Th trng hng ha Hi Phng: m bo ngun hng, bnh n gi

15:01 13/02/2020

Trc nhng din bin phc tp ca dch bnh vim ng h hp cp do chng mi virus Corona (Covid-19) gy ra, thnh ph Hi Phng thc hin nghim ch o ca Chnh ph v vic bnh n gi sau dp Tt Nguyn n, c bit l vic chun b cc ngun hng, nhu yu phm cn thit cho cng tc phng chng dch Covid-19.

 

Trc din bin phc tp ca dch bnh Covid-19, ti các siêu th vn m bo ngun hàng cung ng cho th trng

Giá c các mt hàng thit yu không có bin ng ln

Dch bnh Covid-19 trên a bàn thành ph có din bin phc tp vào thi im sau dp Tt Nguyên án Canh Tý 2020, tuy nhiên tình hình cung cu hàng hóa các mt hàng lng thc, thc phm thit yu trên th trng vn gi n nh, không có bin ng ln. Ghi nhn ti các ch, giá c các mt hàng lng thc thc phm nh go, mì, min, bánh a... có xu hng n nh so vi dp Tt; giá các loi rau xanh nh: su hào, bp ci, súp l... cao hn dp Tt khong 5-l0%; giá các loi thc phm nh: tht, trng, cá, tôm, cua không tng.

Ti các ch u mi rau qu, lng rau c qu trung bình mt ngày khong 70 tn. Các mt hàng này c tiêu th trc tip trên a bàn thành ph và bán sang các a phng lân cn. Nhiu loi qu do không xut c sang Trung Quc nh da hu, thanh long ã c các thng lái mua li vi s lng ln.

Còn ti h thng các siêu th nh: Vinmart, Coopmart, MM Mega Market, Intimex Minh Khai, Big C, các n v cng ang tích cc chun b ngun hàng hóa thit yu áp ng nhu cu ca ngi dân. Theo ghi nhn, tính n ngày 11-2, ngun cung các mt hàng di dào, không có t bin v giá c; lng hàng hóa thit yu ti các siêu th tng t 30-40% so vi thi im trc Tt, lng khách hàng mua sm tng so vi cùng k t 10-15%.

C th, ti siêu th Big C, trung bình mi ngày siêu th bán khong 400-500 thùng m các loi; 200kg go; 300 thùng sa; 50-100 chai các loi nc ra tay, dung dch v sinh…; cung cp khong 450-480kg rau c qu ra th trng…

Còn ti siêu th Coopmart, lng hàng hóa tng i di dào nh mt hàng m tôm có khong 2000 thùng, khu trang có khong 500 hp vi giá bán ra th trng 9.900 ng/hp 10 chic; ti siêu th Intimex Minh Khai, lng go cung ng khong 70-100 kg/ngày, sa 30-45 thùng/ngày; các loi rau c qu cung cp khong 50-70 kg/ ngày…

Kim soát cht ch các mt hàng

Bên cnh mt s mt hàng nhu yu phm thit yu phc v cho ngi tiêu dùng, mt s mt hàng phc v y t nh: khu trang, dng c kh trùng, kh khun, các loi thuc b, thuc tng sc kháng.... có sc mua tng mnh khi dch bnh bùng phát. Ghi nhn ti mt s nhà thuc, ca hàng bán thit b y t, giá ca các loi dch v trên ã tng trên 20% so vi ngày thòng, mt hàng khu trang có ch tng giá gp 4-5 ln so vi giá bán l thông thng.

 

Nhiu gia ình ã vào các siêu th, ca hàng tin ích, ca hàng bách hóa mua hàng d tr

 

Thông tin t S công thng thành ph cho bit, tính n ngày 10-2, giá khu trang dao ng t 70.000 – 150.000 ng/hp tùy loi; giá nc ra tay khô dao ng t 120.000 – 200.000 ng/hp. Mt s hiu thuc ã có tình trng không còn khu trang và nc ra tay bán. Tuy nhiên vi s vào cuc ca các lc lng chc nng trên a bàn thành ph, hin giá c các mt hàng trên ã c kim soát tt hn.

Cho n nay dch bnh Covid-19 cha tác ng ln i vi hot ng sn xut công nghip và thong mi trên a bàn thành ph. Ngay sau k ngh Tt nguyên án Canh Tý nhiu doanh nghip công nghip trên a bàn ã khn trng bt tay vào sn xut nhm m bo ngun hàng cung ng cho th trng. Tuy nhiên, nu dch Covid-19 còn kéo dài s nh hng n hot ng sn xut, kinh doanh ca doanh nghip, các ngành dch v gii trí, l hi, du lch; c bit là các doanh nghip ph thuc ngun nguyên liu t Trung Quc nh may mc, da giày... Do ó, cung cu th trng hàng hóa trên a bàn thành ph d báo cng s b nh hng.

m bo n nh giá, không thiu hàng hóa trong mùa dch Covid-19, S Công thng thành ph ã ban hành vn bn s 218/SCT-VP ngày 7-2 nhm theo dõi, báo cáo tình hình th trng, giá c hàng hóa trên a bàn thành ph trong thi gian dch bnh viêm ng hô hp cp do chng mi ca vi rút Corona gây ra, trong ó kp thi ngn chn tình trng doanh nghip, c s sn xut, kinh doanh li dng tình hình u c, gm hàng, tng giá, kinh doanh hàng gi, cht lng không m bo (khu trang, nc ra tay...).

Trc ó, ti bui kim tra tình hình cung cu hàng hóa và bình n th trng phc v công tác phòng chng dch bnh Covid-19, ng chí Nguyn Vn Thành – Phó Ch tch UBND TP yêu cu S Công Thng phi hp vi Cc QLTT, các ban, ngành liên quan tip tc kim tra, giám sát cht ch tình hình cung cu, bình n giá c th trng ti các doanh nghip, n v kinh doanh; bo m áp ng y nhu cu hàng hóa thit yu phc v nhân dân, kp thi phát hin và x lý nghiêm các trng hp li dng tng giá bt hp lý theo úng ch o ca Chính ph, thành ph.

Hi Ngân

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha