Th角nh lp Trung tm Vn h車a - Thng tin v角 Th thao huyn Ti那n Lng

17:23 13/02/2020

Chiu 13-2, UBND huyn Ti那n Lng t chc Hi ngh cng b Quyt nh ca UBND th角nh ph v hp nht Trung tm Vn h車a - Thng tin, Trung tm Th dc - Th thao v角 Nh角 Thiu nhi huyn Ti那n Lng th角nh lp Trung tm Vn h車a - Thng tin v角 Th thao huyn Ti那n Lng.

Theo ó, Trung tâm Vn hóa - Thông tin và Th thao huyn chính thc c sáp nhp và hot ng k t ngày 15-2-2020. Tr s làm vic ti khu 1 và khu 8 th trn Tiên Lãng.

00-	Lãnh o UBND huyn Tiên Lãng tng hoa chúc mng ban giám c trung tâm
Lãnh o UBND huyn Tiên Lãng tng hoa chúc mng Ban giám c trung tâm

Trung tâm là n v s nghip công lp trc thuc UBND huyn, hot ng theo c ch t m bo mt phn kinh phí chi thng xuyên; có t cách pháp nhân và con du riêng, c m tài khon ti Kho bc Nhà nc hot ng theo quy nh ca pháp lut. Trung tâm chu s ch o, qun lý trc tip ca UBND huyn.

Trung tâm có chc nng phc v công tác qun lý nhà nc ca UBND huyn v lnh vc Vn hóa - Thông tin, Th dc - Th thao, Thiu nhi; cung ng các dch v s nghip công lp thuc lnh vc Vn hóa - Thông tin, Th dc - Th thao thuc phm vi qun lý ca UBND huyn theo quy nh ca pháp lut. V t chc b máy, Ban lãnh o Trung tâm gm 1 Giám c và 2 Phó Giám c.

TRUNG KIÊN  

T kh車a:
B足nh lun ca bn v b角i vit...

captcha