Th sinh thi vo lp 10 THPT nm hc 2020-2021 nn chn nguyn vng th no?

12:59 22/05/2020

Nm hc cui cp 2019-2020, do nh hng ca dch COVID-19, cng vi hc sinh cc cp, 24.500 hc sinh lp 9 ngh hc gn 3 thng ca hc k II phng chng dch. K thi vo lp 10 THPT nm nay tr nn nng hn bao gi ht khi chng trnh hc tinh gin, m k thi vn phi phn loi ch c 75% hc sinh (sau phn lung v cc trng ngh) c vo hc ti cc trng THPT cng lp. Mt trong nhng bin php nng cao kh nng thi chnh l cch chn nguyn vng ng

Còn khong 2 tháng na, các thí sinh s bc vào K thi vào lp 10 THPT nm hc 2020-2021

Thí sinh ng ký d thi ti trng trung hc c s

Theo Phó Giám c S GD-T V Vn Trà, i mi ca k thi vào lp 10 trung hc ph thông nm hc 2020-2021 s to iu kin tt nht cho các em hc sinh, là s không phi i xa ng ký d thi, mà có th ng ký ngay ti trng các em hc. Nu nh nhng nm trc, hc sinh s ng ký d thi ti các trng trng trung hc ph thông mà các em ng ký nguyn vng 1; thì k thi nm nay, s ng ký ti trng trung hc c s mà các em ang hc.

Mi hc sinh không thi vào trng chuyên phi có ba phiu ng ký d thi. Mt phiu np v cho ni thi, mt phiu lu li trng trung hc c s và mt phiu np ti s GD-T. Hc sinh thi vào trng chuyên Trn Phú s có 4 phiu d thi, trong ó có mt phiu np vào trng chuyên, mt phiu c lu ti trng có nguyn vng 1, mt phiu lu trng trung hc c s và mt phiu np ti s GD-T. Vi vic ng ký d thi ngay ti trng THCS, lp các em ang hc s giúp b sung hoàn chnh các thông tin ti phiu d thi, sau ó mi chia v các trng trung hc ph thông mà các em ng ký d thi.

“S Giáo dc yêu cu các trng trung hc c s to iu kin tt nht cho các em khi ng ký d thi. Trc ây có nhng trng hp thy cô giáo vit h hc sinh phiu ng ký d thi. Cái này phi tuyt i không. Hay thm chí là t vn cho các em ng ký nguyn vng 2 trng rt xa, cui cùng các em trúng tuyn thì cng không i c. Cái này là phi ht sc tránh, nht các thy cô giáo ch nhim ca chúng ta”, Phó Giám c S GD-T V Vn Trà nhn mnh.

im mi th hai, mi nm S công b im chun ri mi trin khai chm phúc kho; nhng nm nay s có t chc phúc kho ngay sau khi có im thi. Qua ó, s gii quyt mi vn sai sót, k c nhng gì các em hc sinh thy thit thòi, s c rà soát li ht mt lt ri sau ó S mi công b im chun.

im mi th ba ó là, mi nm hc sinh thi u vào lp chuyên ca trng chuyên có th hc trng chuyên, hoc trng Ngô Quyn, Thái Phiên. Nhng nm nay, s theo xét 7 nguyn vng thí sinh thi chuyên ã ng ký. Nu trúng nguyn vng 1 thì thôi nguyn vng 2, trúng nguyn vng 2 thì thôi nguyn vng 3… Qua ó, m bo công tác tuyn sinh ca chúng ta c ngn gn và không b kéo dài nh mi nm. Hc sinh thi vào trng chuyên s có 2 ngày thay i th t nguyn vng

Ni dung thi ch yu nm trong chng trình lp 9, s không có nhng phn mà B GD-T ã gim ti, k c thi vào chuyên. Sau khi hc sinh lp 9 và lp 12 c phép hc 2 bui ngày, các nhà trng tính toán v mt thi gian, b trí giáo viên dy các em sm hoàn thành chng trình và có thi gian ôn tp nhiu hn.

Hc sinh lp 9 ang khn trng hoàn thành chng trình, bc vào ôn tp

S xét tuyn theo th t nguyn vng

Nhiu cha m thc mc vic con có kt qu thi tha im cho c 2 nguyn vng (NV) 1 và 2, vy có c b NV 1 ng ký NV 2 c không? Theo Trng phòng Kho thí và Kim nh cht lng S GD-T Hoàng Vn c,  m bo cht lng u vào phù hp vi im thi thc t ca thí sinh ti các khu vc trên a bàn thành ph, im chun c xác nh trên c s s lng nguyn vng ng ký xét tuyn vào các trng trung hc ph thông, ch tiêu tuyn sinh vào lp 10 và im thi thc t vào lp 10 ca các thí sinh.

Vi hc sinh Hi Phòng, mi hc sinh c ng ký d tuyn vào 2 trng THPT công lp, xp theo th t u tiên là nguyn vng (NV) 1 và NV 2. Ngoài ra, hc sinh có th ng ký nguyn vng vào trng THPT Chuyên Trn Phú, m bo ti a s nguyn vng c ng ký là 7 (cha k nguyn vng vào trng THPT ngoài công lp). Vì vy, s có không ít hc sinh im trúng tuyn vào nhiu nguyn vng, nhiu trng khác nhau, nhng s ch c xác nhn nhp hc vào mt trng, nu trúng tuyn NV1 thì s không c xét tuyn NV2, NV3…

i vi xét tuyn vào trng THPT Chuyên Trn Phú, thí sinh ch có th trúng tuyn mt NV cao nht trong danh sách các NV ã ng ký xét tuyn vào các lp chuyên. Mi lp ca trng THPT Chuyên Trn Phú có duy nht mt im chun xét tuyn dùng chung cho tt c các nguyn vng, không phân bit th t u tiên.

i vi xét tuyn vào các trng THPT công lp, im chun NV 2 vào trng THPT công lp s cao hn NV 1 vào trng THPT công lp. Không hòa chung NV 1 và NV 2 xét tuyn t cao xung thp ly ch tiêu.

Nu thí sinh có tên trong danh sách s b trúng tuyn vào các lp ca trng THPT Chuyên Trn Phú và có tên trong danh sách s b trúng tuyn vào trng trung hc ph thông công lp thì thí sinh ch trúng tuyn nguyn vng cao nht trong s các nguyn vng ã ng ký xét tuyn.

Trong trng hp cha tuyn ch tiêu, cn c vào kt qu nhp hc ti các trng THPT, S GD-T s xem xét tuyn b sung thí sinh vào các lp ca trng THPT Chuyên Trn Phú và trng THPT công lp. Nu thí sinh trúng tuyn NV cao hn trong ln xét tuyn sau s b xóa tên khi danh sách công nhn trúng tuyn các ln xét trc ó.

HI HU

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha