Tng cng kim sot chiu ra ti cc Cht kim sot COVID-19

14:53 02/04/2020

Thc hin Ch th s 27-CT/TU ngy 31/3/2020 ca Ban Thng v Thnh y v vic thc hin li ku gi ca Tng B th, Ch tch nc v Ch th s 16/CT-TTg ngy 31/3/2020 ca Th tng Chnh ph v thc hin cc bin php cp bch phng chng dch COVID-19, trc tnh hnh din bin phc tp ca dch bnh COVID-19, UBND thnh ph yu cu:

Thc hin Ch th s 27-CT/TU ngày 31/3/2020 ca Ban Thng v Thành y v vic thc hin li kêu gi ca Tng Bí th, Ch tch nc và Ch th s 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 ca Th tng Chính ph v thc hin các bin pháp cp bách phòng chng dch COVID-19, trc tình hình din bin phc tp ca dch bnh COVID-19, UBND thành ph yêu cu:

Thành phn tham gia: B trí 16 ngi/cht, chia làm 4 ca, mi ca có 4 ngi. Trong ó: Công an 1 ngi, Quân s 1 ngi, oàn viên thanh niên a phng 2 ngi.

PV

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha