Tm dng hot ng cc cng vin trn a bn Hi Phng

18:51 04/04/2020

Chiu 4-4, Ch tch UBND TP ban hnh Cng vn s 2449 gi cc s ban ngnh, on th, t chc chnh tr x hi, doanh nghip trn a bn thnh ph v UBND cc qun huyn, x phng, th trn v vic thc hin cc bin php cp bch phng, chng dch Covid C 19.

Trong ó có ni dung áng chú ý là “Dng hot ng ca các công viên trên a bàn thành ph. Giao S Xây dng và Ch tch UBND các qun huyn ch o các n v qun lý công viên công cng trc cht, không cho ngi dân n”.

T 14h30 chiu 4/4, cht kim soát ti h Tam Bc ã c lp, kim soát không tình trng i b, tp th dc tp trung ông ngi xung quanh h

Trc tình hình dch bnh ang din bin phc tp, ngày 31-3-2020, Th tng Chính ph ã ban hành Ch th s 16/CT-TTg, yêu cu thc hin cách ly toàn xã hi trong vòng 15 ngày k t 0h ngày 1/4/2020 trên phm vi toàn quc, yêu cu mi ngi dân ti nhà, ch ra ngoài trong trng hp tht s cn thit.

Tuy nhiên thi gian qua, vn còn nhiu trng hp ngi dân i b, tp th dc ti các vn hoa, công viên, c bit là khu vc di trung tâm thành ph. Nghiêm túc chp hành Ch th 16/CT-TTg ca Th tng, Ch th s 26-CT/TU và Ch th s 27-CT/TU ca Ban Thng v Thành y, Công vn s 2449 ca Ch tch UBND TP, ngh ngi dân thành ph tm thi tp th dc nhà, không n các vn hoa, công viên tránh tp trung ông ngi. Ngi dân nên hn ch ti a ra ngoài, tr các trng hp tht s cn thit nhm gim thiu nguy c lây nhim cng ng, bo m công tác phòng chng dch ca thành ph c trin khai nghiêm túc.

Bo ng

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha