Tai bay v gi車...

16:03 13/02/2020

Khong 23h ng角y 20-12, 2018, Phm Vn An, sinh 1986, s 50/243 Ho角ng Quc Vit, phng Ngc Sn, Kin An, i xe p n qu芍n nc ca ng V Tun Anh, s 32/243 Ho角ng Quc Vit th足 gp anh Phm Vn Cng.

Ti ây, An có li qua ting li ri xô xát vi anh Cng. Trong lúc 2 bên ging co, An ã v chic cc thy tinh ném vào mt anh Cng khin anh này b rách xc da, chy máu. B au, anh Cng ôm mt, lùi li phía sau thì Cng li tip tc v chic cc th 2. Thy vy, bà Võ Kim Phng ang gn ó chy ti can ngn, y An ra ngoài va hè.

Lúc này, ông Tun Anh ang nm trên ging, thy n ào ã bt dy. úng lúc ó Cng ném chic cc th 2 v phía anh Cng nhng trúng ngay vào mt ông Tun Anh. Theo kt lun giám nh pháp y, tng thng tích mà Cng gây ra khin ông Tun Anh tn thng 41% sc khe. Ngày 24-12-2018, ông Tun Anh ã làm n trình báo v vic ti Công an phng Ngc Sn, Kin An.

Sau khi tin hành xác minh tin t giác ti phm, ngày 16-4-2019, C quan CST - Công an qun Kin An ã tin hành khi t v án và ngày 8-7-2019 ã khi t b can i vi Phm Vn An v ti c ý gây thng tích. Trong quá trình iu tra, An ã khai nhn toàn b hành vi phm ti và tác ng gia ình bi thng 5 triu ng cho ông Tun Anh nhng ông không nhn.

Ti phiên tòa, b cáo An thành khn khai báo, ng ý bi thng cho ông Tun Anh 100 triu ng theo yêu cu t phía b hi. Riêng i vi hành vi mà An gây thng tích cho anh Cng khin anh b tn thng 2% c th, bn thân anh Cng có n xin min trách nhim hình s i vi b cáo, không có yêu cu gì khác v bi thng dân s nên Công an qun Kin An ã ra quyt nh x pht hành chính i vi An.

Ngày 4-10-2019, khi a v án ra xét x, Tòa án Nhân dân qun Hng Bàng ã tuyên pht Phm Vn An 5 nm tù giam vì ti c ý gây thng tích; buc b cáo bi thng cho ông Tun Anh 100 triu ng.

KC

T kh車a:
B足nh lun ca bn v b角i vit...

captcha