Trung tm Vn ha thnh ph Chng trnh ngh thut c bit k nim 130 Ngy sinh ca H Ch tch

16:21 19/05/2020

Ti 18-5, ti Nh ht thnh ph, Trung tm Vn ha thnh ph t chc biu din chng trnh ngh thut c bit Hi Phng nh Bc hng ti k nim 130 nm ngy sinh ca Bc cng nhng ngy l trng i trong thng 5 ca t nc v thnh ph.

Giám c S Vn hóa và Th thao Lê Vn Quý trao c lu nim tng các i tham gia biu din chng trình

Chng trình ngh thut thu hút s tham gia ca 12 n v, vi hn 200 ngh s, din viên là lc lng vn ngh qun chúng trên toàn thành ph, trong ó áng chú ý nm nay có s góp mt ca lc lng Công an thành ph.

Các tit mc biu din ti chng trình 

Chng trình bao gm 13 tit mc hát múa, th hin nhng tình cm vi Bác, vi thành ph Hi Phòng thân thng. M u chng trình là ca khúc “ Vinh quang Vit Nam”, vi ca t, giai iu t hào, mnh m nh hi thúc lòng ngi thêm quyt tâm, hng say lao ng, phn u xây dng t nc, quê hng thêm rng dài, rc sáng.

Tip ó là nhng bài ca i cng nm tháng vit v Bác kính yêu nh: “Ting hát gia rng Pc Pó” - Nguyn Tài Tu, “Hát v Ngi”-oàn Bng, "Ngi là nim tin tt thng"- Chu Minh, "Tháng 5 nh Bác"-Thanh Bình-Tân Vit và "Pc Pó hát mãi tên Ngi"- An Thuyên. 

Vi nhng ca t gin d, âm nhc sâu lng các nhc phm th hin tình cm thiêng liêng ca nhân dân Vit Nam i vi Bác.

 Phn cui chng trình là các ca khúc vit v Hi Phòng, khc ha hình nh ca mt thành ph phát trin mnh m trong hin ti và tràn y khát vng, vng bc hng ti tng lai. Bao gm các ca khúc, “Thành ph tui th”-Thanh Tùng, “Thành ph hoa thp la”-Tùng Ngc.

Chng trình c khép li bng 2 tit mc biu din hát múa ca lc lng công an thành ph vi nhc phm “Gi trn li th”-Trng Hùng và  Câu lc b Sc sng mi vi ca khúc “Hi Phòng nh Bác” ca tác gi S Vnh.

ây cng chính là 2 tit mc to im nhn cho chng trình, th hin tình cm ca nhân dân Hi Phòng nói chung vi Bác kính yêu và “li ha” thiêng liêng, hc theo li Bác dy ca lc lng công an nhân dân nói riêng.

Xuân H

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha