Tng cng phng chng dch COVID-19 i vi ngi bnh, ngi cao tui v khai bo y t in t

18:30 23/03/2020

Thc hin ch o ca Ban Ch o Quc gia phng chng, dch bnh vim ng h hp cp do chng mi ca vi rt Corona gy ra, ti Vn bn s 1386/BCQG ngy 19/3/2020 v vic tng cng phng chng dch COVID-19 i vi ngi bnh, ngi cao tui v khai bo y t in t, ngy 23/3/2020, UBND thnh ph Hi Phng ban hnh vn bn yu cu S Y t, Bo him x hi thnh ph v UBND cc qun, huyn thc hin mt s ni dung.

Trong ó, UBND thành ph giao S Y t phi hp vi UBND các qun, huyn thng kê và lp danh sách, qun lý cht ch sc khe ngi cao tui, c bit ngi có các bnh lý nn và các i tng có nguy c cao mc bnh khác. Phi hp vi Bo him xã hi thành ph ch o, hng dn các c s y t thc hin vic cp phát thuc iu tr các bnh mn tính vi thi gian dài hn cho tt c các i tng (ti thiu 2 tháng).

ng thi, UBND thành ph giao Ch tch UBND các qun, huyn ch o UBND các xã, phng, th trn yêu cu tt c thôn, t dân ph, khu dân c thc hin: khuyn cáo và thông báo c th ti các gia ình có ngi cao tui, ngi có các bnh lý nn và các i tng có nguy c cao hn ch ti a vic ra ngoài, khu vc công cng, tip xúc vi ngi khác; khi có vn v sc khe phi liên h ngay vi y t xã, phng, bác s gia ình; trong trng hp tht s cn thit, cp cu mi n c s y t khám, cha bnh (ht thuc, cn chnh liu…); luôn s dng khu trang và sát khun tay khi ra ngoài; b sung dinh dng tng cng sc khe cho các i tng ngi cao tui.

Thc hin ngay vic khai báo y t in t hoc h s in t y , trc ht u tiên kê khai cho ngi t 60 tui tr lên và ngi có các bnh lý nn, bnh không lây nhim hoc các bnh lý khác. Hình thc khai báo trên thit b (in thoi thông minh, máy tính bng) thông qua ng dng NCOVI ti t Google Play hoc App Store. Trong quá trình khai báo y t in t, nu có khó khn, vng mc ngh các n v liên h s in thoi 0949760366.

UBND thành ph cng yêu cu Ch tch UBND xã, phng, th trn; công an xã, phng, th trn; dân quân, mng li dân s, y t chu trách nhim trin khai thc hin; thông báo rng rãi s in thoi ca cán b y t, dân s trên a bàn xã, phng, th trn ngi dân cung cp thông tin v tình hình sc khe, c bit ngi cao tui, ngi mc các bnh không lây nhim.

PV

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha