T ho o di Vit Nam - T ho Ph n Cng an Hi Phng

19:12 08/03/2020

Thc hin vic pht ng t chc "Ngy hi o di Vit Nam" cho hi vin ph n Cng an do Hi Ph n B Cng an pht ng, Hi Ph n Cng an thnh ph pht ng ton th cn b, hi vin tham gia hng ng.

N cán b, chin s Phòng T chc cán b p rng ngi trong tà áo dài tha tht

ây là hot ng trong khuôn kh s kin "Áo dài - Di sn vn hóa Vit Nam" nhân k nim 90 nm ngày thành lp Hi Liên hip Ph n Vit Nam, 110 nm Ngày Quc t ph n 8-3.

N cán b, phóng viên báo An ninh Hi Phòng tht tha trong tà áo dài nhiu sc màu rng r 

Hi viên Phòng Hu cn CATP vi áo dài thm

N cán b, chin s Tri Tm giam Hi Phòng t tin khoe dáng cùng "biu tng" ca ph n Vit 

ng thi thông qua hot ng nhm tôn vinh v p ca ngi ph n, giá tr ca áo dài và nhng nét p vn hóa truyn thng trong i sông xã hôi, khi dây niêm t hào, trách nhiêm gi gìn và phát huy di sn vn hóa Viêt Nam trong mi ngi dân, hng ti xut công nhn áo dài là di sn vn hóa phi vt th cp quc gia.

N chin s Cnh sát giao thông du dàng vi trang phc truyn thng

Cán b, hi viên Phòng T chc vi nhng tà áo tht tha

T ngày 3-3 n 8-3, ti Công an các n v, công an các qun, huyn u có th d dàng bt gp nhng n cán b, chin s Công an thành ph Cng duyên dáng trong tà áo dài, p n “nao lòng”.

V p n cán b, chin s CATP Hi Phòng du dàng trong tà áo dài truyn thng

N chin s Cnh sát Hình s xinh p, duyên dáng

Minh Phng

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha