Si那u la lnh 芍n

17:59 15/01/2020

Gia nm 2017, Cng an tnh Qung Ninh li那n tip nhn c n t gi芍c ca qun ch迆ng v h角nh vi la o ca Ng Th Lan Anh, sinh 1979, phng Cm Trung, TP Cm Ph, tnh Qung Ninh.

Theo ni dung n ca mt nn nhân là ch Chu Th Hoa, sinh 1989, phng Cm Sn, cùng TP Cm Ph thì khong tháng 7-2014, ch thy trên mng Facebook có nickname “Lan Anh” ng tin “Có th xin c vic làm các m thuc khu vc Cm Ph, ai có nhu cu thì liên h s in thoi 0945.099.188”.

Theo s in thoi này, ch Hoa liên lc và t vn xin vic thì Lan Anh nói s xin cho ch vào làm k toán ti Công ty than Tây Nam á mài vi s tin “dch v” là 55 triu ng.

Ngày 31-7-2014, ch Hoa giao 1 b h s và 45 triu ng, Lan Anh nhn và vit giy biên nhn, hn 4 tháng sau s xong vic, nu không s tr li tin. Tuy nhiên sau ó, ch Hoa vn không xin c vic làm nh ã tha thun, còn Lan Anh thì ha hn nhiu ln nhng không tr ri “bt vô âm tín”.

Ti tr s công an, bà Trn Th Vin, phng Cm Phú, TP Cm Ph cung cp thông tin: Tháng 10-2014, thông qua ngi quen bà bit Ngô Th Lan Anh có kh nng xin vic nên nh xin cho con dâu vào làm ti Công ty than Cao Sn.

Lan Anh t giá “chy vic” là 90 triu ng và yêu cu phi t cc trc 40 triu ng. Ngày 8-10-2014, bà Vin a s tin “t cc” trên cùng 1 b h s ca ngi con dâu, Lan Anh vit giy biên nhn và cng hn vi bà ch trong 4 tháng.

Nhng ngày sau ó, Lan Anh vin ra nhiu lý do bo thúc gic bà Vin a tip 50 triu ng còn li nhng vn không xin c vic nh ã hn. Ngày 9-3-2017, sau nhiu ln bà Vin sn tìm òi li tin, Lan Anh mi tr cho bà 10 triu ng ri b trn.

Ch Nguyn Vit Trinh, phng Cm Thnh, TP Cm Ph, trình bày ti c quan iu tra: Qua mng Facebook, ch thy nickname “Lan Anh” ng tin “Có sut xin vic vào làm giáo viên ti các trng trên a bàn Cm Ph” nên ã tìm n Lan Anh t vn .

Khi hai ngi gp nhau, Lan Anh nói s xin cho  Trinh vào làm k toán ti Trng THPT Ca Ông vi giá 140 triu ng. Sau khi tha thun, Lan Anh yêu cu ch Trinh t cc trc 60 triu ng và hn 4 tháng s xong vic, nu không s tr li tin.

n ngày 10-10-2016, mc dù ch Trinh vn cha c i làm nhng Lan Anh li ly lý do hi thúc ch a tip 35 triu ng “i quan h”. Ht thi gian hn, không thy Lan Anh xin vic cho mình, ch Trinh yêu cu tr li tin nhng th khn ln, sau ó b trn.

Tin hành xác minh v i tng, cho thy: Bn thân Ngô Th Lan Anh là lao ng t do nhng vn thng t gii thiu và ng ti trên trang mng qung cáo có kh nng “xin vic” nhm la o chim ot tài sn.

ss

Ngô Th Lan Anh trc gi tuyên án

Sau thi gian thu thp tài liu chng c iu tra v vic, C quan CST Công an tnh Qung Ninh ã ra quyt nh khi t v án, khi t b can và truy nã i vi Ngô Th Lan Anh v ti La o chim ot tài sn.

Ngày 12-4-2018, lc lng  Cnh sát hình s, Công an tnh Qung Ninh ã bt c Lan Anh khi th ang ln trn ti a bàn phng 12, qun Bình Thnh, TP H Chí Minh.

Quá trình iu tra, u tranh vi i tng, C quan CST Công an tnh Qung Ninh ã làm rõ: Không ch s dng chiêu “xin vic”, Lan Anh còn dùng chiêu “làm s bnh ánh ngh nghip” la o ca nhiu ngi khác. in hình:

Khong gia nm 2014, sau khi c ni dung qung cáo ca Lan Anh trên trang Facebook, ông V Thanh Xuân, phng Cm Sn, TP Cm Ph, n nh th làm s bnh ngh nghip.

Nghe Lan Anh nói chi phí ht 50 triu ng, s làm giám nh tn hi 41% sc khe làm th tc gii quyt, ông Xuân ng ý. Ngày 15-8-2014, ông Xuân giao s tin trên và c Lan Anh ha trong thi gian 7 tháng s làm xong nhng sau ó th ct không liên lc vi ông.

Tng t nh trng hp ca ông Xuân, ông Tng Vn Hòa (sinh 1964, phng Cm ông) cng b Lan Anh la chim ot 50 triu ng.

Hay nh ông Phm Vn Tun, phng Cm Thch, b Lan Anh chim ot 60 triu ng, ông Trn Vn Hi, phng Cm Thy, cùng thuc TP Cm Ph, b chim 50 triu ng… “làm s bnh ngh nghip”.

 Theo tài liu iu tra, t nm 2014 n nm 2016, Ngô Th Lan Anh ã s dng chiêu “xin vic” hay “làm s bnh án ngh nghip” la o chim ot ca 23 nn nhân tng s tin là 1.668.000.000 ng.

Khi nhng ngi b hi òi li tin, “siêu la” này ch tr cho h 328 triu ng còn li chim ot 1.340.000.000 ng chi tiêu cá nhân ht.

Ngày 15-11-2018, cn c vào tính cht hành vi phm ti ca b cáo, TAND tnh Qung Ninh ã tuyên pht Ngô Th Lan Anh 8 nm tù v ti La o chim ot tài sn.

Khc oàn

T kh車a:
B足nh lun ca bn v b角i vit...

captcha

tin b角i c迄ng chuy那n mc:

Hai anh em c迄ng v角o t迄

Hai anh em c迄ng v角o t迄

19:39 09/02/2020

V 芍n 那m cui nm

V 芍n 那m cui nm

08:35 24/01/2020