Th trng qu角 tng Ng角y Valentine: Trm lng ti k那nh b芍n h角ng truyn thng

14:50 12/02/2020

X hi ng角y c角ng ph芍t trin, i sng vt cht ng角y c角ng c nng cao th足 Ng角y l t足nh nhn (Valentine) 每 ng角y ca nhng ngi y那u nhau c角ng c coi trng. Tuy nhi那n v角o nm nay, mc d迄 ch c辰n 2 ng角y na l角 n ch赤nh l nhng theo ghi nhn ca ch迆ng ti, sc mua li kh芍 trm lng ti k那nh b芍n h角ng truyn thng#

Ngày l tình nhân nm nay din ra sau Tt Nguyên án không lâu, tuy nhiên có l cnh báo vic phòng nga dch Corona nên hn ch t tp ni công cng khin cho mt lot dch v n theo nh n ung, xem phim, mua sm ti các siêu th, trung tâm thng mi, rp chiu phim cng b nh hng khá nhiu.

11h tra ngày 12-2 mà quy lu ng bán các mt hàng chuyên dành cho Ngày l tình nhân trên ng à Nng cha có ngi m hàng

Trên các tuyn ng nh Phan Bi Châu, in Biên Ph, Cu t, Trn Nguyên Hãn… ngi bán thì nhiu nhng khách mua li tng i ít. Ch Th Vui, ch quán lu nim trên ng Lch Tray cho bit: Mc dù quán nm gn khu vc trng i hc phc v cho khách hàng tr tui là các sinh viên nhng khách n mua không nhiu. Nm nay, tôi nhp khá nhiu hoa ngoi v bán nhng vi sc mua nh hin này thì khá lo vì hàng còn khá nhiu. Hy vng n chính l tình hình s c ci thin lên”.

Cng trong tình cnh tng t, ch Phm Th Ngân (ch ca hàng lu nim ng Lê Lai) cho bit: “Nm nay kinh doanh quà Valentine không c nh các nm trc. Tm này nm trc hàng bán c rt nhiu ri nhng nm nay sc mua c u oi”.

Theo ghi nhn ca chúng tôi, mc dù lng khách mua sm không ông nhng giá ca các mt hàng hoa, ch yu là hoa hng vn tng áng k. Giá hoa hng ngoi ngày thng t 10.000-15.000 ng mt bông nhng gn và trong ngày l Valentine ã tng t 20.000-30.000 ng mt bông tùy loi.

Ngoài hoa thì nhng mt hàng truyn thng nh sôcôla, bu thip vi s a dng v mu mã và giá c vn c nhiu ngi tiêu dùng la chn. Hin trên th trng bày bán rt nhiu loi sôcola c gii thiu ca M, B, Pháp và c Vit Nam vi giá dao ng t 95.000 ng n 850.000 ng mt hp. c a chung và la chn nhiu nht là nhng mu Sôcôla có khc ch vi hình dáng trái tim, ngôi sao, hình cu vi loi màu sc c xp trong nhng hp nh vi giá tin t 90.000-200.000 ng/hp.

Bên cnh nhng mt hàng truyn thng ca Ngày l tình nhân là hoa ti và sôcôla thì nm nay nhng mt hàng nh áo ôi, thú bông, m phm, nc hoa… sc mua cng chm hn so vi nm ngoái. Ti các h thng siêu th, trung tâm thng mi ln, kích cu, nhiu gian hàng ã chy nhiu chng trình u ãi cho khách hàng mua sn phm trong nhng ngày này nh gim giá, tng quà i kèm sn phm nh mua nc hoa c tng mt n dng m, mua kem dng da c tng sa ra mt…

Giao dch online Ngày Valentine sôi ng hn kênh bán hàng truyn thng

Tuy nhiên nói nh vy không có ngha là dp Valentine sc mua gim sút. Mà úng hn sc mua ch trm lng kênh bán hàng truyn thng khi khách hàng phi giao dch ti ni ông ngi vi phng thc tin – hàng trao tay do tâm lý ngi tp trung ni công cng ch trên kênh bán hàng online, tình hình khác hn. Thay vì phi sát khun tay, eo khu trang y t phóng xe n ca hàng hay trung tâm thng mi la chn các phn quà thì vi thi bui công ngh thông tin hin nay, các “thng ” ch vic ngi nhà, vn phòng hay công s… nhp chut thì tt tn tt, t giày dép, nc hoa, m phm, áo ôi, sôcola cho n tn trang sc bc, vàng, ngc u có th ship n tn ca.

Vi anh Hoàng Tin Minh, ngõ 274 ng Ngô Quyn, cha bao gi tng quà cho ngi yêu li n gin nh vy. Ch cn lt facebook mt vòng, vy là 2 ngày sau, cô v sp ci ã c nhn hp sôcola B cùng chic lc tay vàng trng ca PNJ c t tn trong thành ph H Chí Minh. Ngi nhn thoi mái mà ngi mua cng ht sc thun tin – anh Minh chia s.

Cng ng ý vi quan im ca anh Minh, anh Tô Tin Thành, ng Hoàng Diu li chn cho ngi yêu mình 1 l nc hoa Pháp qua mua hàng online. “Giá c dn ngi yêu n tn ni th mùi thì tt hn nhng có l vào thi im này, cn trng vn không tha” – anh Thành tâm s.

Ngc Oanh

T kh車a:
B足nh lun ca bn v b角i vit...

captcha