Trng Cao ng Y t Hi Phng: Nu cao trch nhim cng ng trong phng chng ly nhim Covid-19

17:22 13/02/2020

Khong 2.000 cn b, gio vin, hc sinh, sinh vin Trng Cao ng Y t Hi Phng lun sn sng tham gia cng tc phng chng dch vim ng h hp cp do virus Corona (Covid-19) gy ra. Khoa Dc nh trng cng iu ch thnh cng dung dch kh trng, st khun phng, chng virus Corona theo hng dn ca T chc Y t Th gii (WHO) phc v phun kh trng trng hc v st khun tay trong ton trng

Hc sinh, sinh viên Trng Cao ng Y Hi Phòng luôn sn sàng tham gia các hot ng vì cng ng

Hiu trng Trng Cao ng Y t Hi Phòng, PGS.TS V c Long cho bit,  vi c thù là trng ào to các chuyên ngành v y t và dc, Ban Giám hiu nhà trng xác nh, bên cnh công tác ào to và hc tp, tt c các cán b, giáo viên, hc sinh, sinh viên phi nêu cao y c, trách nhim cng ng, sn sàng tham gia công tác phòng chng dch ca ngành y t và thành ph khi có yêu cu, vi các hot ng: khám, iu tr bnh nhân, góp phn kim soát, hn ch thp nht tác hi ca bnh dch viêm ng hô hp cp do chng mi ca virus Corona gây ra.

PGS.TS V c Long, Hiu trng và các giáo viên, sinh viên khoa Dc iu ch dung dch kh khun theo công thc ca WHO

Trng Cao ng Y t Hi Phòng có tng s 84 cán b, giáo viên và gn 2.000 hc sinh, sinh viên ang hc ti các chuyên ngành y t và dc. Trong ó, gn 300 cán b, giáo viên, hc sinh, sinh viên ang i thc t ti các c s y t trên a bàn thành ph và khu vc. 

Thc hin ch o ca Chính ph, B Y t, thành ph Hi Phòng, ngay t ngày u tr li làm vic sau Tt Nguyên án, nhà trng ã quán trit ti toàn th cán b, giáo viên v công tác phòng chng dch. Khi hc sinh ngày u tiên tr li hc, các giáo viên ã ph bin n các em v tình hình dch, tính cht lây lan nhanh khn cp cn các bin pháp phòng nga. “ây là i dch c T chc Y t th gii (WHO) cnh báo; và cng là ln u tiên Chính ph công b dch trên toàn quc, k t khi có Lut Phòng, chng bnh truyn nhim. Có th thy mc khn cp, cn s cao cnh giác, tích cc phòng chng trong ngành y t nói riêng, cng ng nói chung”, PGS.TS V c Long nhn mnh.

Tuyên truyn, thc hin các phng pháp phòng lây nhim bng các hng dn c th

Nhà trng ã thành lp Ban phòng, chng lây nhim Covid-19, có nhim v ch o, thc hin công tác tuyên truyn nâng cao nhn thc trong viên chc, ngi lao ng, hc sinh, sinh viên toàn trng v mc nguy him và cách phòng, chng lây nhim Covid-19. ng thi, lp k hoch, xây dng kch bn ng phó các tình hung khi xut hin dch viêm ng hô hp cp do chng mi virus Corona gây ra ti cng ng.

Hc sinh, sinh viên Trng Cao ng Y Hi Phòng lau dn phòng hc sau mi bui hc

Trong tình hình hin nay, Hi Phòng cha xut hin ca bnh dng tính vi virus Corona chng mi, nhà trng vn thc hin công tác ào to và ging dy; ng thi tng cng công tác tuyên truyn, thc hin các phng pháp phòng lây nhim, giãn lch hc cho các em. áng chú ý, khoa Dc nhà trng ã pha ch thành công dung dch kh trùng, sát khun phòng, chng virus Corona theo hng dn ca T chc Y t Th gii (WHO) vi các thành phn t chun an toàn sc khe. Các thành phm c óng chai phc v công tác kh trùng trng hc, ng thi phát min phí ti gn 2.000 cán b, ging viên, hc sinh, sinh viên trong trng.

Khu vc nhà v sinh cng c kh khun sch s, có nc ra tay sát khun

Bên cnh vic thc hin các bin pháp phòng nga trong toàn trng nh: phát khu trang min phí, hng dn mang khu trang úng cách, phát dung dch sát khun tay nhanh min phí, các cán b ging viên i thc t ti các c s y t cng c yêu cu thc hin các bin pháp phòng, chng dch úng nh khuyn cáo ca B Y t và c s y t mà mình thc hành.

Ngoài ra, mi lp hc t chc v sinh, lau kh khun sau mi bui hc khu vc phòng hc, hành lang, khu v sinh; toàn trng tng v sinh, kh khun bng cht kh khun 2 ln/tun.

HI HU 

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha