T ngy 1/7/2020, bin cm xe ti chung s khng xc nh khi lng chuyn ch

00:30 24/03/2020

Thc cht, bin cm xe ti (P.106a) hin nay c cm nhiu tuyn ng ch c tc dng cm xe ti c khi lng chuyn ch t 1,5 tn tr ln. Nguyn nhn do Quy chun quc gia v bo hiu ng b ang p dng (QC41.2016/BGTVT) quy nh: Xe ti l xe c khi lng chuyn ch t 1,5 tn tr ln.

Còn xe con là xe có khi lng chuyên ch t 1,5 tn tr xung. Theo quy nh này, xe ti nhng có khi lng chuyên ch di 1,5 tn c xem là xe con. Cng chính vì quy nh này, nên trong thi gian qua, mt s tuyn ng trên a bàn thành ph Hi Phòng mun cm xe ti t 0,5 tn n 1,5 tn phi s dng bin vit bng ch, gây hiu lm cho lái xe.

Theo Quy chun mi (QC41.2019/BGTVT) s có hiu lc bt u t ngày 1/7/2020, quy nh v xe ti và xe con rõ ràng hn. C th, ti iu 3.23 nh ngha v xe con là xe ch ngi di 9 ch ngi, không ghi khi lng chuyên ch. Còn ti iu 3.25 nh ngha xe ti là xe ô tô có kt cu và trang b ch yu ch hàng hóa (bao gm c ô tô u kéo, ô tô kéo r moóc và các loi xe Pickup, xe ti Van có khi lng chuyên ch cho phép tham gia giao thông t 950 kg tr lên).

Quy nh này c hiu xe ti là xe ch hàng và xe Pickup, xe Van có khi lng chuyên ch trên 950 kg. Hay nói cách khác, xe thit k ch hàng dù có khi lng chuyên ch bao nhiêu i na cng vn là xe ti. Còn xe Pickup, xe Van có khi lng chuyên ch trên 950 kg c coi là xe ti, di 950 kg mi c xem là xe con.

Cn c theo quy nh trên và theo h thng bin báo hiu ng b, bin P.106a là bin cm xe ti s chính thc có tác dng vi tt c các loi xe ti và xe Pickup (thùng h), xe ti Van (thùng kín) có khi lng chuyên ch trên 950 kg k t 1/7/2020. Các ch s hu phng tin cn nm rõ quy nh này tham gia giao thông úng quy nh.

Theo khon 4, iu 5 Ngh nh 100, nu vi phm bin cm, ngi iu khin phng tin s b pht t 1 triu n 2 triu ng, kèm theo tc giy phép lái xe t 1 n 3 tháng.

PV

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha