Giáo dc thành ph cng ch o ti toàn trng phi b trí các phòng, a im, giáo viên và lc lng h tr ón tip các cháu khi n trng, không xy ra s vic nh trên. i vi nhng trng cht hp, không th trin khai c b trí a im, di thi tit nng nóng quá có th i hc 1 bui tr li.

Kt lun cuc làm vic, Ch tch UBND TP Nguyn Vn Tùng ghi nhn nhng c gng n lc ca Trng tiu hc Quang Trung trong vic dy d và phòng chng Covid - 19 thi gian qua.

i vi s vic cô giáo Lê Th Kim Lan trong s vic trên ã nóng vi trong vic phê bình hc sinh trong khi cha lng nghe ý kin ca ph huynh, cha bàn vi Ban giám hiu khin các cháu nh s hãi không dám vào lp khi n sm nên ã xy ra s vic áng tic cháu không dám vào lp khi n sm.

Ch tch UBND TP ghi nhn nhà trng ã nghiêm túc, cu th thc hin các quy trình x lý. Tuy nhiên vn cha quan tâm n các trng hp hc sinh có hoàn cnh c bit.

Thi gian ti, yêu cu Ch tch UBND qun Ngô Quyn cn ch o rà soát, kim im xem xét trách nhim ca lãnh o nhà trng và giáo viên ch nhim theo úng quy nh ca pháp lut báo cáo sm Ch tch UBND TP. ng thi, S GD-T xem xét, rà soát b trí phòng ch cho hc sinh n sm m bo an toàn và sc khe cho các cháu.

PV

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha