Tm gi nhm i tng hnh hung bc s

10:47 26/03/2020

Lin quan v vic bc s ti Trung tm y t huyn Bnh Giang, Hi Dng b nh gy thng tch, C quan CST- Cng an huyn Bnh Giang ra Quyt nh tm gi i vi 5 i tng l: Ng Nguyn Minh, sinh 1998, tr ti Khu H, th trn K St; V Quang T, sinh 1999, tr ti thn B ng, x Bnh Minh; V nh Cng, sinh 1999, thn Bng Trai, x Vnh Hng; Phm Th V, sinh 1998, tr ti khu 4, th trn K St, cng huyn Bnh Giang v Nguyn Vit Hinh, sinh 1998, tr ti thn Bch Tnh, x Bch Thun, huyn V Th, tnh Thi Bnh v hnh vi C gy thng tch theo iu 134, BLHS.

5 i tng b tm gi

Kt qu iu tra ban u xác nh: khong 16h ngày 18-3, sau khi n cm, ung ru cùng nhau ti nhà V Quang Tú thì Phm c Hùng, sinh 1999, trú ti xã Thúc Kháng, huyn Bình Giang iu khin xe máy ch V ình Cng i n on ng TL32 thuc xã Bình Minh, huyn Bình Giang thì b ngã xe. Nhóm bn ca V ình Cng a Phm c Hùng n Trung tâm Y t huyn Bình Giang khám và iu tr.

Khi n Trung tâm Y t huyn, nhóm thanh niên ã gp bác s V Thành t. Ti ây, nhóm thanh niên cho rng bác s t không tn tình chm sóc nên xy ra tranh cãi. Bác s Lê Ngc Sn ang trc cùng ca ra can ngn ã b Ngô Nguyên Minh m vào mt.

Mt lúc sau, các i tng là V, Tú, Cng, Hinh bn ca Ngô Nguyên Minh ã n Trung tâm Y t huyn tìm bác s Lê Ngc Sn tip tc ánh tr thù. Nhóm này có cm theo hung khí là gy, vt cu lông xông vào ánh bác s Lê Ngc Sn. Thy vy các bác s, y tá và bo v ca trung tâm ã n can ngn nên nhóm i tng này b v.

Hu qu v xô xát khin bác s Lê Ngc Sn b thng tích, chy nhiu máu vùng mt, gãy sng mi, xây xát vùng lng, ngc và tay. n chiu cùng ngày, bác s Sn ã c a n iu tr ti Bnh vin a khoa tnh Hi Dng.

Ngày 20-3, C quan CST- Công an huyn Bình Giang ã ra Quyt nh khi t v án hình s “C ý gây thng tích”.

Hin c quan CST- Công an huyn Bình Giang ang tip tc tp trung iu tra x lý theo quy nh ca pháp lut.

THY NGUYÊN

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha