Tch cc chun b i hi ng b cc cp, tin ti i hi ng b Cng an tnh Qung Ninh ln th XXIII

10:20 23/03/2020

Xc nh i hi ng b cc cp l t sinh hot chnh tr quan trng, su rng, l nhim v trng tm, cng tc chun b c ng y Cng an tnh trin khai tch cc theo tinh thn Ch th s 35-CT/TW ngy 30-5-2019 ca B Chnh tr. Thc hin ch o ca Cng an tnh, Cng an cc n v, a phng tp trung thc hin ng b, quyt lit cc gii php m bo an ninh trt t, thc hin k hoch bo v i hi ng b cc cp tin ti i hi i biu ton quc ln th XIII ca ng.

Lãnh o UBND tnh và Công an tnh Qung Ninh chp nh lu nim vi i biu d i hi ng b Phòng Tham mu - Công an tnh

Tháng 12-2019, ng y Công an tnh ã t chc trin khai, quán trit Ch th s 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 ca B Chính tr và K hoch s 308-KH/TU, ngày 4-7-2019 ca Ban Thng v Tnh y Qung Ninh.

Ban Thng v ng y Công an tnh ban hành K hoch s 29-KH/U, ngày 5-8-2019, ch o các t chc c s ng chun b các iu kin t chc i hi nh: vn kin i hi, công tác nhân s, chn n v t chc i hi im, trin khai hot ng thông tin tuyên truyn...; ng thi quyt nh thành lp các tiu ban phc v i hi, gm Tiu ban Nhân s, Tiu ban Vn kin, Tiu ban Tuyên truyn, khánh tit và Tiu ban Hu cn phc v i hi.

Ban Thng v ng y Công an tnh ã ch o, c th hóa vic thc hin và trin khai t chc i hi n các chi b, ng b trc thuc nhm m bo vic t chc i hi ng b các cp din ra úng tin và quy nh. T tháng 12-2019 n tháng 2-2020, ng y Công an tnh ban hành 23 vn bn, k hoch, thông báo, công vn ch o, phng án v công tác trin khai t chc i hi ng các cp trong ng b Công an tnh; ch o, hng dn vic xây dng báo cáo chính tr ca các chi, ng b c s; ban hành các biu mu s dng ti i hi các chi, ng b c s; hng dn vic thc hin quy trình gii thiu nhân s cp y các chi, ng b c s nhim k 2020-2025; vic rà soát nhân s cp y các cp trong ng b Công an tnh; phng án gii thiu ngun nhân s Ban Chp hành ng b Công an tnh khóa XXIII, nhim k 2020-2025; thông báo n nh s lng cp y các chi, ng b c s trc thuc ng b Công an tnh, nhim k 2020-2025...

Tiu ban Tuyên truyn - Khánh tit bàn phng án trang trí khánh tit phc v i hi i biu các cp, tin ti i hi ng b Công an tnh Qung Ninh nhim k 2020-2025

n nay, ng b Công an tnh ã hoàn thành d tho báo cáo chính tr ln 2 ca BCH ng b Công an tnh, t chc ly ý kin tham gia ca các ng chí trong Ban Thng v ng y, Ban Chp hành ng b và cp y Công an các n v, a phng và s a ra ly ý kin ti i hi các chi, ng b c s tip tc hoàn thin báo cáo; ch ng rà soát li tiêu chun v tui tái c tham gia cp y khóa mi i vi các ng chí trong cp y các chi, ng b Công an các n v, a phng và BCH ng b Công an tnh phc v Tiu ban nhân s ch o v phng án nhân s khóa mi; ch o các n v chuyên môn bám sát k hoch ca ng y ch ng tham mu cho Ban Thng v, Thng trc ng y kim tra, ôn c vic chun b t chc i hi ca các chi, ng b; nm tình hình v nhng khó khn, vng mc báo cáo Ban Thng v ng y ch o; rà soát, tp hp nhân s cp y các chi, ng b c s nhim k 2020-2025 theo quy nh báo cáo Ban Thng v ng y Công an tnh phê duyt; tham mu y mnh công tác tuyên truyn v i hi ng các cp gn vi vic tuyên truyn v các phong trào thi ua mng ng - mng Xuân, t cao im tn công ti phm và kt qu các mt công tác, chin u ca Công an tnh và Công an các n v, a phng, c bit là dp trc, trong và sau Tt Nguyên án Canh Tý…

Ban Thng v ng b Công an tnh chn ng b Phòng Tham mu và chi b Phòng An ninh ni b tin hành i hi im trong tháng 3-2020. Sau hi ngh s kt ánh giá rút kinh nghim i hi im cp c s s ch o các chi b, ng b cp c s bt u t chc i hi nhim k 2020-2025 t ngày 14-4, kt thúc trc ngày 15-5. i hi ng b Công an tnh d kin din ra trung tun tháng 8-2020.

Bên cnh công tác chun b i hi ng các cp, Công an tnh Qung Ninh tip tc ch o tp trung thc hin ng b, quyt lit các gii pháp m bo an ninh trt t, thc hin k hoch bo v i hi ng b các cp tin ti i hi i biu toàn quc ln th XIII ca ng. Tp trung ch o vic tng cng kim tra, giám sát t chc ng, ng viên; gii quyt n th khiu ni, t cáo, nht là nhng ni dung liên quan n nhân s i hi. Phi hp vi các ban ngành, oàn th, các xã, th trn nm bt tình hình t tng ca nhân dân i vi i hi ng các cp, m bo an ninh chính tr, trt t an toàn xã hi, kp thi phát hin và gii quyt ngay nhng vn mâu thun, khiu ni, t cáo t c s…

TNG MINH

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha