Thnh lp i thanh nin tnh nguyn tham gia phng, chng dch Covid-19

14:50 24/03/2020

Thc hin cc vn bn ch o ca on cp trn v Gim c CATP v cng tc phng, chng dch Covid-19; BTV on thanh nin CATP va ban hnh K hoch s 46-KH/TN ngy 20-3-2020 v trin khai cc hot ng phng, chng dch bnh Covid-19 trong cn b, VTN Cng an Hi Phng.
Tui tr CATP chung tay y lùi dch Covid - 19

Theo ó, quán trit quan im “Chng dch nh chng gic”, các cp b oàn CAHP s tp trung thc hin nghiêm túc, hiu qu các ni dung sau: Tip tc tuyên truyn nâng cao nhn thc n 100% cán b, VTN các n v và nhân dân v tình hình din bin dch bnh, các bin pháp phòng chng dch, không gây hoang mang trong d lun.

Khuyn cáo ngi dân hn ch tp trung ông ngi, vn ng nhân dân t chc l ci, l tang theo hình thc gn nh, hng dn s dng phòng h cá nhân.

y mnh công tác tuyên truyn trên các website, trang thông tin in t ca Ngành, oàn, c quan, n v, trên báo chí, tuyên truyn trc quan ti ni công cng.

oàn Thanh niên Phòng Cnh sát c ng tng quà con em CBCS, công nhân viên có hoàn cnh khó khn

Hng ngày, thng xuyên theo dõi và chia s các bài vit, các vic làm, hình nh p v ni dung phòng, chng dch Covid-19 (c bit là liên quan n lc lng Công an) ti các kênh thông tin chính thng ca Trung ng, thành ph và các kênh thông tin ca CATP nh: Website: http://congan.haiphong.gov.vn/; Fanpage Facebook CATP: Công an thành ph Hi Phòng: facebook.com/ConganthanhphoCang; Báo An ninh Hi Phòng (Website: /); oàn thanh niên CATP (Fanpage Facebook: oàn thanh niên Công an TP Hi Phòng: Vì nc quên thân - Vì dân phc v: facebook.com/dtncatphp)...

Vn ng, hng dn CBCS, VTN các n v và các tng lp nhân dân khai báo sc khe thông qua hình thc trc tuyn, nht là h tr ngi cao tui cách thc khai báo trên các thit b in t; nghiêm chnh chp hành các quy nh ca c quan chc nng, các quy nh, hng dn v công tác  phòng, chng dch, bo m tuyt i an toàn trong t chc các hot ng, c bit là ti khu vc cách ly, liên quan n lc lng CBCS làm nhim v.

Phi hp vi các ngành, oàn th thc hin công tác giám sát i vi ngi t vùng dch tr v kp thi báo cáo vi c quan chc nng có thm quyn ti n v, a phng...

VTN Công an thành ph o thân nhit cho ngi dân khi n liên h công tác

áng chú ý, oàn Thanh niên CATP s thành lp i hình thanh niên tình nguyn tham gia phòng, chng dch Covid-19 các cp. Trong ó, i hình cp CATP gm các ng chí trong BCH oàn Thanh niên CATP và các ng chí Bí th các c s oàn. 100% các c s oàn thành lp các i hình tình nguyn ca t chc oàn n v hoc vn ng cán b, VTN xung kích, tình nguyn ng ký tham gia các i hình tình nguyn, các t công tác phòng, chng dch Covid-19 ca n v (nu có), sn sàng nhn nhim v theo s ch o ca BC phòng, chng dch ca CATP, ca n v và oàn cp trên.

Cùng vi ó, tui tr CATP s tích cc vn ng các ngun lc ng h công tác phòng, chng dch Covid-19. Qua ó góp phn phát huy tt vai trò ca các cp b oàn CATP trong công tác phòng, chng dch; nâng cao ý thc, trách nhim ca mi cán b, VTN trong vic ch ng, tích cc phòng chng, kim soát dch bnh, bo v sc khe bn thân và cng ng.

KC

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha