Sn bay Vn n n cng dn Vit tr v t Nht Bn

15:00 23/03/2020

Chiu 19/3, hai chuyn bay t Nht Bn ln lt h cnh xung sn bay quc t Vn n. Ging nh cng tc n nhiu chuyn bay t cc vng dch Trung Quc, Hn Quc, Chu u v cc nc ng Nam , sn bay Vn n tun th cht ch cc quy nh phng dch.

Theo ó, chuyn bay VN357 t Fukuoka h cánh ti Vân n lúc 13h hôm nay ch 46 hành khách (trong ó có 2 khách nc ngoài). Chuyn bay VN331 t Osaka h cánh lúc 13h34 vi 52 khách. Trc ó, ti 18/3, sân bay Vân n ã ón chuyn bay a ngi Vit tr v t Indonesia ch theo 43 hành khách. Toàn b hành khách ngay sau ó ã c a i cách ly theo quy nh.

Theo s liu t c quan qun lý hàng không, ngày 18/3, có ti 1.095 khách t châu Âu và 5.700 khách t khu vc ASEAN v Vit Nam.

Hai chuyn bay a ngi Vit tr v t Nht Bn ln lt h cánh xung sân bay Vân n chiu ngày 19.3

Ch tch UBND TP Hà Ni Nguyn c Chung cho hay bình quân hin nay, sân bay Ni Bài phi tip nhn t 600 n 800 ngi, ngày cao im lên n 1.000 ngi v t tuyn bay quc t. Vi tình hình ó, nhng ngày ti, Vit Nam phi giám sát, cách ly khong 10.000 ngi t nc ngoài tr v.

Tt c hành khách khi xung máy bay phi tin hành khai báo y t bt buc

ngn nga vic lây nhim chéo, tt c sân bay u phi tuân th nghiêm ngt quy nh phòng dch. Ti sân bay quc t Vân n, quy trình ón khách t vùng dch c thc hin nh sau: Khi h cánh xung sân bay, các tàu bay u bãi xa. Hành khách làm th tc ti khu vc phía ngoài nhà ga, m bo không nh hng ti hot ng chung ca sân bay.

“Cm n T quc ã dang tay” là thông ip c nhiu ngi Vit tha hng chia s khi tr v nc

Tt c hành khách khi xung máy bay phi tin hành khai báo y t bt buc. Trung tâm kim dch y t và các n v liên quan ã tin hành kim tra sàng lc phát hin các trng hp nghi ng qua máy o thân nhit t xa; phun kh trùng hành lý xách tay ca hành khách.

Hành khách c sp xp a v các im cách ly theo quy nh

Hành khách c làm th tc nhp cnh, kim tra hi quan vi hành lý xách tay và hành lý ký gi, sau ó bàn giao cho B Ch huy Quân s tnh Qung Ninh a v các im cách ly theo dõi sc khe trong 14 ngày theo quy nh.

Tt c nhân s ti sân bay Vân n tip xúc trc tip vi hành khách u c trang b bo h y t: trùm kín bng qun áo bo h, eo kính, khu trang N95, mang ng…, c tp hun các thao tác mc và ci bo h tránh nguy c lây nhim virus vào c th. Sau khi ón hành khách xong, toàn b khu vc làm th tc, lung di chuyn ca hành khách và các thit b ti sân bay c phun xt kh trùng, phòng lây nhim dch bnh.

Trong các ngày ti, i ng nhân s ti sân bay Vân n luôn sn sàng túc trc ón các chuyn bay a ngi Vit t các vùng dch v nc an toàn.

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha