Tui tr B Ch huy qun s thnh ph: Chung tay phng chng dch Covid C 19

14:59 23/03/2020

Hng ng Thng Thanh nin, cng vi vic pht huy vai tr xung kch ca tui tr tham gia xy dng n v chnh quy, tinh nhu, tui tr B CHQS thnh ph c nhiu hot ng ngha, thit thc, gp sc cng ton ng, ton dn, ton qun ta chung tay phng chng dch Covid C 19.
VTN B CHQS thành ph phun kh trùng phòng chng dch Covid - 19

C th ngày t u tháng, oàn Thanh niên B CHQS thành ph ã phát ng t thi ua t kích “oàn kt, lp công, quyt thng”, huy ng toàn th cán b, VTN các c s oàn trc thuc t chc ra quân hng ng “Ngày Ch Nht xanh” 1-3, tin hành dn v sinh môi trng, tu b cnh quan, quét vôi, ve, trin khai các hot ng trng, chm sóc cây xanh, cây n qu ti c quan, n v.

Riêng oàn c s Tiu oàn Phòng th o Bch Long V t chc dn bãi bin, khu neo u tàu thuyn trên o Bch Long V. Công tác v sinh, phát quang bi rm, phun kh trùng các khu vc xung quanh doanh tri nhm nâng cao hiu qu phòng chng dch Covid – 19, to môi trng trong lành, m bo an toàn cho cán b, VTN trong quá trình thc hin nhim v c n v trin khai nghiêm túc.

áng chú ý, oàn c s Phòng Hu cn và Trng Quân s, Chi oàn Ban CHQS qun Kin An ã làm tt công tác chun b; phân công 19 ng chí cán b, VTN trc tip làm nhim v ti hai khu cách ly là Trng Quân s  - B CHQS thành ph, Trung tâm Giáo dc Quc phòng - Trng i hc Hi Phòng.

VTN B CHQS thành ph o thân nhit cho ngi dân ti khu vc cách ly

c bit, công tác phi hp tuyên truyn, áp dng các bin pháp phòng chng dch Covid-19 trên a bàn dân c c n v chú trng khin khai. Trong tháng, oàn Thanh niên B CHQS thành ph ã phi hp vi Trung tâm Y t, huyn Bch Long V t chc phát t ri, hng dn ngi dân khai báo y t, phun kh trùng khu vc bn tàu, trên tàu vn ti và khu vc dân c trên o. H tr Trng Tiu hc Vnh Nim, qun Lê Chân phun kh trùng, dn v sinh lp hc, khuôn viên nhà trng.

ng thi n v còn t chc thm hi, tng quà, khu trang y t cho 5 gia ình chính sách, cu TNXP, gia ình quân nhân nhp ng nm 2020 có hoàn cnh khó khn trên a bàn 2 quân; Lê Chân, Ngô Quyn... Tt c nhng hot ng trên c cp y, chính quyn các cp, mi tng lp nhân dân ghi nhn, ánh giá rt cao.

Hin cùng vi vic thc hin nghiêm túc các quy nh v phòng chng dch Covid -19; tng cng các bin pháp nâng cao hiu qu công tác phòng dch ti c quan, n v, duy trì kim soát ra vào doanh tri, n v tip tc phân công lc lng làm nhim v ti các khu vc cách ly theo quy nh ca Quân khu và thành ph.

KC

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha