Trung Quc y nhanh th nghim thuc th i ph車 dch vi那m phi l

08:33 24/01/2020

y ban Y t Quc gia Trung Quc s thc hin c芍c bin ph芍p ph辰ng nga v角 kim so芍t c芍c bnh truyn nhim loi A, nhm ph辰ng chng hiu qu dch bnh vi那m phi do virus corona mi gy ra.

Nhân viên kim tra thân nhit ca du khách ti mt khách sn Macau, Trung Quc, ngày 22/1/2020. (nh: AFP/TTXVN)

Trong bi cnh dch bnh viêm phi l do chng virus corona mi (2019-nCoV) gây ra ang lan rng ra nhiu a phng, chính quyn Trung Quc ã thc hin mt lot bin pháp phòng nga và kim soát hn ch s lây lan ca dch bnh nguy him này.

y ban Y t Quc gia Trung Quc (NHC) ã ban hành mt k hoch phòng nga và kim soát, liên tc c cp nht theo nhng din bin mi nht ca dch bnh.

NHC cng tuyên b s thc hin các bin pháp phòng nga và kim soát các bnh truyn nhim loi A, nhm phòng chng hiu qu dch bnh viêm phi do virus corona mi gây ra.

Trc nhng din bin nguy him ca dch bnh, các t chc nghiên cu khoa hc Trung Quc ã nhanh chóng phát trin b dng c th nghim thuc th, giúp y nhanh thi gian xác nh bnh.

Ti th ô Bc Kinh, nhà chc trách thành ph ngày 23/1 ã hy b tt c các s kin công cng ln chào ón Tt Nguyên án Canh Tý 2020 phòng nguy c dch bnh lan rng.

Tp oàn ng st quc gia Trung Quc cng ã thông báo tt c khách hàng s c hoàn toàn b tin vé trên toàn quc t ngày 24/1 khi hy các vé ã t trc, mt bin pháp nhm khuyn khích ngi dân hn ch i li trong dp Tt Nguyên án sp ti.

Trong mt ng thái cha tng có tin l, chính quyn thành ph V Hán và thành ph Hoàng Cng lân cn ã tm thi dng mi dch v giao thông công cng trong thành ph trong khi B Giao thông Trung Quc cng ã hoãn mi dch v xe buýt và phà ti thành ph này.

i din T chc Y t th gii (WHO) ti Bc Kinh Gauden Galea ã nhn nh ng thái này th hin mc cam kt cao ca Trung Quc trong phòng chng dch bnh và là bin pháp mnh tay hn c nhng ch dn ca WHO. Tuy nhiên, theo i din WHO, gii chc s phi i mt thi gian thy c hiu qu ca bin pháp này.

Chng virus corona mi ln u tiên c phát hin vào cui tháng 12/2019 ti thành ph V Hán. Ngoài V Hán, dch ã xut hin ti 25 khu hành chính cp tnh trên c nc Trung Quc, hn 570 ca mc bnh và 17 ca t vong. Nhóm virus corona thng c tìm thy chim và các ng vt có vú, các chng virus ging nhau v hình thái và cu trúc hóa hc.

Virus corona chng OC43 và virus corona chng 229E gây ra các bnh hô hp thông thng nh cm lnh, cúm ngi. Cng có nhng chng gây bnh nng hn nh chng corona gây Hi chng Viêm ng hô hp cp (SARS) hay chng gây Hi chng Hô hp vùng Trung ông (MERS).

Ti nay nhiu quc gia ã tuyên b sit cht các bin pháp giám sát nhm ngn chn nguy c lây lan dch bnh này. M, Australia, Anh và mt s quc gia khác ã áp dng bin pháp quét thân nhit ti nhiu sân bay ln.

Ngày 23/1, sân bay quc t Abu Dhabi ca Các tiu vng quc Arab thng nht (UAE) thông báo bt u quá trình quét thân nhit vi mi hành khách n t Trung Quc m bo an toàn và sc khe cho mi hành khách.

Trong khi ó, mi hành khách n sân bay quc t Dubai trên các chuyn bay thng t Trung Quc cng s c quét thân nhit ti ca ga n và s c cp các t khai thông tin. ây là sân bay ông úc th ba trên th gii và cng là mt im trung chuyn ln ca các chuyn bay quc t./.

Theo Tin Trung-T Uyên (TTXVN/Vietnam+)
T kh車a:
B足nh lun ca bn v b角i vit...

captcha