TP Mng Ci: Kim sot cht ch dch nCoV

17:15 31/01/2020

Thnh ph vng bin tm thi ng ca tt c cc ng mn, li m, kim sot cht ch ton tuyn bin gii; ng thi x l vi phm tung tin sai s tht xung quanh dch bnh do chng mi ca virus corona (2019-nCoV).

Ca khu Quc t Móng Cái vng lng t tra 31-1

Là a phng giáp vi Trung Quc, tâm dch 2019-nCov, cp y, chính quyn, các lc lng chc nng TP Móng Cái quyt lit trin khai các bin pháp phòng chng dch, ng thi y mnh công tác tuyên truyn. Qua ó, nhân dân thành ph Móng Cái, c dân 2 bên biên gii ã nêu cao ý thc ch ng phòng dch, chp hành nghiêm các khuyn cáo ca c quan y t v tính cht nguy him và tác hi nghiêm trng ca dch nCoV gây ra; t phòng, t tránh, t bo v bn thân, gia ình và cng ng trc tác ng ca dch bnh.

Thc hin nghiêm ch th ca Ban Thng v Tnh y Qung Ninh v “tng cng các bin pháp cp bách phòng chng dch viêm ng hô hp cp do chng mi ca virus corona gây ra”, t ngày 31-1, TP Móng Cái ã thc hin quyt lit vic cm ngi qua li và tm thi óng ca tt c các ng mòn, li m biên gii, kim soát cht ch toàn tuyn biên gii (k c trên b và trên bin); tng cng kim tra, kim soát, giám sát cht ch ngi qua li Ca khu quc t Móng Cái, tm dng hot ng qua li ca khu ca c dân biên gii theo thm quyn; quy trình kim dch y t ti ca khu Móng Cái t mc cao nht vi h thng máy móc thit b kim tra hin i v h thng phun kh trùng 3 ln/ ngày. Các lc lng chc nng ti ca khu thc hin nghiêm nhim v và công tác phòng dch theo chuyên ngành.

Cùng ngày 31-1, c quan chc nng thành ph Móng Cái ã lp biên bn x phm vi phm hành chính i vi Nguyn ình Vân, SN 1991, h khu thng trú ti khu 4, phng Hi Hoà, TP Móng Cái v hành vi tung tin sai s tht.

Vào hi 13h42 phút, ngày 29-1, Vân có s dng tài khon facebook cá nhân Nguyn ình Phong ng ti bài vit vi ni dung "Hoang mang quá, óng ca khu ri có ngi cht trong ch óng du". Ti bui làm vic vi các c quan chc nng thành ph Móng Cái, i tng ã tha nhn hành vi sai trái ca mình, ng thi g b các ni dung ã ng ti trên mng xã hi và ha s không ng ti các ni dung sai s tht, ng thi chu trách nhim trc pháp lut i vi vic làm sai trái ca mình. C quan chc nng ã lp biên bn, x pht vi phm hành chính s tin 7.500.000 ng i vi Vân.

HI HU

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha