Ti khi ng, khi phc nn kinh t sau i dch Covid-19 (K 3): Lc quan vo im sng Hi Phng

21:47 22/05/2020

Cn phi t ho nhn nhn rng, trong t dch bnh Covid-19 ti Vit Nam mc cao im va qua, Hi Phng vi vai tr ca ng giao thng quc t ln nht min Bc, c nh gi l mt trong nhng a phng tim n nguy c dch bnh cao nht. Nhng vi s vo cuc quyt lit, sng to, quyt on bng nhng bin php lun i trc so vi cc a phng khc, Hi Phng gi vng trn tuyn th nht, khng dch bnh xm nhp.

Sn xut công ngh cao ti T hp LG (KCN Tràng Du - Hi Phòng)

Cng nh c nc, dch bnh ã nh hng không nh ti kinh t thành ph, t sn xut, kinh doanh, dch v n tiêu dùng, trong ó nh hng mnh m nht là các ngành du lch, dch v, thng mi. Chính vì vy, cng tiên phong nh công tác phòng chng dch bnh, vn tháo g khó khn cho doanh nghip ã c Hi Phòng ch ng t ra rt sm.

c bit, ngay t giai on u khi Vit Nam phát hin dch bnh, Hi Phòng ã thành lp ngay T công tác hu cn, va trin khai phòng chng hu qu dch bnh, va tp trung tháo g khó khn cho doanh nghip, duy trì và n nh kinh t. Thành ph ã t chc nhiu cuc i thoi, tip thu ý kin óng góp t các t chc kinh t, cng ng doanh nghip trên a bàn.

T rt sm thành ph ã xác nh vic xoay chuyn tình th trên mt trn kinh t cng là mt nhim v vô cùng quan trng, ít nht là gi vng và cng c i ng doanh nghip, sn sàng ch ng bt phá khi i dch i qua. Trong ó, im nhn là ban hành Ch th s 11/CT-UBND v vic khn trng tháo g khó khn cho sn xut kinh doanh, m bo an sinh xã hi ng phó vi dch.

Ch trng nht quán là tp trung thc hin nhim v “kép”, va phòng chng dch, va phát trin kinh t – xã hi, n lc phn u thc hin các mc tiêu, nhim v phát trin kinh t – xã hi ã ra. Theo ó, UBND TP ch o khn trng hoàn thin các th tc u t, giao ht k hoch vn u t ngun ngân sách nhà nc nm 2020.

ng thi y nhanh tin thc hin và gii ngân k hoch vn u t công còn li ca nm 2019 và nm 2020, tp trung ch o hoàn thành a vào s dng các công trình kt cu h tng ln, phát huy ti a công sut thit k.

UBND TP cng ch o các u mi ch ng nm bt khó khn, vng mc ca doanh nghip, h tr th tc hành chính cho doanh nghip; nm chc hot ng xut nhp khu nguyên liu, hàng hóa, máy móc thit b vi các quc gia trong vùng dch hoc các doanh nghip có chuyên gia và lao ng là ngi t các quc gia trong vùng dch, kp thi tìm hng gii quyt, h tr phù hp; xem xét vic giãn tin thanh tra, kim tra doanh nghip theo k hoch n cui quý II/2020, không kim tra ngoài k hoch, tr trng hp có du hiu vi phm hoc trng hp c bit c giao.

Nh vy, Hi Phòng không ch gng mình phòng chng dch, mà ã th hin tính ch ng cao, quyt tâm n nh và phát trin kinh t, gi vng nhp tng trng.

Theo Ch tch UBND TP Nguyn Vn Tùng, trong hn 4 tháng u nm 2020, mc dù b nh hng áng k,  nhng các ch tiêu kinh t ch yu ca Hi Phòng vn tng trng mc cao, tng sn phm trên a bàn tng gn 15%, gp 3,92 ln so vi bình quân chung c nc. c bit, trong dp này, Hi Phòng t chc khánh thành, khi công nhiu công trình kt cu h tng trng im và các d án ca thành ph theo úng k hoch.

Ch tch UBND TP Nguyn Vn Tùng khng nh: T thc tin ca thành ph, Hi ngh Ban Chp hành ng b thành ph Hi Phòng va qua thng nht không iu chnh các ch tiêu kinh t ch yu nm 2020 và ra nhiu gii pháp thc hin, tn dng mi c hi phát trin.

Doanh nghip nh và va Hi Phòng n lc vt khó, duy trì sn xut trong thi gian phòng chng dch bnh Covid-19

Gii pháp ca thành ph là tng cng hn na ci cách th tc hành chính, các doanh nghip tip cn và trin khai nhanh các d án u t; y nhanh tin gii phóng mt bng, sm hoàn thành h tng các khu công nghip, sn sàng ón nhn s chuyn dch u t  t Trung Quc v Vit Nam; trin khai nhanh th tc u t xây dng thêm mt s khu công nghip mi.

Cùng vi ó, tp trung tháo g vng mc, khó khn, to iu kin thun li các tp oàn t nhân trong nc y nhanh tin trin khai các d án: Tuyn cáp treo Cát Hi - Cát Bà và khu vui chi, ngh dng quc t ca Tp oàn Sun Group tr giá 70.000 t ng; Khu du lch cao cp i Rng ti Sn ca Tp oàn Geleximco tr giá 25.000 t ng; Thành ph giáo dc quc t Hi Phòng ca Tp oàn Nguyn Hoàng, tr giá 13.000 t ng.

Trong bui làm vic vi lãnh o thành ph Hi Phòng mi ây, Th tng Chính ph Nguyn Xuân Phúc ã bày t n tng c bit i vi nhng kt qu Hi Phòng t c trong thi gian qua. Th tng nêu rõ: va quyt lit, ch ng, vi nhiu cách làm hay, sáng to trong phòng chng dch bnh, va n lc phát trin kinh t xã hi, Hi Phòng tr thành a phng có tc tng trng kinh t cao trong nhóm u trong c nc.

Bên cnh ó, dành thi gian phân tích v nhng khó khn, thách thc trc mt, Th tng tin tng rng, Hi Phòng s phát huy tinh thn oàn kt quyt tâm cao, t chc trin khai công vic hiu qu, to dng c lòng tin ca nhân dân vào h thng chính tr; là in hình trong khc phc khó khn, vn lên phát trin toàn din kinh t - xã hi, óng góp quan trng vào s phát trin ca c nc.

Trc mt, dch bnh tip tc din bin phc tp bên ngoài, trong iu kin hi nhp quc t sâu rng, Vit Nam vn phi i mt vi nhng thách thc to ln, nht là a phng có m rng nh kinh t Hi Phòng.

Nhng vi nhng gì ã t c, Hi Phòng có quyn lc quan trong bi cnh khó khn chung ca toàn th gii, tng cng phát huy cao sc sáng to, vt sóng vt gió, em li nhng thành tu mi.

Lê Minh Thng

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha