Sinh hot chnh tr k nim 67 nm ngy truyn thng lc lng Bo v Chnh tr

10:38 17/02/2020

Nhn k nim 67 nm Ngy truyn thng ca lc lng Bo v Chnh tr (16-2-1953*16-2-2020), ngy 14-2, Phng An ninh i ngoi, Cng an tnh Qung Ninh t chc buisinh hot chnh tr nhm n li qu trnh chin u, xy dng v trng thnh ca lc lng Bo v Chnh tr qua cc thi k cch mng cho n nay.

Các phòng nghip v khi An ninh tng hoa chúc mng ngày truyn thng lc lng Bo v Chính tr

Ngày 16-2-2020 ánh du chng ng 67 nm chin u, xây dng, trng thành ca lc lng Bo v Chính tr (BVCT). Gn 70 nm qua, cùng vi lc lng Công an toàn tnh, lc lng Bo v Chính tr (nay là Phòng An ninh i ngoi), Công an tnh Qung Ninh ã lp nhiu chin công xut sc.

Phát huy truyn thng cán b chin s (CBCS) phòng An ninh i ngoi hôm nay không ngng hc tp, rèn luyn, i mi toàn din các mt công tác, thc hin hiu qu phng châm "An ninh ch ng", m bo thc hin tt các mt công tác nm, ánh giá và d báo tình hình, kp thi tham mu cho cp u, chính quyn các cp ch o trin khai có hiu qu các ch th, ngh quyt, ch trng ln ca ng, Nhà nc v chin lc bo v T quc, phòng nga, u tranh trn áp kp thi, hiu qu các hot ng xâm hi an ninh quc gia.

i tá inh Công T, Trng phòng An ninh i ngoi phát biu ti bui sinh hot: “Tri qua gn 70 nm chin u, xây dng và trng thành; lc lng BVCT ã lp c nhiu chin công xut sc trong s nghip bo v An ninh quc gia và m bo trt t an toàn xã hi, phc v c lc vào công cuc i mi ca t nc” c ng, Nhà nc, B Công an, Tnh y, UBND và nhân dân tnh Qung Ninh ghi nhn.

Trong tình hình hin nay, CBCS phòng An ninh i ngoi tip tc thi ua, rèn luyn, phn u vn lên, ni tip truyn thng hào hùng ca các th th CBCS n v, xng áng vi danh hiu n v Anh hùng Lc lng V trang Nhân dân”.

Gn vi s hình thành và phát trin ca toàn lc lng An ninh Nhân dân, lc lng BVCT (nay là phòng An ninh i ngoi), Công an tnh Qung Ninh ngày mt trng thành và phát trin toàn din, áp ng và hoàn thành xut sc mi yêu cu, nhim v công tác t ra, khng nh rõ vai trò và v trí ca mình trong cuc u tranh m bo ANCT và gi gìn TTATXH trên a bàn tnh trong tng thi k.

Qua bui sinh hot chính tr, CBCS trong n v ã nhn thc sâu sc c giá tr tôn vinh lch s, truyn thng anh hùng cách mng ca lc lng, giáo dc lòng t hào, tình yêu ngh nghip và tip tc phát huy truyn thng ca lc lng BVCT, nâng cao tinh thn chin u, tip tc phn u hoàn thành xut sc nhim v c giao.

PV

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha