Thm nh Vnh Lan H tr thnh thnh vin Hip hi cc Vnh p nht th gii

10:31 12/12/2019

on cng tc ca Hip hi cc Vnh p nht th gii do ng Galip Gur, Tng th k Hip hi lm trng on c chuyn thm v kho st thc a ti Hi Phng nhm tin ti thm nh vng 3 Vnh Lan H tr thnh thnh vin Hip hi. Ph Ch tch UBND L Khc Nam ch tr bui tip on vo sng 11-12.

Phó Ch tch UBND thành ph Lê Khc Nam trao quà lu nim tng oàn công tác ca Hip hi các Vnh p nht th gii

Ti bui làm vic, Phó Ch tch UBND thành ph Lê Khc Nam ã thông tin n ông Galip Gur và các thành viên trong oàn v thành tu ni bt trong phát trin kinh t - xã hi ca thành ph Hi Phòng nói chung, s phát trin ca ngành du lch Hi Phòng nói riêng.

ng chí nhn mnh, o Cát Bà hin ã c công nhn là Di sn c bit cp quc gia, c UNESCO công nhn là khu d tr sinh quyn th gii. im khác bit ca Vnh Lan H so vi các vnh bin khác trong khu vc nm  tính a dng sinh hc. ây có nhng ng thc vt quý him, in hình là loài voc là ng vt c bo tn bi các t chc quc t; ngoài ra còn có nhng h sinh thái lin k, nh: các rng san hô, rng ngp mn, rng kim giao… V yu t vn hóa, ni ây có Di ch Cái Bèo là ni sng ca ngi Vit c cách ây hàng nghìn nm ã c Chính ph, B Vn hóa qua kho c hc công nhn. Nhng giá tr ó to nên s khác bit riêng có ca Vnh Lan H so vi các vnh bin khác trên th gii, rt hp dn du khách.

Trong nhng nm va qua, lng khách du lch n Hi Phòng tng nhanh, hin là 9 triu khách du lch/nm, trong s ó khách n o Cát Bà là khong 2,7 triu khách, có thi im khu vc này cng xy ra tc nghn giao thông. Chính vì lng khách ông nh vy, Hi Phòng ã nhìn thy thách thc. Nm nay, thành ph ã ch o thu hp din tích nuôi thy sn lng bè; trong 2 nm ti, trên o Cát Bà không có xe chy bng xng, ch chy bng in, không ô nhim môi trng; xe ô tô ca du khách s Cát Hi, i bng cáp treo sang Cát Bà... nhm gi cân bng sinh thái ti ây.

Phó Ch tch khng nh, khi oàn kim tra s thy rng nguyên sinh Cát Bà luôn c gìn gi cn thn. Khi du khách i tham quan cnh quan trên o có th thy nhiu ng vt rng nguyên s và thân thin. Nhng kt qu ó do Hi Phòng ã ý thc c s phát trin du lch phi i ôi vi gi gìn môi trng cnh quan, c bit là rng nguyên sinh có giá tr a dng sinh hc, nhiu ng vt quý him ang sinh sng ti ây...

Phó Ch tch UBND thành ph Lê Khc Nam trao quà lu nim tng oàn công tác ca Hip hi các Vnh p nht th gii

Ông Galip Gur và các thành viên trong oàn nhn mnh nhng li th, cng nh iu kin cn có ca mt thành viên Hip hi. oàn cho bit s tin hành thm nh h s kt np Vnh Lan Hà tr thành thành viên trong thi gian sm nht, qua ó khng nh vai trò, v th ca Vit Nam trong Hip hi. V d kin ng cai k hp i hi ng, oàn cho bit Hi Phòng có th ng cai t chc vào nm 2024 nu tr thành thành viên...

Theo k hoch, Ban Chp hành Hip hi ã c oàn chuyên gia n Hi Phòng thm nh thc t, báo cáo ln 3 lên Ban Chp hành xem xét, phê duyt và công nhn chính thc là Vnh thành viên ti k i hi ti ti Morrocco nu vic thm nh thc t trùng khp vi các h s ã trình. Sau chuyn thm nh ln này ca oàn Hip hi, nu Vnh Lan H chính thc c công nhn là thành viên ca Hip hi, s là iu kin thun li  a ngành du lch thành ph thc s là ngành kinh t mi nhn, góp phn thu hút u t trong và ngoài nc vào a phng, to ng lc thúc y phát trin kinh t - xã hi thành ph nhanh, bn vng, ng thi là mt c s kh thi góp phn ng ký thành công qun o Cát Bà là Di sn thiên nhiên th gii trong qun th di sn H Long - Cát Bà, nâng tm giá tr Di sn vi cng ng quc t.

HI HU

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha