Huy ng mi ngun lc xy dng thnh cng chnh quyn in t ti Vit Nam

14:47 12/02/2020

Sng 12-2, y vin B Chnh tr, Th tng Chnh ph, Ch tch y ban Quc gia v chnh ph in t Nguyn Xun Phc ch tr hi ngh trc tuyn y ban Quc gia v chnh ph in t vi Ban Ch o Xy dng chnh ph in t, chnh quyn in t cc b, ngnh v a phng...

Cùng d có các ng chí y viên Trung ng ng: Phó Th tng Chính ph V c am, B trng - Ch nhim Vn phòng Chính ph Mai Tin Dng, B trng B Thông tin và Truyn thông Nguyn Mnh Hùng. Ti im cu Hi Phòng, Phó ch tch UBND thành ph Nguyn Xuân Bình ch trì hi ngh.

                                             Phó ch tch UBND thành ph Nguyn Xuân Bình ch trì ti im cu Hi Phòng

Phát biu khai mc, Th tng Chính ph Nguyn Xuân Phúc nêu rõ hi ngh nhm tng kt, ánh giá mt nm trin khai CPT (Chính ph in t) nhân rng; nhìn nhn nhng khó khn, vng mc tháo g và b sung, hoàn thin các gii pháp trong thi gian ti.

Trc ó, ngày 7/3/2019, Chính ph ã ban hành Ngh quyt s 17/NQ-CP v mt s nhim v, gii pháp trng tâm phát trin CPT giai on 2019-2020, nh hng n 2025. Trong nm 2019, công cuc xây dng CPT ã có nhiu chuyn bin tích cc. n nay, 100% b, ngành, a phng ã kt ni, liên thông gi, nhn vn bn in t vi Trc liên thông vn bn quc gia.

T l vn bn in t c trao i qua mng tng t 72% nm 2018 lên 86,5% nm 2019. T l các b, c quan ngang b, c quan thuc Chính ph và các tnh, thành ph có nn tng tích hp, chia s d liu (GSP) tng t 3% nm 2018 lên 27% nm 2019; t l dch v công trc tuyn mc 4 tng hn hai ln so vi nm 2018 …

Cùng vi ó, trong nm 2019, công tác ci cách hành chính, th tc hành chính, ci thin môi trng kinh doanh gn kt vi xây dng CPT cng ã có nhng kt qu tích cc. n nay, c nc có 55/63 a phng t chc Trung tâm phc v hành chính công; t l gii quyt úng hn h s t 95,8%. Tng chi phí xã hi tit kim c t vic ct gim, n gin hóa khong hn 18 triu ngày công/nm, tng ng hn 6.300 t ng/nm.

Ti Hi Phòng, vic trin khai thc hin Ngh quyt s 17/NQ-CP ã c UBND thành ph ch o thng xuyên và t 1 s kt qu nht nh. S lng vn bn in t UBND thành ph Hi Phòng gi n Vn phòng Chính ph, các B, a phng khác (tính t ngày 12/3/2019 n ngày 25/12/2019) u t t l 100%; S lng vn bn in t UBND TP  Hi Phòng nhn t Vn phòng Chính ph, t các B, a phng khác, t ni b a phng (tính t ngày12/3/2019 n ngày 25/12/2019) t cao.

Bên cnh ó, UBND thành ph ã giao S Thông tin và Truyn thông thc hin các th tc tip nhn và bàn giao 107 chng th s chuyên dùng cho lãnh o thành ph và lãnh o các s, ngành, qun, huyn; ng ký và làm th tc bàn giao 544 ch ký s cho cá nhân th trng và k toán ca 21 n v thc hin các dch v công trc tuyn lnh vc Kho bc nhà nc. Ngoài ra, Thành ph ã trin khai thng nht H thng Mt ca in t và Dch v công trc tuyn trên toàn thành ph; t chc trin khai thc hin dch v công trc tuyn mc 3, 4 theo úng mc tiêu, yêu cu ca Chính ph ti Ngh quyt s 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 ca Chính ph; xây dng 422 dch v công trc tuyn mc 3, 4 trên H thng theo ch o ca Th tng Chính ph.

Hi Phòng là mt trong 3 a phng u tiên thc hin dch v ng ký khai sinh trên Cng dch v công quc gia và trin khai n 223/223 xã, phng, th trn…

Ti hi ngh, Phó Th tng V c am nhn mnh xây dng CPT nht nh phi gn vi ci cách hành chính. Phó Th tng cng quán trit xây dng CPT phi huy ng mi ngun lc, thc hin v vn : y mnh thanh toán in t; liên thông d liu; m bo an ninh,...

Phát biu ch o hi ngh, Th tng Chính ph Nguyn Xuân Phúc ánh giá cao s n lc vt bc ca các b, ngành, a phng ã có nhng vic làm mang li hiu qu thit thc nh: Rút ngn thi gian, chi phí cho ngi dân, doanh nghip; dch v công trc tuyn mc 4 tng gp ôi,...

Tuy nhiên, Th tng cho rng nc ta ang ng th 88/193 quc gia trên th gii và th 6/11 nc trong khi ASEAN v xây dng CPT, nh vy là còn thp. Vì vy, cn tip tc n lc làm tt hn. Th tng Chính ph ngh mt s n v thc hin CPT cn có ánh giá bc u v kt qu thc hin CPT trong nm 2019 tip tc l trình xây dng CPT.

Th tng Nguyn Xuân Phúc cng yêu cu ngi ng u các b, ngành, a phng tip tc phát huy vai trò ngi ng u, chu trách nhim trc tip v trin khai thc hin CPT; b, ngành, các a phng qun lý tt, chng tham nhng trong thc hin chính quyn in t; kp thi tháo g các khó khn, tránh s chng chéo trong quá trình thc hin.

TB

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha