Sit cht qun l ngnh, ngh kinh doanh c iu kin v ANTT

10:02 22/05/2020

Nhng nm gn y, cng vi s pht trin mnh m ca nn kinh t th trng, hi nhp kinh t Quc t, nhu cu cng nh cht lng i sng vt cht, tinh thn ca ngi dn thnh ph khng ngng c nng cao ko theo s pht trin nhanh, mnh ca mt lot cc ngnh ngh kinh doanh c iu kin v ANTT. Cc casino, v trng ri phu thut thm m bt u xut hin. Cc c s kinh doanh dch v lu tr, cm , karaoke, khng ngng mc ln. Bn cnh nhng mt tch cc, s pht trin nhanh ca cc c s kinh doanh trn tr thnh mt trong nhng yu t to ra t sng cho mt s loi ti phm li dng hot ng tr hnh. Trc thc t , cng tc qun l nh nc v ANTT i vi nhm ngnh, ngh ny c lc lng chc nng CATP sit cht, gp phn gi gn k cng TTATXH.
Thng tá Trnh Tun Anh – Trng Phòng PC06-CATP quán trit công tác kim tra, giám sát vic dng hot ng các c s kinh doanh có iu kin v ANTT trên a bàn thành ph

     

Theo thng kê mi nht ca Phòng Cnh sát Qun lý hành chính v TTXH (PC06) – CATP, tính n thi im hin ti, Hi Phòng có 3.068 c s kinh doanh có iu kin v ANTT (tng 6 c s so vi cui nm 2019). Trong ó có 11 c s thuc thm quyn qun lý ca Cc C06 – B Công an; 446 c s thuc Phòng PC06 qun lý, 2.611 c s thuc Công an các qun, huyn qun lý. Các c s kinh doanh ch yu trong lnh vc lu trú, cn , karaoke, massage…

Trung tá Hoàng c Mnh – i trng i 3, Phòng PC06 - CATP chia s: thc hin công tác qun lý nhà nc i vi các c s kinh doanh có iu kin v ANTT, song song vi vic chú trng y mnh công tác tuyên truyn, ph bin và xây dng các công vn v vic trin khai nghiêm túc, hiu qu các Ngh nh, Thông t liên quan n qun lý ngành ngh kinh doanh có iu kin v ANTT, Phòng PC06 ã tp trung rà soát, i mi quy trình, h s th tc, thm quyn gii quyt TTHC trong khâu cp Giy chng nhn iu kin v ANTT cho các c s kinh doanh. Theo ó, nm 2019, n v ã tip nhn, gii quyt úng hn 492/492 TTHC trong lnh vc qun lý ngành ngh kinh doanh có iu kin ANTT, t 100%. Cp Giy chng nhn iu kin v ANTT cho 130 c s kinh doanh; trong ó, cp mi 57, cp i 73 giy.

Mt s c s kinh doanh karaoke ngang nhiên hot ng trong mùa dch Covid – 19

   

áng chú ý, trong nm n v ã phi hp cht ch vi Công an các qun, huyn tng cng kim tra, hng dn, qun lý cht ch ngành ngh kinh doanh có iu kin v ANTT; tp trung vào các c s d b các phn t xu li dng thc hin hành vi phm ti nh: dch v masage, karaoke… T ó kp thi phát hin, trin khai quyt lit, ng b các bin pháp nghip v, u tranh không khoan nhng vi các loi ti phm, TNXH li dng loi hình kinh doanh này thc hin hành vi vi phm pháp lut. ng thi y mnh công tác tuyên truyn, ph bin các quy nh ca pháp lut, hng dn ký cam kt n tng c s.

Thc hin ch o ca Ch tch UBND TP, Giám c CATP, tính n ht quý I-2020, Phòng PC06 phi hp vi Công an các n v, a phng tin hàng rà soát, cam kt vic cp 2.957 Giy chng nhn iu kin v ANTT cho các c s là úng quy nh ca pháp lut…

Nh nhng n lc k trên, công tác qun lý nhà nc v ANTT i vi các nhóm ngành ngh kinh doanh này trên a bàn thành ph ã có bc chuyn tích cc, góp phn quan trng vào công tác phòng nga ti phm, TNXH, bo m gi vng ANCT, TTATXH, phc v c lc cho s phát trin KT-XH ca thành ph.

