Tm dng t chc L hi k nim 482 nm ng角y mt ca Trng Nguy那n L那 ch Mc

17:11 12/02/2020

UBND huyn Thy Nguy那n va ban h角nh Cng vn s 202/UBND-VH&TT v vic tm dng t chc L hi k nim 482 nm ng角y mt ca Trng nguy那n L那 ch Mc, d kin khai mc v角o ng角y 8-3-2020 (tc ng角y 15-2 nm Canh T) ti Khu Tng nim Trng nguy那n L那 ch Mc, x Qung Thanh, huyn Thy Nguy那n.

Vic tm dng t chc L hi K nim 482 nm ngày mt ca Trng nguyên Lê Ích Mc nhm thc hin nghiêm Ch th s 06/CT-TTg ngày 31-1-2020 ca Th tng Chính Ph v tng cng các bin pháp phòng, chng các din bin phc tp mi ca dch bnh viêm ng hô hp cp do chng mi ca virus Corona gây ra; Công in s 396/C-BVHTTDL ngày 3-2-2020 ca B Vn hóa, Th thao và Du lch v vic tng cng phòng, chng dch viêm ng hô hp cp do chng mi ca vi rút Corona gây ra trong hot ng l hi, di tích lch s - vn hóa, danh lam thng cnh; Công vn s 557/UBND-VH ngày 1-2-2020 ca UBND thành ph v vic tm dng các l hi cha khai mc, gim quy mô các l hi ã t chc; góp phn tng cng công tác phòng, chng dch bnh viêm ng hô hp cp do chng mi ca virus Corona (Covid-19) gây ra trên a bàn huyn.

THY NGUYÊN

T kh車a:
B足nh lun ca bn v b角i vit...

captcha