Siu la c thm nin

14:51 19/02/2020

Sau phin ta xt x, rt nhiu ngi t cu hi v sao mt k v cng ri ngh nh T ng Hng (sinh 1981, phng Cm Trung, TP Cm Ph, tnh Qung Ninh) li c th c ti 7 nm thm nin hnh ngh la o, chim ot ti sn ca hn 150 nn nhn trn a bn tnh.

Np tin ri ch vô thi hn

Nn nhân u tiên ca Hng là anh Phm Vn Tân, sinh 1982, phng Cm Sn, TP Cm Ph. Qua quen bit, nghe Hng gii thiu là có kh nng xin vic vào làm lái xe cho các m than trên a bàn TP Cm Ph.

Anh Tân tin là tht nên khi có mt ngi bn là anh Nguyn ình Pho nh xin vic cho con trai, anh này ã nhn li và nói li vi Hng. Ngày 10-4-2012, Hng thông báo li là m than Cao Sn ang cn tuyn 2 lái xe, tin xin vic là 55 triu/ ngi, t cc trc 15 triu ng, khi nào khám sc khe xong thì a nt s tin còn li.

Anh Tân nói cho anh Pho bit ng thi báo cho mt ngi quen khác là anh Nguyn Ngc Thành cng nh anh xin vic h trc ó. Sau ó, anh Tân nhn ca hai ngi bn này mi ngi 15 triu ng ri giao li cho Hng.

n ngày 21-5-2012, Hng tip tc gi in cho anh Tân, nói có th xin cho mt trng hp na, yêu cu phi np ngay h s và t cc nh trên. Tng tht, anh Tân li te tái i gp anh Bùi Công Tun là ngi quen cng ang mun có vic làm.

Khi anh Tun a h s và 15 triu ng, anh Tân li chuyn và yêu cu Hng vit giy nhn tin. Ngày 29-5-2012, mt ln na Hng li báo m than Cao Sn vn thiu mt lái xe.

Vì quá tin tng vào Hng, anh Tân cho rng ây là c hi ra tay “làm phúc” nên t vn vi ngi con nhn ca b m mình là Nguyn Hu Tùng. Anh Tùng cng ng ý và np h s cùng s tin t cc.

n ngày 19-6-2012, Hng in thoi báo cho anh Tân là c 4 trng hp anh xin vic h u ã có quyt nh và s i làm trong vài hôm ti. Hn yêu cu mi ngi phi a thêm 30 triu ng.

Th nhng, sau khi thu s tin trên ca 4 ngi và ha hn công vic cho h trong 3 tháng, không thy Hng xin c vic làm. Anh Tân gi in òi li h s và tin thì Hng ch tr li cho anh 45 triu ng và hn 5 tháng sau s tr nt.

Sau khi ht thi gian hn, b anh Tân nhiu ln òi tin, Hng tr thêm 30 triu ng và tip tc vit giy hn vào 30-9-2015. Sau ngày này, anh Tân li theo Hng òi li nhng vn không có kt qu mi bit mình b hn la nên buc phi t b thêm 105 triu ng tr li các anh Pho, Thành, Tun và Tùng ri n c quan công an trình báo.

u nm 2012, anh Quang Hng, phng Quang Hanh, TP Cm Ph có nhu cu xin vic cho v là ch Nguyn Th Thm. Hng hn anh Hng n nhà và nói s xin cho v anh vào làm vic Công ty than Quang Hang, tin xin vic là 55 triu ng, t cc trc 35 triu ng, anh Hng ng ý.

Ngày 1-6-2012, v chng anh Hng cm h s xin vic làm cùng 35 triu ng n giao cho Hng, Hng vit giy nhn tin và hn ch Thm sau mt tháng s có quyt nh i làm.

n ngày 3-6-2012, Hng in thoi cho anh Hng, nói ã xin c vic cho ch Thm và yêu cu anh np thêm 20 triu ng na. Anh Hng tng tht, em s tin trên giao cho Hng và cng nhn trái ng.

Qua iu tra hai v vic trên, C quan CST- Công an tnh Qung Ninh xác nh: T ng Hng không có ngh nghip n nh, thng tham gia các hot ng kinh doanh hàng a cp kim sng.

T nm 2010, Hng thy trên a bàn thành ph Cm Ph và mt s a phng lân cn có nhiu ngi mun xin vào các c quan, doanh nghip nhà nc làm vic nên ny ý nh la o chim ot tin ca h.

ss

Tang vt thu gi

thc hin ý trên, khi tip xúc, chuyn trò vi nhng ngi quen, Hng ã t gii thiu có thân quen mt s ngi có uy tín, chc v cao, có th xin ngi vào làm vic các m hoc các c quan trên a bàn TP Cm Ph.

Mi khi có ngi n nh xin vic, Hng t nh ra các mc thu t vài chc triu ng n hàng trm triu ng. Sau ó, Hng yêu cu h np h s và tin t cc vi mc t 20 n 30 triu ng.

to lòng tin, khi nhn tin t cc, Hng thng vit giy nhn tin di dng giy vay tin hoc giy xác nhn s tin ri a cho h gi.

Lt ty mánh khóe ca k la o

Không ch dùng th on xin vic làm, có lúc Hng còn tung chiêu la “chuyn công tác” nh trng hp ca ch Nguyn Th Tuyt và ch Hoàng Th The, cùng phng Cm Trung, TP Cm Ph.

Vào cui tháng 4-2015, c hai n gp Hng nêu nguyn vng mun chuyn công tác n Công ty môi trng Cm Ph. Hng ra iu kin mi ngi phi a 25 triu ng và t cc trc là 10 triu ng.

Tin tng vào Hng, ngày 1-5-2015, ch Tuyt và ch The mi ngi em theo h s xin chuyn công tác ca mình và s tin 10 triu ng n giao cho Hng.

Sau ó, không thy Hng thc hin li ha, ã gi in và tìm gp nhiu ln thì Hng ly lý do t chc ang gp trc trc và cng không tr li tin. Ngày 11-4-2017, khi bit mình ã “n” phi “cao la” ca Hng, hai ch Tuyt và The ã n C quan CST Công an tnh Qung Ninh trình báo.

i vi các trng hp mun xin vic làm hay chuyn công tác nhng cha b mt hoc cha có vn bng, chng ch, Hng vn yêu cu h np thêm tin móc ni vi các i tng làm giy t gi a các nn nhân vào “by la” ca mình.

in hình là trng hp ca bà Trn Th Hng, phng Ca Ông, TP Cm Ph. Qua câu chuyn do quen bit, bà Hng c Hng gii thiu có kh nng xin vic làm nên ã nh xin cho ngi con dâu là ch Phan Th Ngân Hà vào làm vic ti Công ty khoáng sn ông Bc.

Khi bit ch Hà làm mt bng tt nghip THPT, Hng nói vi bà Hng là s mua bng tt nghip THPT và bng tt nghip cao ng cho ch Hà vi iu kin gia ình phi np tng s tin 80 triu ng, c cc trc 30 triu ng.

Ngày 3-4-2017, sau khi Hng mua c  bng tt nghip gi, gm: Bng tt nghip cao ng Trng i hc Thng mi và Bng tt nghip trung hc ph thông (do S Giáo dc à Nng cp) cho ch Hà nh ã ha, hn yêu cu bà Hng np tip 50 triu ng xin vic làm. Tuy nhiên sau ó, Hng không xin c vic làm cho ch Hà và khn ln tr n.

Ngày 7-4-2017, cn c vào tài liu, chng c thu thp, C quan CST Công an tnh Qung Ninh ã bt tm giam i vi T ng Hng. Quá trình khám xét, thu gi: mt s giy vay n và hn tr n, 7 bng tt nghip THPT, chng ch tin hc, bng tt nghip trung cp ngh và 160 h s xin vic ca nhiu ngi các huyn, th xã, thành ph thuc tnh Qung Ninh và mt s a phng khác nh các tnh Bc Ninh, Nam nh, Thái Bình, Ninh Bình…

Theo tài liu iu tra, vi các th on nêu trên, trong thi gian t nm 2010 n tháng 4-2017, T ng Hng ã nhn h s xin vic ca 155 ngi chim ot tng s tin trên 3,2 t ng, ng thi cu kt vi các i tng khác làm gi 6 bng và chng ch ngh cho nhng ngi có nhu cu xin vic này.

Ngày 20-11-2018, TAND tnh Qung Ninh ã tuyên pht T ng Hng 10 nm tù v ti La o chim ot tài sn, 2 nm tù v ti Làm gi con du, tài liu ca c quan, t chc, buc b cáo phi chp hành hình pht chung cho c hai ti là 12 nm tù.

Khc oàn

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha

tin bi cng chuyn mc:

Bng cp nh v phi v ng tri

Bng cp nh v phi v ng tri

09:22 03/03/2020

St hi ngi tnh v ghen tung

St hi ngi tnh v ghen tung

14:44 12/02/2020