Mt s c s kinh doanh karaoke ngang nhiên hot ng trong mùa dch Covid – 19

 Tuy nhiên thc t cho thy, tình hình ti phm núp bóng, hot ng trong nhóm ngành ngh này ngày càng bin tng, tr nên tinh vi, xo trá hn, vi nhiu phng thc, th on hot ng mi. Nhiu i tng li dng s h trong công tác qun lý t chc s dng trái phép cht ma túy, ánh bc, mi dâm, … Mt s i tng li dng hot ng cm tiêu th ca gian, cho vay nng lãi, sit n, òi n thuê, gây nhc nhi d lun xã hi.

Mt s c s kinh doanh karaoke ngang nhiên hot ng trong mùa dch Covid – 19

    Trong vòng hn 1 tháng (t ngày 21-3 n 3-5) thc hin k hoch kim tra c s kinh doanh dch v karaoke, v trng, xông hi, massge, quán bar trên a bàn thành ph, Phòng PC06 ã phi hp vi Công an 5 a phng, phát hin, x pht hành chính 5 c s kinh doanh karaoke vi gn 100 “thng ” và nhân viên ang ngang nhiên hot ng gia mùa dch, gm: karaoke Hùng Tin (xã ng Cng, An Dng), karaoke Vân Trang (phng Quán Tr, Kin An), karaoke Trà My (Kênh Dng, Lê Chân), karaoke Cây Phng (Hp c, Sn) và karaoke Dimond (ng Giang, Ngô Quyn)…

Mt s c s kinh doanh karaoke ngang nhiên hot ng trong mùa dch Covid – 19

         Ch tính trong t chu tác ng tiêu cc ca i dch Covid – 19 va qua, trin khai ng b, quyt lit, hiu qu các bin pháp phòng chng dch xâm nhim vào a bàn thành ph, t ngày 16 n 27-3, Ch tch UBND TP ã liên tip ký ban hành 2 vn bn ch o vic tm dng ngay hot ng ti các c s kinh doanh dch v v trng, quán karaoke, bar, … cho n ht tháng 3 và ht ngày 15-4. Mc dù ã nhn c thông báo ca chính quyn a phng; trc ó ã ký cam kt vi Công an v vic tm dng hot ng phòng chng dch Covid-19 nhng mt s c s kinh doanh karaoke ã bt cht nguy him, s lên án ca xã hi, lóa mt vì li nhun mà sn sàng t chc hot ng “chui” phc v các “thng ” có nhu cu.

Lc lng chc nng kim tra t xut mt s c s kinh doanh karaoke
CBCS Phòng PC06 lp biên bn vi phm i vi các c s karaoke hot ng trong mùa dch bp chp lnh cm ca thành ph

    

CBCS Phòng PC06 lp biên bn vi phm i vi các c s karaoke hot ng trong mùa dch bp chp lnh cm ca thành ph

         

Nh vy, cùng vi vic tip tc nâng cao hiu qu công tác tuyên truyn, vn ng, làm tt công tác phòng nga, phát hin, u tranh có hiu qu vi các loi ti phm, hành vi vi phm phát lut có liên quan n các c s kinh doanh có iu kin v ANTT, lc lng chc nng CATP cn chú trng thit lp, cng c cht ch h s qun lý theo quy nh, thng xuyên b sung tài liu, cp nhp thông tin phn ánh mi di bin ng tình hình hot ng ca các c s kinh doanh. T ó phát hin các hành vi vi phm, hot ng phm ti trá hình kp thi kim tra, ngn chn, trit xóa ngay t khi mi manh nha, kiên quyt không phát sinh thành vn xã hi ln, các t im phc tp ti các c s kinh doanh có iu kin v ANTT.

Khánh Chi

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha